Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2020-2023

Landskapsregeringens program för integrationsfrämjande 2020–2023 är framtaget i förändringarnas tid. De åländska kommunerna kommer att påverkas av en del lokala strukturella förändringar samtidigt som viktiga program på riks- och EU-nivå står i beråd att tas fram. Våren 2020 beslutade Finlands regering om undantagstillstånd för första gången under fredstid och hela världen står ännu i ovisshet med anledning av en pandemi som inte bara påverkar människors rörlighet över gränser, utan också de vardagliga villkoren på arbetsmarknaden, i studielivet och på fritiden.

ÅSUB:s uppföljningsrapport kring hur det är att leva och bo som inflyttad på Åland presenterades i juni 2020. Rapporten lyfte språket, arbetsmarknaden, information, hälsa samt tillgång till hälsovård som viktiga delar för integration och delaktighet i det åländska samhället. Med avstamp i rapporten, landskapslagen om främjande av integration och mänskliga rättigheter är landskapsregeringens prioriterade temaområden för integration:

  1. Information och stöd
  2. Inledande kartläggning, vägledning och validering
  3. Tillgång till språk
  4. Livslångt lärande
  5. Förvärvsarbete och meningsfull sysselsättning
  6. Hälsa och välmående
  7. Delaktighet och goda relationer - förebyggande av främlingsfientlighet och diskriminering
  8. Ökad beredskap i en föränderlig värld
  9. Uppföljning och utvärdering

Programmet planeras att uppdateras av Ålands landskapsregering under 2021/2022.

Dokument: