Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

1 §.

Lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) samt med stöd av den utfärdade bestämmelser skall, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas i landskapet Åland.

Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter. (2020/108)

Ändring av den i 1 mom. angivna lagen gäller i landskapet, om inte annat följer av denna lag.

Tidigare 2 mom. har blivit 3 mom. genom (2020/108).

2 §.  (2019/51)

Den i l § l mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

1) en verksamhetsenhet inom Ålands hälso- och sjukvård ska på Åland anses vara en i 2 § 4 punkten i patientlagen avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård,

2) bestämmelserna i 3 § l mom., 4 § 2 mom. och 10 a § i patientlagen ska inte tillämpas på Åland,

3) (2021/129) om den i 5 § 3 mom. i patientlagen avsedda rätten för patient att kontrollera uppgifter i journalhandlingar som gäller patienten själv ska på Åland gälla vad som bestäms om detta i offentlighetslagen (2021:79) för Åland och dataskyddslagstiftningen,

4) bestämmelserna i 11 § i patientlagen ska inte tillämpas på Åland. Motsvarande bestämmelser finns i 6 § i landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet,

5) upphävd (2021/129),

6) bestämmelserna i 17 § i patientlagen ska inte tillämpas på Åland samt

7) Ålands hälso- och sjukvård är skyldig att på begäran avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelser ge Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de upplysningar och utredningar som behövs för utövandet av den tillsyn som avses i 2 § 3 mom. i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

3 §.

De förvaltningsuppgifter som enligt patientlagen ankommer på riksmyndighet skall i landskapet handhas av landskapsregeringen, såvitt fråga är om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:61

 • Fr. 28/1992-93
 • Smu bet. 9/1992-93

2003/80

Denna lag träder i kraft den 1 december 2003.

 • Fr. 8/2002-2003
 • Smu bet. 4/2002-2003

2013/124

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

 • LF 23/2012-2013
 • LKU bet. 11/2012-2013

2014/37

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

 • LF 26/2012-2013
 • LKU bet. 1/2013-2014

2019/51

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

 • LF 10/2018-2019
 • SMU bet. 6/2018-2019

2020/108

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

 • Lagens 2 § 2 mom. förordnades att förfalla.
 • LF 14/2019-2020
 • LKU bet. 8/2019-2020

2021/129

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:24
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 16:36