Landskapslag (1973:12) om kommunalskatt för begränsat skattskyldig

1 §.

Den som enligt kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland är begränsat skattskyldig skall på i landskapet Åland förvärvad dividend, ränta, royalty, lön, pension och annan prestation som enligt landskapslagen (1997:32) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd är underkastad förskottsinnehållning betala kommunalskatt enligt de grunder och i den ordning som stadgas i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (FFS 627/1978). (1997/33)

Sker framdeles ändring i sagda lagstiftning, skall de ändrade stadgandena gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1973:12

Utfärdad 26.3.1973, utgiven från tryckeriet 13.4.1973

 • Fr. 1/1973
 • Leu bet. 4/1972-73
 • Stu bet. 14/1972-73

1978/62

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

 • Fr. 50/1977-78
 • Leu bet. 22/1977-78
 • Stu bet. 43/1977-78

1988/71

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för år 1989. Vid beskattningen för år 1989 skall dock tidigare gällande betämmelser tillämpas på inkomster och ersättningar som lyfts före lagens ikraftträdande.

 • Fr. 8/1988-89
 • Leu bet. 5/1988-89
 • Stu bet. 7/1988-89

1989/74

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas inte på gottgörelse för bolagsskatt avseende dividend som delats ut för en räkenskapsperiod som löpt ut före den 1 januari 1990.

 • Fr. 47/1988-89
 • Leu bet. 26/1988-89
 • Stu bet. 43/1988-89

1991/23

Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 1991.

 • Fr. 9/1990-91
 • Leu bet. 2/1990-91
 • Stu bet. 10/1990-91

1993/38

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för skatteåret 1993. Vid beskattningen för år 1993 skall dock tidigare gällande bestämmelser tillämpas på inkomster och ersättningar som lyfts före lagens ikraftträdande.

 • Fr. 14/1992-93
 • Nu bet. 7/1992-93
 • Stu bet. 7/1992-93

1997/33

Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.

 • Fr. 11/1996-97
 • Nu bet. 4/1996-97