Landskapslag (1993:75) om medborgarinstitut

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.

Med medborgarinstitut avses i denna lag institut, vars uppgift är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Ett medborgarinstitut kan också erbjuda annan utbildning, om så stadgas i förordning.

2 §.

Med landskapsregeringens tillstånd kan en kommun eller ett kommunalförbund vara huvudman för ett medborgarinstitut. Ett villkor för tillstånd är att medborgarinstitutet fyller ett utbildningsbehov och att syftet med institutet är att det inte skall ge ekonomisk vinst.

Om ändringar i tillstånd att hålla medborgarinstitut beslutar landskapsregeringen.

Inträffar varaktiga förändringar i utbildningsbehovet eller iakttar institutet inte de bestämmelser som gäller för institutet kan landskapsregeringen efter att ha hört huvudmannen återkalla tillståndet.

2 kap. Förvaltning

3 §.

Om ett medborgarinstituts förvaltning gäller vad som stadgas [i kommunallagen (1980:5) för landskapet Åland] eller bestäms med stöd av den, om inte denna lag stadgar annorlunda.

Om en kommun är huvudman för ett medborgarinstitut kan även andra kommuner genom avtal ges inflytande i institutets verksamhet och förvaltning.

Kommunallag (1980:5) för landskapet Åland har ersatts av kommunallag (1997:73) för landskapet Åland.

4 §.

För förvaltningen av ett medborgarinstitut kan huvudmannen tillsätta en direktion eller nämnd. Om direktionens och nämndens uppgifter och organisation stadgas vid behov genom förordning och bestäms i en instruktion.

3 kap. Personal och undervisning

5 §.

Vid ett medborgarinstitut skall det finnas en rektor samt erforderligt antal lärare. Vid behov kan även annan personal anställas.

6 §.

Kompetenskrav för tjänst vid ett medborgarinstitut stadgas genom förordning.

Landskapsregeringen kan av särskilda skäl bevilja undantag från stadgade kompetenskrav.

7 §.

Medborgarinstitutets arbetsår börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Arbetsperiodens minimilängd per läsår skall vara 33 arbetsveckor.

4 kap. Finansiering

8 §.  (2022/96)

Huvudmannen för ett medborgarinstitut beviljas landskapsstöd enligt ett flerårigt avtal mellan huvudmannen och landskapsregeringen inom ramen för landskapets budget. I avtalet ska regleras för vilka ändamål landskapsstödet kan användas, vilken beräkningsgrund som används för landskapsstödet, de andra kommunernas möjlighet att ta del av utbudet, hur redovisningen av landskapsstödet ska göras till landskapsregeringen och avtalets varaktighet. Närmare bestämmelser om avtalets innehåll får beslutas i landskapsförordning.

Om en kommun är huvudman för ett medborgarinstitut och även andra kommuner utnyttjar dess tjänster, är de kommunerna skyldiga att betala den andel av medborgarinstitutets driftskostnader som hänför sig till kommunen. Om inte annat avtalats ska kommunens betalningsandel räknas ut så att från de faktiska driftskostnaderna för hela medborgarinstitutets verksamhet i landskapet dras av det landskapsstöd huvudmannen har fått. Kommunerna debiteras slutligen nettokostnaden i förhållande till antalet invånare i var och en kommun.

8a §.

Upphävd (2022/96).

9 §.  (2017/132)

En kommun som i enlighet med 8 § 2 mom. ska betala en betalningsandel till medborgarinstitutets huvudman ska två gånger om året, den första gången i februari och den andra gången i oktober, betala en betalningsandel till medborgarinstitutets huvudman om inget annat avtalats.

10 §.

För försök som syftar till att utveckla verksamheten enligt denna lag kan inom ramen för i landskapsbudgeten upptagna anslag huvudmannen enligt landskapsregeringens prövning beviljas särskilt landskapsunderstöd.

5 kap. Särskilda bestämmelser

11 §.

Ett medborgarinstitut kan med landskapsregeringens tillstånd i samband med försöksverksamhet avvika från denna lag och en med stöd av lagen given förordning på det sätt som stadgas genom förordning.

12 §.

I beslut som med stöd av denna lag fattats av direktionen eller annat kommunalt förvaltningsorgan får besvär anföras i enlighet med vad därom i kommunallagen för landskapet Åland är stadgat.

I beslut som med stöd av denna lag fattats av landskapsregeringen och som inte gäller landskapsandel får besvär anföras i enlighet med vad som stadgas i 25 § självstyrelselagen samt [i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (FFS 154/1950)].

13 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag kan utfärdas genom landskapsförordning.

6 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

14 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1963:33) den 4 juli 1963 om landskapsunderstöd till medborgar- och arbetarinstitut jämte ändringar.

När denna lag träder i kraft blir de medborgar- och arbetarinstitut som grundats före ikraftträdandet sådana medborgarinstitut som avses i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:75

 • Fr. 32/1992-93
 • Fu bet. 13/1992-93

2017/132

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF 28/2016-2017
 • FNU bet. 25/2016-2017

2018/24

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas under år 2018 och 2019.

 • LF 17/2017-2018
 • FNU bet. 14/2017-2018

2020/8

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2020.

 • LF 3/2019-2020
 • LKU bet. 1/2019-2020

2021/54

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021.

 • LF 6/2020-2021
 • FNU bet. 5/2020-2021

2022/96

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 • LF 6/2022-2023
 • FNU bet. 4/2022-2023