Landskapsförordning (2000:34) om Ålands polismyndighet

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  (2013/95)  Tillämpningsområde

I denna förordning finns det bestämmelser om personalen vid Ålands polismyndighet.

2 kap. Personal

2 §.  Tjänster

Vid Ålands polismyndighet finns, förutom tjänsterna som polismästare och överkommissarie, följande tjänster (2008/47):

1) kommissarier, vilka jämte polismästaren och överkommissarien räknas till polisbefälet,

2) överkonstaplar, som räknas till polisunderbefälet,

3) äldre och yngre konstaplar, som räknas till polismanskapet,

4) (2013/128) resurs- och utvecklingsadministratör, ekonomi- och löneadministratör, utredningssekreterare, ledande kanslisekreterare och kanslisekreterare, som räknas till kanslipersonalen,

5) (2021/148) chef för alarmcentralen,

6) (2022/21) alarmoperatör,

7) (2022/21) väktare samt

8) (2022/21) IT-ansvarig.

3 §.  Behörighetskrav

Behörighetskrav för tjänsten som: (2019/97)

1) (2021/148) kommissarie är polisbefälsexamen, tjänsteexamen för polisbefäl, avlagd A-del av polisbefälsexamen, högre yrkeshögskoleexamen för polis eller annan högskoleexamen med lämplig inriktning som motsvarar minst tre års heltidsstudier samt förtrogenhet med polisverksamhet,

2) överkonstapel är polisunderbefälsexamen eller annan motsvarande utbildning,

3) (2021/148) äldre konstapel är yrkeshögskoleexamen för polis, grundexamen för polis eller annan motsvarande utbildning,

4) yngre konstapel är grundstudier 1 av grundexamen för polis eller annan motsvarande utbildning,

5) (2013/128) resurs- och utvecklingsadministratör, ekonomi- och löneadministratör, utredningssekreterare, ledande kanslisekreterare och kanslisekreterare är utbildning på gymnasienivå med lämplig inriktning och erfarenhet,

6) (2021/148) chef för alarmcentralen är högre yrkeshögskoleexamen som motsvarar två års heltidsstudier eller motsvarande samt förtrogenhet med alarmcentralsverksamhet och offentlig förvaltning eller examen på befälsnivå för räddningsväsendet kompletterad med examenshöjande studier motsvarande högre yrkeshögskoleexamen samt förtrogenhet med alarmcentralsverksamhet och offentlig förvaltning,

7) (2019/97) alarmoperatör är en i 25 § i landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning (gymnasielagen) avsedd allmänbildande gymnasieexamen, i 26 § i gymnasielagen avsedd gymnasieexamen med yrkesinriktning eller i 27 § i gymnasielagen avsedd annan examen eller en annan examen över en på gymnasienivå genomgången utbildning som motsvarar någon av dessa examina samt en avklarad av landskapsregeringen godkänd alarmoperatörsutbildning,

8) (2013/40) väktare är grundkurs för väktare eller annan motsvarande utbildning.

9) (2022/21) IT-ansvarig är högskoleexamen med inriktning mot området för informationsteknologi.

4 §.  Särskilda krav

För att utnämnas till i 2 § 1-3 och 7 punkten nämnd tjänst krävs dessutom att vederbörande (2013/40)

1) har ett sådant med läkarintyg styrkt tillfredsställande hälsotillstånd, att han eller hon kan anses lämpad för polistjänst och att hans eller hennes syn och hörsel är normala, samt även i övrigt fyller de särskilda krav landskapsregeringen eller polismyndigheten har fastställt för viss polistjänst,

2) har sådana personliga egenskaper som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter.

Om det finns särskilda skäl kan landskapsregeringen i ett enskilt fall medge undantag från bestämmelserna i 1 mom. 1 punkten.

5 §.  (2022/21)  Utnämnings- och anställningsbefogenheter för polismästaren

Polismästaren utnämner tjänstemän till de tjänster som anges i 2 § 1 - 8 punkten samt anställer tillfälliga tjänstemän och personal i privaträttsligt anställningsförhållande.

6 §.  Tjänstledighet

Beslut om beviljande av tjänstledighet för annan personal än polismästaren och överkommissarien fattas av polismästaren.

2a kap. Upphävt (2013/95).

5a - 5b §§.

Upphävda (2013/95).

3 kap. Upphävt (2013/95).

7 - 9 §§.

Upphävda (2013/95).

4 kap. Ikraftträdelsebestämmelse

10 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2000:34

2008/47

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.

2010/98

Denna förordning träder i kraft 1 januari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

2013/40

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

2013/95

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

2013/128

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

2019/97

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

2021/72

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

2021/148

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

2022/21

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022.