Landskapsförordning (2013:101) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för växters sundhet

1 §.  Förordningens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet ska, med de avvikelser som anges i denna förordning, följande riksförfattningar tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om villkoren för transport av skadegörare och deras värdväxter (JSMb nr 13/1996),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis (JSMf nr 38/2007),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den sjukdomsalstrande organismen Ralstonia solanacearum (JSMf nr 44/2007),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet (JSMf nr 17/2008) samt

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av potatiscystnematod (JSMf nr 7/2010).

De i 1 mom. angivna riksförfattningarna ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i författningarna ska ändringarna, till den del de underligger landskapets behörighet, tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket. Dock ska ändringarna ifråga inte tillämpas på Åland innan de publicerats på svenska.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisas i de i 1 § angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna ifråga avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Särskilda bestämmelser

En i 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet avsedd ansökan om registrering ska sändas till landskapsregeringen.

En i 45 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet avsedd avgift för kontroll eller annan prestation ska inte uppbäras på Åland.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1996:76) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:101