Landskapsförordning (2021:171) om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning

1 §.

Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning (FFS 1107/2021), nedan riksförordningen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som följer av denna landskapsförordning.

Ändringar i riksförordningen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna förordning.

2 §.

En bullerutredning och handlingsplan för bullerbekämpning ska inom den tid som anges i artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller utarbetas för

1) en befolkningskoncentration med över 100 000 invånare som på basis av invånartätheten kan anses vara ett område med stadskaraktär,

2) allmänna vägar med en trafikmängd på över tre miljoner fordon per år,

3) järnvägar med en trafikmängd på över 30 000 tåg per år, och

4) flygplatser som används för civil luftfart och som har en trafiktäthet på mer än 50 000 starter eller landningar sammanlagt per år, med undantag av starter och landningar som utförs enbart för övningsändamål med lätta luftfartyg.

I bullerutredningen ska det med hjälp av indikatorer allmänt redogöras för områdets befintliga och framtida bullersituation, inklusive de tysta områdena, samt för antalet personer som berörs av bullret och antalet bostadshus som finns i området.

Syftet med handlingsplanen för bullerbekämpning är att bekämpa buller och dess effekter samt förebygga att bullret ökar i tysta områden.

Hänvisningar i riksförordningen till 151 § i rikets miljöskyddslag ska enligt denna landskapsförordning avse 1-3 mom. i denna paragraf.

3 §.

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning enligt 2 § 1-3 mom. utarbetas av landskapsregeringen.

När handlingsplanen för bullerbekämpning utarbetas ska utlåtande om utkastet till plan begäras av kommunerna inom det område som påverkas och av andra berörda myndigheter och i fråga om flygplats av flygplatsoperatören. Allmänheten ska i tillräckligt god tid ges tillfälle att bekanta sig med utkastet till plan och framföra sina åsikter om det genom att information om ärendet publiceras på landskapsregeringens webbplats och att ett meddelande om detta publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla. Minst 30 dagar ska reserveras för framförandet av åsikter.

Hänvisningen i riksförordningen till 152 § i rikets miljöskyddslag ska enligt denna landskapsförordning avse 2 mom. i denna paragraf.

4 §.

Bullerutredningen och handlingsplanen för bullerbekämpning ska offentliggöras och information om dem ska ges i behövlig utsträckning genom att information om ärendet publiceras på landskapsregeringens webbplats och att ett meddelande om detta publiceras på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla.

5 §.

Om uppgifter enligt 10 § i riksförordningen har utarbetats på Åland ska landskapsregeringen för Ålands del sända dessa uppgifter till miljöministeriet.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2021:171