Strategi för nolltolerans mot våld i nära relationer 2020-2030

Ålands landskapsregerings arbete för jämställdhet ska bidra till det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt och frihet att forma samhället och sina egna liv och bidra till samhällets utveckling. En viktig del i arbetet för att förverkliga det målet är ett aktivt arbete för nolltolerans mot våld i nära relationer.

Mäns våld mot kvinnor, i synnerhet inom familjen, är ett globalt samhällsproblem och kanske ett av det mest extrema exemplen på den obalans som råder i maktförhållandet mellan kvinnor och män. Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stöda de utsatta samtidigt som man i ett förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet.

Dokument: