Landskapslag (1972:25) om lantbruksnämnder (1998/85)

1 §.  (1998/85)

Kommunfullmäktige kan tillsätta en lantbruksnämnd som handlägger frågor rörande lantbruksförvaltningen inom kommunen. Fullmäktige kan avstå från att tillsätta en lantbruksnämnd om dess åligganden i stället kan skötas av en annan nämnd eller kommunstyrelsen. Två eller flera kommuner kan gemensamt tillsätta en lantbruksnämnd.

2 §.  (1998/85)

Tillsynen över lantbruksnämnderna utövas av [landskapsstyrelsen].

3 §.  (1998/85)

På lantbruksnämnden ankommer

1) att främja lantbruket och dess binäringar,

2) att lämna handräckning samt att avge utlåtanden och utredningar åt landskapets myndigheter och kommunala myndigheter samt

3) att handha övriga uppgifter som anförtrotts nämnden.

4 §.  (1998/85)

Närmare föreskrifter om kommunala nämnders ledamöter finns i kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland.

5 §.

Upphävd (1989/61).

6 §.  (1998/85)

Den som är anställd vid en penninginrättning som beviljar lån till lantbruk ur landskapets medel eller lån för vilka landskapet erlägger räntegottgörelse eller är dess ombud eller medlem av dess styrelse eller är ordförande eller vice ordförande i dess förvaltningsråd eller för dess principaler får inte vara medlem i en lantbruksnämnd.

7 §.  (1998/85)

Vid överklagande av lantbruksnämndens beslut gäller bestämmelserna om rättelseyrkande och om kommunalbesvär i kommunallagen för landskapet Åland. Samma bestämmelser gäller om lantbruksnämndens uppgifter anförtrotts en annan kommunal nämnd eller kommunstyrelsen.

8 §.  (1998/85)

Kommunen kan anställa en lantbrukssekreterare som har till uppgift att biträda lantbruksnämnden. Befattningen kan vara antingen huvud- eller bisyssla. Två eller flera kommuner kan gemensamt anställa en lantbrukssekreterare.

I 6 § avsedd person får inte utses till lantbrukssekreterare.

9 §.  (1998/85)

Har en lantbrukssekreterare inte anställts kan kommunfullmäktige besluta att en annan kommunal tjänsteman eller lantbruksnämndens ordförande skall mot särskilt arvode fullgöra de uppgifter som skulle åligga lantbrukssekreteraren.

10 §.  (1998/85)

Utgifterna för lantbruksnämndens verksamhet betalas av kommunen.

2 mom. upphävt (2017:139).

11 §.  (1998/85)

Om val av lantbruksnämnd skall kommunfullmäktige meddela [landskapsstyrelsen].

12 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

13 §.

Denna lag träder omedelbart i kraft och genom densamma upphäves landskapslagen (1964:13) den 16 april 1964 om kolonisationsnämnder.

2 mom. upphävt (1998/85).

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1972:25

Utfärdad 19.4.1972, utgiven från tryckeriet 26.5.1972

 • Fr. 42/1971
 • Leu bet. 3/1971-72
 • Stu bet. 12/1971-72

1989/61

Denna lag träder i kraft den 1 auausti 1989. Bestämmelserna i 10 § 2 mom. tillämpas dock från den 1 januari 1989.

 • Fr. 14/1988-89
 • Lu bet. 13/1988-89
 • Stu bet. 20/1988-89

1993/77

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 • Fr. 32/1992-93
 • Fu bet. 13/1992-93

1998/85

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Genom ikraftträdandet av denna lag ändras benämningen för de lantbruks- och skogsnämnder som inrättats enligt tidigare lagstiftning till lantbruksnämnder och de skogliga uppgifterna överförs från nämnderna till landskapsstyrelsen. Redan anhängiggjorda ärenden avseende de enskilda skogarna i kommunen avgörs i enlighet med den lagstiftning som gällde innan denna lag trädde i kraft.

 • Fr. 12/1996-97
 • Nu bet. 1/1997-98
 • Stu bet. 1/1997-98

2017:139

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017