Landskapslag (2015:103) om Ålands energimyndighet

1 §.  Uppgifter

För tillsyn och övervakning av elmarknad, energifrågor samt utsläppshandel med växthusgaser finns Ålands energimyndighet, nedan kallad myndigheten. Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde främja målen för landskapets energipolitik, följa energifrågornas utveckling, ta initiativ till utveckling av lagstiftningen samt ge utlåtanden och bistå landskapsregeringen i beredningen av ärenden.

Ålands energimyndighet ansvarar för skötseln av uppgifter som rör tvistlösning vid samordning av byggprojekt och samnyttjande av nätinfrastruktur som avses i landskapslagen (2017:78) om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät. (2017/79)

De uppgifter som sköts av statsrådet enligt de riksförfattningar som anges i ovan nämnd landskapslagstiftning ska i landskapet skötas av landskapsregeringen.

Tidigare 3 mom. har blivit 4 mom. genom (2017/79).

2 §.  Definitioner

I denna lag avses med

1) tillsyn att följa en näringsidkares efterlevnad av regelverket och för näringsidkaren givna särskilda villkor samt med

2) övervakning att följa elmarknaden i syfte att främja målen för landskapets energipolitik.

3 §.  Behörighet

Myndigheten är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen ansvarar för den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten. Myndigheten kärar och svarar på landskapets vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter samt inrättningar och sammanslutningar landskapets rätt och fördel i de ärenden som gäller myndighetens ansvarsområde.

Om någon bryter mot eller försummar de förpliktelser som föreskrivs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden ska myndigheten förplikta vederbörande att rätta till sin överträdelse eller försummelse. I beslutet kan det bestämmas hur överträdelsen eller försummelsen ska rättas. I beslutet kan det också bestämmas att en avgift som tagits ut felaktigt ska betalas tillbaka till kunden, om inte denne under följande tillsynsperiod helt kompenseras med en sänkt avgift.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta andra tillsyns- och övervakningsuppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde.

4 §.  Myndighetens rätt att få uppgifter

Nätinnehavare och andra näringsidkare på elmarknaden ska ge myndigheten den information som behövs för skötseln av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag. Utöver detta ska myndigheten ges den statistik och övrig information som är nödvändig för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag eller för uppfyllande av internationella avtalsförpliktelser.

En behörig tjänsteman vid myndigheten har rätt att utföra granskningar i lokaler som innehas av en näringsidkare som bedriver verksamhet underkastad tillsyn för att fullgöra tillsynsuppgiften enligt denna lag samt för att övervaka iakttagandet av beslut om fastställande eller förpliktande beslut som myndigheten har meddelat samt de beslut av den Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) vilka grundar sig på

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/942 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el, nedan elhandelsförordningen, samt delegerade akter och genomförandeakter som antagits med stöd av den,

3) delegerade akter som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, nedan elmarknadsdirektivet, (2024/12)

Granskning får inte utföras i lokaler som används för permanent boende.

En näringsidkare som bedriver verksamhet som är underkastad tillsyn ska på yrkande för den tjänsteman som utför granskning visa de handlingar och registreringar i datasystem samt ordna tillträde till de elanordningar och de elanläggningar som kan ha betydelse vid utförandet av de tillsynsuppgifter som avses i denna lag.

5 §.  Myndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

Utöver det som föreskrivs i offentlighetslagen (2021:79) för Åland har myndigheten rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut uppgifter till

1) landskapsregeringens allmänna förvaltning för att den ska kunna sköta sina uppgifter,

2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

3) den myndighet som övervakar finansmarknaden samt den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) för att de ska kunna sköta sina uppgifter samt till

4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott. (2021/88)

Myndigheten har rätt att lämna ut endast sådana uppgifter som behövs för att annan berörd myndighet ska kunna utföra sina uppgifter. Om uppgifter lämnas ut till en utländsk myndighet eller ett internationellt organ förutsätts det dessutom att dessa har motsvarande sekretess som myndigheten i fråga om de uppgifter som lämnas ut.

Myndigheten får inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter som den fått av en myndighet i en annan stat eller av ett internationellt organ, om inte den myndighet som gett uppgifterna har gett sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Uppgifterna får endast användas för skötsel av de uppgifter som avses i denna lag eller för de ändamål som samtycket getts för.

6 §.  Vite

Myndigheten får med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden vid vite ålägga en näringsidkare att inom viss tid rätta till sin överträdelse eller försummelse. I beslutet kan bestämmas hur överträdelsen eller försummelsen ska rättas.

