Landskapsförordning (2019:112) om skyddsjakt på varg och lodjur

1 §.

I denna förordning finns särskilda bestämmelser om jakt på rovdjuren varg och lodjur på Åland.

2 §.

För att förhindra att rovdjur som avses i 1 § angriper tamdjur får skrämselåtgärder vidtas för att avbryta angreppet.

Om erforderliga skrämselåtgärder vidtas utan att angreppet kan avvärjas får rovdjuret dödas,

1) under pågående angrepp på tamdjur eller om det är uppenbart att ett angrepp är omedelbart förestående eller

2) om rovdjuret befinner sig inom ett inhägnat område eller bete med stängsel avsett för tamdjur och det finns skälig anledning att befara att ett angrepp är omedelbart förestående.

Med tamdjur avses i huvudsak betande tamdjur såsom nötkreatur, gris, får, getter och hästar, men även hundar.

3 §.

Åtgärder enligt denna förordning får vidtas av tamdjurets ägare eller någon annan person som handlar på uppdrag av ägaren under hela året. Den som avser att avliva rovdjuret måste ha ett giltigt jaktkort.

Skrämselåtgärder för att avbryta angrepp på tamdjur får också vidtas inom naturreservat, dock utan att avliva rovdjuret.

4 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2019:112

  • Rådets direktiv 92/43/EEG, EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7