Landskapsförordning (2017:41) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om elsäkerhet

1 §.  Inledande bestämmelse

Med de avvikelser som anges i denna förordning ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

1) Statsrådets förordning om elanläggningar (FFS 1434/2016).

2) Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (FFS 1435/2016).

3) Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens och elanläggningarnas elektromagnetiska kompatibilitet (FFS 1436/2016).

4) Statsrådets förordning om den elektriska utrustningens säkerhet (FFS 1437/2016).

2 §.  Förvaltning

De förvaltningsuppgifter som enligt de riksförfattningar som avses i 1 § ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

3 §.  Gemensamma bestämmelser om avvikelser från rikslagstiftningen

Hänvisningar i de riksförfattningar som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen ska i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

4 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2017:41