Lag (2021:22) om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

1 §.

Med avvikelse från 47 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) är avräkningsgrunden 0,47 procent.

2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Denna lag tillämpas första gången vid verkställandet av avräkningen för år 2021 och vid fastställandet av förskottet på avräkningsbeloppet för det året.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:22

  • FFS 911/2020
  • RP 19/2020
  • GrUB 25/2020
  • RSv 145/2020
  • RP fr. 6/2019-2020
  • LKU bet. 10/2019-2020