Landskapslag (2022:18) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler

1 §.  Syfte och tillämpningsområde

För att trygga säkerheten hos och den fria rörligheten för aerosoler ska lagen om överensstämmelse med kraven för aerosoler (FFS 794/2020), aerosollagen, tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Aerosollagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Ändringar i aerosollagen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Hänvisningar i aerosollagen

Hänvisningar i aerosollagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen. Med omprövning i 12 § i aerosollagen avses rättelse av fel i beslut i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

Förvaltningsuppgifter i aerosollagen som ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen.

4 §.  Språkkrav

De i 8 och 9 §§ i aerosollagen angivna uppgifterna, anvisningarna och tekniska dokumentationen ska finnas åtminstone på svenska.

5 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av aerosollagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

Aerosoler som släppts ut på marknaden före ikraftträdandet av denna lag och för vilka överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid ikraftträdandet av denna lag får tillhandahållas på marknaden efter ikraftträdandet av denna lag. De godkännanden av testningsmetoder som tillämpats vid slutkontroll av aerosoler och som beviljats före ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft i beviljad omfattning.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2022:18

  • LF 31/2020-2021
  • LKU bet. 2/2021-2022