Landskapslag (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel

1 §.  Tillämpning av rikslag

Med de undantag som anges i denna lag ska följande riksförfattningar tillämpas i landskapet:

1) (2012/66) lagen om utsläppshandel (FFS 311/2011) och

2) lagen om användning av Kyotomekanismerna (FFS 109/2007) och

3) (2010/88) lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (FFS 34/2010).

Ändringar i ovannämnda riksförfattningar ska tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

2 §.  Tillämpning av hänvisningar i lagen om utsläppshandel

En hänvisning i en författning som avses i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftning ska i landskapet avse bestämmelser i landskapslagstiftning, om motsvarande bestämmelser finns i landskapslagstiftningen.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

Om inte annat särskilt stadgas i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter, som enligt en författning som avses i 1 § handhas av myndigheter i riket, i landskapet skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet på området. (2015/105)

Landskapsregeringen kan med stöd av 32 § självstyrelselagen samtycka till att de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. i enlighet med en överenskommelseförordning överförs på rikets myndigheter.

I landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet finns särskilda bestämmelser om de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. (2015/105)

4 §.  Landskapsförordningar

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av en författning som avses i 1 § ska tillämpas i landskapet Åland oförändrade eller med de ändringar som landskapsregeringen beslutar.

5 §.  Avvikelser från bestämmelserna i rikslagstiftningen

Om en verksamhetsutövare åläggs att betala avgift för överskriden utsläppsrätt ska åläggandet avse betalning till landskapet.

Om en ansökan om tillstånd för utsläpp av växthusgaser har lämnats inom tre månader efter lagens ikraftträdande ska landskapsregeringen, med avvikelse från bestämmelserna i 9 § lagen om utsläppshandel och såvitt det är möjligt, besluta i ärendet inom tre månader från den dag ansökan lämnats. (2012/66)

En ansökan enligt 22 § 3 mom. lagen om utsläppshandel om gratis rätt att släppa ut växthusgaser samt de uppgifter som ska lämnas för utsläppshandelsperioden 2013–2020 ska lämnas in inom tre månader från denna lags ikraftträdande. Tidsfristen kan förlängas genom förordning, om kommissionens eventuella riktlinjer och elektroniska tabeller för genomförandet av kommissionens rättsakt om gratis tilldelning av utsläppsrätter inte har utfärdats vid lagens ikraftträdande. (2012/66)

Med avvikelse från bestämmelserna i 74 § lagen om utsläppsrätter finns bestämmelser om avgifter för landskapsregeringens prestationer i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet. (2012/66)

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2009:31

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen (2005:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel. Tillstånd som givits med stöd av landskapslagen (2005:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel gäller dock för den tid som tillståndet har meddelats.

  • Fr. 11/2008-2009
  • Smu bet. 3/2008-2009

2010/88

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

  • Fr. 27/2009–2010
  • Smu bet. 9/2009–2010

2012/66

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • LF 22 och 22a/2011-2012
  • FNU bet. 21/2011-2012
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG

2015/105

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

  • LF 17/2014-2015
  • FN bet. 15/2014-2015