Landskapslag (2023:12) om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter på grund av vissa avdrag

1 §.  Kompensation för förlust av skatteintäkter

Landskapsregeringen betalar kompensation till kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av följande avdrag i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland:

1) resekostnadsavdraget från förvärvsinkomsten enligt 10 §

2) grundavdraget enligt 23 §.

2 §.  Kompensationsbelopp

Kompensationsbeloppet utgör 70 procent av kommunens förlust av skatteintäkter enligt 1 §.

Kompensationen betalas skatteårsvis och beloppet bestäms med uppgifterna om debiterad skatt som grund. Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

3 §.  Förskott

Under skatteåret betalas kompensationen för förlust av skatteintäkter i förskott. Kommunens förskottsbelopp beräknas med utfallet av tidigare beskattning som grund, samt med beaktande av förändringar som skett därefter och som kan anses ha betydelse för den slutliga kompensationens storlek.

4 §.  Avräkning

Skillnaden mellan förskottsbeloppet och kompensationsbeloppet avräknas i samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har fastställts.

5 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2023 och tillämpas från och med skatteåret 2023. Förskottet för skatteåret 2023 betalas ut så snart som möjligt efter att lagen har trätt i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2023:12

  • LF 11/2022-2023
  • FNU bet. 7/2022-2023