Landskapslag (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

1 §.  (2023/121)

Med de avvikelser som anges i denna lag och inom landskapets lagstiftningsbehörighet ska lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) (patientlagen) tillämpas på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2023. Bestämmelser som utfärdats med stöd av patientlagen ska tillämpas på Åland om de har stöd i lagen i den lydelse som gäller på Åland.

Var och en som varaktigt bor på Åland har utan diskriminering och inom gränserna för de resurser som vid respektive tidpunkt står till hälso- och sjukvårdens förfogande rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter.

2 §.  (2019/51)

Den i l § l mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

1) en verksamhetsenhet inom Ålands hälso- och sjukvård ska på Åland anses vara en i 2 § 4 punkten i patientlagen avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård,

2) (2023/19) bestämmelserna i 3 § 1 och 4 mom., 4 § 2 mom. och 10 a § 1 mom. i patientlagen ska inte tillämpas på Åland,

3) (2021/129) om den i 5 § 3 mom. i patientlagen avsedda rätten för patient att kontrollera uppgifter i journalhandlingar som gäller patienten själv ska på Åland gälla vad som bestäms om detta i offentlighetslagen (2021:79) för Åland och dataskyddslagstiftningen,

4) bestämmelserna i 11 § i patientlagen ska inte tillämpas på Åland. Motsvarande bestämmelser finns i 6 § i landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet,

5) upphävd (2021/129),

6) bestämmelserna i 17 § i patientlagen ska inte tillämpas på Åland samt

7) Ålands hälso- och sjukvård är skyldig att på begäran avgiftsfritt och utan hinder av sekretessbestämmelser ge Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de upplysningar och utredningar som behövs för utövandet av den tillsyn som avses i 2 § 3 mom. i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård.

3 §.

De förvaltningsuppgifter som enligt patientlagen ankommer på riksmyndighet skall i landskapet handhas av landskapsregeringen, såvitt fråga är om angelägenheter som faller inom landskapets behörighet.

4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:61

 • Fr. 28/1992-93
 • Smu bet. 9/1992-93

2003/80

Denna lag träder i kraft den 1 december 2003.

 • Fr. 8/2002-2003
 • Smu bet. 4/2002-2003

2013/124

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

 • LF 23/2012-2013
 • LKU bet. 11/2012-2013

2014/37

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

 • LF 26/2012-2013
 • LKU bet. 1/2013-2014

2019/51

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

 • LF 10/2018-2019
 • SMU bet. 6/2018-2019

2020/108

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

 • Lagens 2 § 2 mom. förordnades att förfalla.
 • LF 14/2019-2020
 • LKU bet. 8/2019-2020

2021/129

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2023/19

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

 • LF 8/2022-2023
 • SMU bet. 3/2022-2023

2023/121

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 • LF 35/2022-2023
 • SMU bet. 14/2022-2023