7 §.  Styrelsen för Ålands energimyndighet

Landskapsregeringen utnämner styrelsen för Ålands energimyndighet med minst tre och högst fem medlemmar, i denna lag kallad styrelsen. Landskapsregeringen utser bland dem en ordförande och en vice ordförande. För styrelsen finns två ersättare som inte är personliga. Uppdragen tillsätts för viss tid som är minst fem och högst sju år. Samma person kan utnämnas till ett styrelseuppdrag för högst två mandatperioder i följd.

Styrelsemedlemmarna och ersättarna ska ha sakkunskap inom förvaltningsfrågor och god kännedom om energifrågor. Om en styrelsemedlem eller en ersättare skiljs från sitt uppdrag eller avlider ska en ny medlem respektive ersättare utses för den återstående mandattiden. Landskapsregeringen beslutar om arvoden för styrelsens medlemmar.

En styrelsemedlem ska i sitt uppdrag vara oberoende av energiföretag, får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, fullmäktige eller revisorerna för ett företag i energibranschen och får inte vara anställd av ett företag i energibranschen.

8 §.  Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska

1) leda verksamheten vid myndigheten,

2) besluta om myndighetens resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

3) besluta i ärenden av principiell karaktär som rör försäljning av el, till vilket hör leveransskyldighet, specificering av uppgifter om priser och villkor som ska lämnas i enlighet med 4 §,

4) besluta om en arbetsordning för myndigheten med behövliga be-stämmelser om myndighetens inre organisation och beslutsfattande,

5) avgöra ärenden som ska avgöras vid myndigheten enligt denna lag samt enligt den Europeiska kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG,

6) avgöra andra ärenden som hör till myndigheten, om inte beslutanderätten har delegerats till en tjänsteman samt

7) se till att de uppgifter som hör till myndigheten sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

9 §.  Styrelsemöten

Styrelsens arbete leds av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst två övriga medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandens röst.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen ska sammankallas för behandling av visst ärende då en tjänsteman som avses i 10 § begär det. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, vilka justeras på det sätt som styrelsen bestämmer. En medlem i styrelsen eller en tjänsteman som avses i 10 § är föredragande i Ålands energimyndighets ärenden.

Styrelsen kan i enskilda ärenden kalla sakkunniga att delta i styrelsens sammanträde.

Styrelsen kan sluta avtal inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet om inte landskapsregeringen beslutar något annat.

10 §.  Tjänster

För tillsyn, övervakning, sådan granskning som avses i 4 §, beredning av myndighetens ärenden inrättar och anställer landskapsregeringen en chef för Ålands energimyndighet, nedan kallad myndighetschefen. Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med myndighetens verksamhetsområde. Myndighetschefen leder och utvecklar myndigheten närmast under styrelsen. Myndighetschefen ska se till att de uppgifter som hör till myndigheten sköts på ett effektivt och ända-målsenligt sätt samt avgör i enlighet med arbetsordningen ärenden som ankommer på myndigheten vilka inte ska avgöras av styrelsen.

Ålands energimyndighet kan för skötseln av sina uppgifter inrätta ytterligare tjänster.

11 §.  Tjänstemans oberoende

En tjänsteman som sköter förvaltningsuppgifter ska i sitt uppdrag vara oberoende av energiföretag och får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, fullmäktige eller revisorerna för ett företag i energibranschen samt får inte vara anställd av ett företag i energibranschen.

Bestämmelser om jäv för tjänstemän finns i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

11a §.  (2017/99)  Elektronisk anslagstavla

Myndigheten ska ha en elektronisk anslagstavla på sin webbplats. Vid tillkännagivandet på anslagstavlan ska bestämmelserna om offentlig delgivning i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas i tillämpliga delar.

Den elektroniska anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen. Myndigheten ska i sina lokaler eller på någon annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på den elektroniska anslagstavlan.

12 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2015:103

 • LF nr 17/2014-2015
 • FNU bet. nr 15/2014-2015

2016/21

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

 • LF nr 5/2015-2016
 • SMU bet. nr 2/2015-2016

2017/79

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 • LF nr 21/2016-2017
 • FNU bet. nr 17/2016-2017

2017/99

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

 • LF nr 26/2016-2017
 • LKU bet. nr 17/2016-2017

2018/42

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

 • LF nr 19/2017-2018
 • SMU bet. nr 10/2017-2018

2021/88

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021

2022/80

Denna lag träder i kraft den 15 december 2022.

 • LF 16/2021-2022
 • FNU bet. 16/2021-2022

2024/12

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2024.

 • LF 28/2022-2023
 • FNU bet. 23/2022-2023
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944, EUT nr L 158, 14.6.2019, s. 125