Landskapslag (2015:110) om landskapets fastighetsverk

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Ställning och uppgifter

Landskapets fastighetsverk är ett affärsverk underställt landskapsregeringen. Fastighetsverket tillhandahåller tjänster för landskapsregeringens allmänna förvaltning, fristående enheter som finns i anslutning till den och myndigheter som är underställda landskapsregeringen (landskapsförvaltningen) samt för lagtingets förvaltning och myndigheter som är underställda lagtinget enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §.  Verksamhetsområde

Fastighetsverket bedriver uthyrningsverksamhet av lokaler och fastigheter för den i 1 § avsedda förvaltningens behov samt sköter den fastighetsförmögenhet som är i fastighetsverkets besittning.

3 §.  Principerna för fastighetsverkets verksamhet

Fastighetsverket ska skötas enligt företagsekonomiska principer dock med beaktande av lagstiftningen gällande kulturarv, byggnadsskydd, miljövård och naturskydd. Fastighetsverket svarar för sina förbindelser med den egendom som överförts i dess besittning. Om fastighetsverket inte förmår svara för sina förbindelser, svarar landskapet för dem.

2 kap. Ekonomi

4 §.  Eget kapital

Fastighetsverket har ett eget kapital som består av grundkapital, övrigt eget kapital och en uppskrivningsfond.

Grundkapitalet är kapital som placerats i fastighetsverket och som utgör grund för intäktsföringen av vinsten.

Övrigt eget kapital är kapital som anvisats fastighetsverket av dess vinst, eller kapital som har överförts till fastighetsverket såsom övrigt eget kapital. Uppskrivningsfonden visar med vilket belopp värdet av anläggningstillgångarna har skrivits upp. Övrigt eget kapital kan överföras till grundkapitalet.

5 §.  Upptagande av lån

Fastighetsverket får för finansieringen av sin verksamhet uppta lån inom ramen för det samtycke som lagtinget gett i samband med behandlingen av landskapets budget.

Närmare bestämmelser om upptagande av lån, villkoren för upplåning och vad lånen får användas till utfärdas av landskapsregeringen.

3 kap. Styrningen av fastighetsverket

6 §.  Lagtingets styrning

I samband med behandlingen av landskapets budget ska lagtinget

1) godkänna ökning eller nedsättning av fastighetsverkets grundkapital samt besluta om intagande av anslag i budgeten för ökning av fastighetsverkets grundkapital,

2) samtycka till att affärsverket tar upp lån för finansiering av sin verksamhet,

3) godkänna maximibeloppet för fastighetsverkets investeringar under nästa räkenskapsperiod samt bemyndiganden för affärsverket att ingå sådana förbindelser för investeringar som medför utgifter under senare räkenskapsperioder.

Efter att lagtinget beslutat om budgeten ska landskapsregeringen besluta om målen för fastighetsverkets tjänster samt fastighetsverkets resultatmål och intäktsföringsmål.

4 kap. Fastighetsverkets förvaltning

7 §.  Styrelse

Fastighetsverket ska ha en styrelse med högst åtta medlemmar.

Landskapsregeringen utser styrelsemedlemmarna för högst ett år i sänder. Landskapsregeringen förordnar en av medlemmarna att vara styrelsens ordförande och en att vara vice ordförande. Landskapsregeringen kan befria styrelsen eller medlem av styrelsen från uppdraget.

I fråga om styrelsens beslutsfattande, jäv för medlemmarna, styrelsens sammanträden, styrelsens protokoll och överföring av uppgifter på styrelsen tillämpas vad som i aktiebolagslagen (FFS 624/2006) föreskrivs om dem i fråga om aktiebolag.

8 §.  Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder och övervakar fastighetsverkets verksamhet. Styrelsen har hand om fastighetsverkets förvaltning och ser till att verksamheten ordnas på ett behörigt sätt samt särskilt att fastighetsverket sköts enligt lagtingets och landskapsregeringens beslut och föreskrifter samt att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett behörigt sätt.

