Handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället

Med avstamp i hållbarhetsagendan antog landskapsregeringen hösten 2019 Ålands första Handlingsplan för hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället. Trots jämställdhets- och likabehandlingsplaner runt om på Åland kvarstår ännu ett behov av kunskapshöjande generella insatser riktade till hela befolkningen, och specifika insatser för att stärka möjligheten för grupper i samhället att blomstra och bemötas likvärdigt. För att nå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan måste hbtqia-personer ha samma möjligheter till hälsa, inflytande, kompetensutveckling, ett opartiskt bemötande och meningsskapande. I programmet finns mer information om situationen idag och konkreta åtgärdsförslag.

Dokument: