Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2019:64) om tillämpning på Åland av gasanordningslagen

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de i denna lag angivna avvikelser ska gasanordningslagen (FFS 502/2018) tillämpas på Åland.

Sker inom landskapets behörighet ändringar i den i 1 mom. angivna lagen ska de tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

Sådana i den i 1 § 1 mom. angivna lagen avsedda förvaltningsuppgifter som i riket ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisas i gasanordningslagen till andra bestämmelser i rikslagstiftningen som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna anses avse de motsvarande bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Bestämmelser som inte ska tillämpas

Bestämmelserna i 14 § i gasanordningslagen om delegationen för säkerhetsteknik ska inte tillämpas på Åland.

5 §.  Språkkrav

De i 5 § i gasanordningslagen angivna märkningarna på, säkerhetsuppgifterna om och anvisningarna för gasanordningar samt de handlingar som åtföljer en gasanordning ska finnas åtminstone på svenska.

Tillverkarens, importörens och distributörens skyldigheter enligt 11 § i gasanordningslagen innebär på Åland en skyldighet att säkerställa att informationen och dokumentationen som behövs i fråga om visandet av överensstämmelse med kraven för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet, är avfattad åtminstone på svenska.

6 §.  Straffbestämmelser

Vid tillämpning av straffbestämmelserna i 12 § 1 mom. 9, 12 och 13 punkterna i gasanordningslagen, ska skyldigheten att underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om fara gälla gentemot landskapsregeringen, till den del det är fråga om landskapets lagstiftningsbehörighet.

7 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av gasanordningslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

8 §.  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 2019.

Gasanordningar, tillbehör och utrustning som släppts ut på marknaden före denna lags ikraftträdande och vars överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får tillhandahållas på marknaden och tas i bruk efter lagens ikraftträdande.

De ärenden som blivit anhängiga innan denna lag trätt i kraft handläggs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2019:64

  • LF 15/2018–2019
  • LKU bet. 15/2018–2019
Publicerad 17.9.2019 kl. 11:01
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:55