Landskapslag (1994:10) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om moderskapsunderstöd

1 §.  Allmänt

Lagen om moderskapsunderstöd av den 28 maj 1993 (FFS 477/1993), med undantag av 5, 11, 12 och 13 §§, samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen skall tillämpas i landskapet Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändringar i den i 1 mom. avsedda lagen gäller i landskapet från det att de trätt i kraft i riket.

2 §.  Verkställighet

De uppgifter som enligt lagen om moderskapsunderstöd ankommer på folkpensionsanstalten ankommer i landskapet på kommunerna.

2 § 1 mom. sista meningen i lagen om moderskapsunderstöd ska ha följande lydelse: Kommunen kan dock av särskilda skäl bevilja understöd trots att personen inte har genomgått någon hälsoundersökning. (2023/21)

3 §.  (2023/125)  Finansiering

Moderskapsunderstöd betalas av landskapets medel till en gravid person som är berättigad till understödet och som är bosatt på Åland.

Understödet utbetalas av kommunerna som kalenderårsvis erhåller ersättning av landskapet för de utbetalade medlen. Ersättningen ska sökas senast den 30 april.

4 §.  Understödets innehåll

Landskapsregeringen beslutar om moderskapsförpackningens innehåll och fastställer den beloppsmässiga storleken på moderskapsunderstödet.

5 §.  (2023/125)  Ändringssökande

I ett beslut som fattats av en kommunal myndighet med stöd av denna lag får rättelse begäras hos kommunen inom 14 dagar efter delfåendet av beslutet.

I ett beslut som fattats med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får ändring sökas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

6 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1994:10

  • Fr. 41/1992-93
  • Smu bet. 12/1992-93

2023/21

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

  • LF 12/2022-2023
  • SMU bet. 4/2022-2023

2023/125

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

  • LF 34/2022-2023
  • SMU bet. 10/2022-2023