Styrelsen ska särskilt

1) göra upp budgetförslag för fastighetsverket,

2) göra upp förslag om resultatmål och intäktsföringsmål,

3) besluta om utveckling av fastighetsverkets verksamhet inom ramen för de mål landskapsregeringen uppställt för ekonomin samt följa och rapportera hur målen nås,

4) utse och avskeda verkställande direktören,

5) besluta om fastighetsverkets upplåning inom ramen för lagtingets fullmakt,

6) besluta om fastighetsverkets betydande investeringar och övriga utgifter med lång verkningstid,

7) ifråga om de aktier fastighetsverket genom ett beslut av landskapsregeringen har anförtrotts förvaltningen av besluta om utövandet av aktieägarens rättigheter, med beaktande av att lagtingets samtycke krävs enligt 25 § 1 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning (finansförvaltningslagen),

8) upprätta fastighetsverkets bokslut och den verksamhetsberättelse som ingår i det och i anslutning till dem ett förslag till åtgärder beträffande fastighetsverkets vinst eller förlust samt sända bokslutet, verksamhetsberättelsen och nämnda förslag till landskapsregeringen för fastställelse,

9) besluta vem som ska företräda fastighetsverket och vem som har rätt att teckna fastighetsverkets namn,

10) besluta om förvärv av fast egendom till fastighetsverket samt besluta om överlåtelse av fast egendom inom ramen för 24 § finansförvaltningslagen och överlåtelse av nyttjanderätt inom ramen för 25 § 2 mom. finansförvaltningslagen,

11) behandla och avgöra övriga ärenden som är vittgående eller viktiga.

Närmare bestämmelser om styrelsens uppgifter kan utfärdas genom landskapsregeringens beslut.

9 §.  Verkställande direktör

Fastighetsverket ska ha en verkställande direktör som leder och utvecklar verksamheten, sköter fastighetsverkets löpande förvaltning samt ser till att bokföringen är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. I fråga om verkställande direktören tillämpas vad som i 6 kap. 17-20 §§ aktiebolagslagen bestäms om en verkställande direktör.

Verkställande direktören ska se till att styrelsens beslut verkställs och följa styrelsens föreskrifter samt informera styrelsen om åtgärder och händelser som är betydelsefulla med hänsyn till fastighetsverkets verksamhet.

10 §.  Styrelsens och verkställande direktörens omsorgsplikt

Fastighetsverkets styrelse och verkställande direktör ska omsorgsfullt främja fastighetsverkets intressen.

11 §.  Personalen

Vid fastighetsverket finns personal i privaträttsligt anställningsförhållande. Om inte annat bestäms i denna lag är fastighetsverket arbetsgivare i enlighet med arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) och har hand om övriga uppgifter som rör personalen.

Landskapsregeringen beslutar om permittering av fastighetsverkets personal och om omplacering av arbetstagare till och från landskapsförvaltningen, medan beslut om omplacering av arbetstagare inom fastighetsverket fattas av fastighetsverket. Omplacering av en arbetstagare till och från landskapsförvaltningen kräver samtycke av fastighetsverket.

5 kap. Fastighetsverkets bokföring och bokslut

12 §.  (2017/5)  Bokföring och bokslut

Fastighetsverket är bokföringsskyldigt. På fastighetsverkets bokföring tillämpas vad som i bokföringslagen (FFS 1997/1336) och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse.

Fastighetsverkets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fastighetsverket ska upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse för varje räkenskapsperiod före utgången av mars månad. Fastighetsverkets styrelse och verkställande direktör undertecknar fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Fastighetsverket ska lämna in bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsen till landskapsregeringen.

Landskapsregeringen fastställer fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Landskapsregeringen beslutar på basis av bokslutet hur fastighetsverkets vinst ska intäktsföras i landskapets budget samt om andra åtgärder som fastighetsverkets verksamhet och ekonomi föranleder.

