Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1993:42) om kommunalskatt för näringsverksamhet

1 §.

Resultatet av näringsverksamhet beräknas i kommunalbeskattningen i enlighet med vad därom är föreskrivet i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 360/1968) med de undantag som följer av denna lag och särskilda bestämmelser.

Den i 1 mom. nämnda lagen skall tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i nämnda lag, skall de ändrade bestämmelserna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser skall dock inte tilllämpas i landskapet.

2 §.

Hänvisas i den i 1 § 1 mom. nämnda lagen till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse de bestämmelser i landskapslagstiftningen som sålunda är i fråga.

Medieavgift för samfund som ska betalas med stöd av landskapslagen (2019:103) om medieavgift ska vid tillämpningen av denna lag utgöra en avdragbar utgift enligt 7 § i den rikslag som avses i 1 mom. (2019/105)

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:42

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993 och tillämpas första gången vid den kommunalbeskattning som skall verkställas för år 1993.

Genom denna lag upphävs landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet (32/69).

Utan hinder av vad i denna lag stadgas skall vid beskattningen för år 1993 i fråga om skatteplikt för inkomst som uppburits eller förmåner som åtnjutits före denna lags ikraftträdande tidigare bestämmelser tillämpas, om inkomsten eller förmånen inte var skattepliktig enligt de tidigare gällande bestämmelserna.

  • Fr. 16/1992-93
  • Nu bet. 6/1992-93
  • Stu bet. 8/1992-93

2019/105

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

  • LF 19/2018-2019
  • LKU bet. 18/2018-2019
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:24
Uppdaterad 16.3.2020 kl. 10:50