Landskapslag (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Med de avvikelser som anges i denna lag är den som tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet den 1 januari 2008 eller därefter (landskapsanställd) berättigad till ålderspension, partiell förtida ålderspension, arbetspensionsrehabilitering, invalidpension samt arbetslivspension i enlighet med bestämmelserna om arbetstagares rätt till pension och pensionsgrundande förmåner i

1) lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006) och

2) lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (FFS 396/2006) samt

3) lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (FFS 71/2016). (2016/77)

Då en landskapsanställd avlider skall, med beaktande av avvikelserna i denna lag, även familjepension erläggas till den landskapsanställdes förmånstagare i enlighet med vad som bestäms om förmånstagares rätt till familjepension vid arbetstagares dödsfall i de i 1 mom. angivna författningarna.

Den som den 31 december 2007 innehar anställning hos landskapet eller hos annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet, omfattas inte av bestämmelserna i denna lag.

Till den del de i 1 mom. angivna författningarna reglerar sådant som hör till landskapets behörighet skall de tillämpas sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter något i författningarna som hör till landskapets behörighet skall ändringarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

Denna lag ska även tillämpas på den som tillträder en anställning som rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola på Åland (grundskolelärare). Det som bestäms om landskapsanställda i lagen ska tillämpas även på grundskolelärare. Respektive kommun ansvarar för att ordna pensionsskyddet för de grundskoleanställda i kommunen som omfattas av lagens bestämmelser. (2021/2)

2 §.  Tillämpning av hänvisningar till riksförfattningar vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen

Hänvisas i de i 1 § nämnda författningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen, skall hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen om sådana finns.

3 §.

Upphävd (2018:18).

4 §.  Förvaltningsuppgifter m.m.

De förvaltningsuppgifter och befogenheter som Pensionsskyddscentralen har enligt de författningar som avses i 1 § 1 mom., har landskapsregeringen på Åland till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området. I fråga om sådana blanketter som avses i 101 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare ska de i riket fastställda blanketterna användas, om inte landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar bestämmelser om blanketter som ska användas på Åland. (2020/67)

Upphandling av pensionstjänster enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och åtgärder som följer av det sköts av Ålands hälso- och sjukvård samt kommunerna för sina respektive anställda. I övrigt sköts dessa uppgifter av finansavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning. (2021/2)

5 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Åtgärder för verkställighet av lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2007:29

  • Fr. 19/2005-2006
  • Lu bet. 5/2006-2007

2016/77

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

  • LF 16/2015-2016
  • LKU bet. 10/2015-2016

2018:18

2 §. Enligt övergångsbestämmelser till landskapslagen (2018/17) om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands polismyndighet är avgångsåldern för polisman född före 1965 fortsättningsvis 60 eller 63 år. Sådan polisman är berättigad till ålderspension redan vid uppnående av denna lägre avgångsålder.

3 §. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

  • LF 1/2017-2018
  • LKU bet. 4/2017-2018

2020/67

Denna lag träder i kraft den 1 september 2020.

  • LF 7/2019-2020
  • SMU bet. 4/2019-2020

2021/2

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

  • LF 26/2019-2020
  • LKU bet. 18/2019-2020