Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2013:101) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om skydd för växters sundhet

1 §.  Förordningens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet ska, med de avvikelser som anges i denna förordning, följande riksförfattningar tillämpas på Åland:

1) jord- och skogsbruksministeriets beslut om villkoren för transport av skadegörare och deras värdväxter (JSMb nr 13/1996),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av ljus ringröta på potatis (JSMf nr 38/2007),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av den sjukdomsalstrande organismen Ralstonia solanacearum (JSMf nr 44/2007),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet (JSMf nr 17/2008) samt

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av potatiscystnematod (JSMf nr 7/2010).

De i 1 mom. angivna riksförfattningarna ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna förordning träder i kraft. Sker därefter ändringar i författningarna ska ändringarna, till den del de underligger landskapets behörighet, tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket. Dock ska ändringarna ifråga inte tillämpas på Åland innan de publicerats på svenska.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt de i 1 § angivna riksförfattningarna ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

3 §.  Hänvisningar

Hänvisas i de i 1 § angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna ifråga avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

4 §.  Särskilda bestämmelser

En i 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet avsedd ansökan om registrering ska sändas till landskapsregeringen.

En i 45 § 1 mom. i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet avsedd avgift för kontroll eller annan prestation ska inte uppbäras på Åland.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Genom denna förordning upphävs landskapsförordningen (1996:76) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2013:101

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:30
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:52