Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Landskapsregeringens riktlinjer och rekommendationer för att skapa möjligast optimala strukturer och innehåll i demensomsorgen och -vården utgående från ett helhetsperspektiv på klienten/patienten och utgående från att rätt omsorg och vård ges i rätt tid och på rätt plats.

Dokument: