Landskapslag (2019:103) om medieavgift

1 §.  Syfte och tillämpningsområde

Fysiska personer och samfund ska betala en årlig medieavgift till landskapet enligt vad som föreskrivs i denna lag. Medieavgiften ska finansiera radio och tv i allmänhetens tjänst på Åland.

2 §.  Medieavgift för personer

Den som är allmänt skattskyldig enligt inkomstskattelagen (FFS 1535/1992), har sin hemkommun på Åland och som senast under skatteåret har fyllt 18 år ska betala en årlig medieavgift på 110 euro om inkomsten för skatteåret överstiger 14 000 euro. Inkomsten bestäms som summan av nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten för skatteåret vid statsbeskattningen enligt inkomstskattelagen eller av summan av en högre arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare (FFS 1272/2006) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006).

Landskapsregeringen fattar beslut senast i oktober varje år om att i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951=100) justera det i 1 mom. avsedda eurobeloppet så att det justerade beloppet uppbärs följande skatteår. Det i 1 mom. avsedda beloppet om 110 euro motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindexet (1951:10=100) för januari 2020. Den årliga förändringen beräknas enligt poängtalet för levnadskostnadsindexet för januari innevarande år och för januari föregående år. Eurobeloppet justeras första gången inför skatteåret 2022. Det justerade beloppet avrundas till närmaste hela euro. Landskapsregeringen ska senast under november månad justeringsåret offentliggöra det indexjusterade eurobeloppet i Ålands författningssamling.

Medieavgiften för en person som avlidit under skatteåret ska betalas av dödsboet med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. i inkomstskattelagen.

3 §.  Medieavgift för samfund

Samfund enligt inkomstskattelagen med hemkommun på Åland som bedriver rörelse eller utövar yrke enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (FFS 360/1968) eller bedriver lantbruk enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (FFS 543/1967) och vars beskattningsbara inkomst för skatteåret är minst 50 000 euro ska betala 140 euro i medieavgift plus 0,35 procent av den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 50 000 euro. Avgiftsbeloppet ska dock vara högst 3 000 euro.

Följande samfund ska inte betala medieavgift:

1) Ålands lagting och till lagtinget ansluten förvaltning,

2) Ålands landskapsregering och under denna lydande myndigheter och inrättningar,

3) kommuner och kommunalförbund,

4) Ålands Radio och Tv Ab och

5) de samfund som är befriade från rundradioskatt enligt 3 § 2 mom. i lagen om rundradioskatt (FFS 484/2012).

4 §.  Uppbörden av medieavgift

Medieavgift ska bestämmas och debiteras i samband med verkställandet av inkomstbeskattningen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarande (FFS 1558/1995). Medieavgift för samfund påförs dock separat från samfunds inkomstskatt.

För uppbörden av medieavgiften ska gälla det som föreskrivs om rundradioskatten i lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och lagen om skatteuppbörd (FFS 11/2018). Förskottsbetalning för medieavgift för samfund verkställs dock separat från samfundsskatt och på medieavgift för samfund tillämpas inte vad som föreskrivs om skatter som ska uppbäras gemensamt. Medieavgiften ska redovisas till landskapet som en från övriga skatter separat rat. I övrigt ska vid redovisningen av medieavgift gälla det som föreskrivs i lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998).

Vid tillämpningen av denna lag gäller det som föreskrivs om beskattningshandlingarnas och beskattningsuppgifternas offentlighet i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (FFS 1346/1999).

Beloppet av den medieavgift som avses i denna lag ingår i det sammanlagda beloppet av debiterade skatter och avgifter som avses i 5 § 1 och 3 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

De i 1-3 mom. nämnda rikslagarna ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna lag träder i kraft och senare ändringar i rikslagarna ska tillämpas på Åland från den dag de träder i kraft i riket. De förvaltningsuppgifter som enligt rikslagarna ankommer på statens myndigheter ska på Åland skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets behörighet.

5 §.  Årligt anslag i Ålands budget

I Ålands budget tas upp ett årligt anslag som motsvarar den årliga skillnaden mellan inkomsterna från uppbörden av medieavgiften och kostnaderna för denna uppbörd och för avtal om återutsändningen av tv-kanaler på Åland.

6 §.  Radio och tv i allmänhetens tjänst

Ålands Radio och Tv Ab ska ansvara för den allmännyttiga radio- och televisionsverksamheten på Åland. Det anslag som avses i 5 § ska användas för att finansiera bolagets allmännyttiga radio- och televisionsverksamhet.

Bolaget ska tillhandahålla ett allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud för alla på lika villkor. I bolagets allmännyttiga uppdrag ingår också distribution av radio och tv i allmänhetens tjänst.

På begäran av Ålands polismyndighet ska bolaget utan till allmänheten dröjsmål förmedla sådana meddelanden som varnar för farliga händelser och som avses i 56 § 1 mom. 5 punkten i räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland.

7 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021.

Förskottsuppbörd verkställs inte för betalning av sådan medieavgift för samfund som debiterats för skatteåret 2021.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2019:103

  • LF 19/2018-2019
  • LKU bet. 18/2018-2019