13 §.  Överföring och balansräkning

När egendom överförs i fastighetsverkets besittning eller när egendom överförs från fastighetsverkets besittning till landskapets budgetekonomi ska landskapsregeringen med stöd av ett bemyndigande som lagtinget ger i samband med behandlingen av landskapets budget besluta om vilken egendom som ska överföras samt om vilken del av egendomen som ska antecknas som fastighetsverkets grundkapital, övrigt eget kapital eller given på lånevillkor. Egendomen värderas till sitt verkliga värde.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. kan landskapsregeringen utan lagtingets bemyndigande fatta beslut om överföring i fastighetsverkets besittning eller från fastighetsverket till landskapets budgetekonomi av enskilda fastighetsförmögenhetsobjekt eller fastighetsförmögenhetskomplex vars verkliga värde är högst en miljon euro. Överföringen redovisas som en ökning eller minskning av övrigt eget kapital för fastighetsverket eller given på lånevillkor.

Innan beslut enligt 1 och 2 mom. fattas ska revision av egendomen utföras i enlighet med landskapsregeringens närmare beslut.

14 §.  Särskild egendom

I samband med budgetbehandlingen kan särskild egendom på samma villkor som övrigt kapital överföras i fastighetsverkets besittning. Med särskild egendom avses landskapsegendom som på grund av sin särskilda karaktär inte värderas till sitt verkliga värde. Sådan egendom utgör inte grund för intäktsföring av vinst. Denna egendom eller dess uppskrivningsfond får inte överföras till grundkapitalet.

15 §.  Revision

Landskapsregeringen tillsätter årligen minst två enligt 2 § revisionslagen (FFS 459/2007) godkända revisorer och personliga ersättare för dessa för att granska fastighetsverkets förvaltning, ekonomi och räkenskaper. Landskapsregeringen bestämmer revisorernas arvoden.

Landskapsrevisionen kan granska fastighetsverkets verksamhet i syfte att granska landskapsregeringens förvaltning av fastighetsverket.

6 kap. Särskilda bestämmelser

16 §.  Skadeståndsskyldighet

Fastighetsverkets styrelsemedlemmar och verkställande direktör är på det sätt som i 22 kap. aktiebolagslagen föreskrivs om ledningens skadeståndsskyldighet skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat fastighetsverket. Bestämmelser om skadeståndsskyldighet för revisorerna finns i 51 § revisionslagen.

Landskapsregeringen beslutar om väckande av skadeståndstalan enligt 1 mom. för fastighetsverkets räkning. På preskription av talerätt tillämpas 22 kap. 8 § aktiebolagslagen.

17 §.  Uppträdande som part

Fastighetsverket kärar och svarar på landskapets vägnar samt bevakar vid domstolar, hos myndigheter och vid förrättningar landskapets rätt och fördel i de ärenden som gäller fastighetsverket.

18 §.  Pensioner och andra förmåner samt ersättningar

Pensioner till fastighetsverkets anställda samt andra förmåner och ersättningar som följer av anställningen följer samma system som för anställda vid landskapsförvaltningen och utbetalas på samma sätt, liksom också de familjepensioner till de anställdas anhöriga som följer av anställningen.

Vid nyanställningar till fastighetsverket tillämpas samma system som gäller vid nyanställningar till landskapsförvaltningen vad avser pensioner och andra ersättningar enligt 1 mom.

Verkställande direktörens pensionsrätt och andra förmåner och ersättningar enligt 1 mom. bestäms på samma sätt som motsvarande förmåner och ersättningar till fastighetsverkets anställda, om inte något annat följer av det avtal som ingås med verkställande direktören.

De förmåner och ersättningar som avses i 1–3 mom. samt de kostnader som uppstår för skötseln av dem tas ut från fastighetsverket.

7 kap. Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

19 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

20 §.  Överföringsfullmakt

Genom denna lag bemyndigas landskapsregeringen att till det fastighetsverk som ska bildas överföra den egendom som är underställd fastighetsbyrån vid landskapsregeringens allmänna förvaltning samt den rörelse som behövs för att fastighetsverket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag. Landskapsregeringen ska samtidigt besluta om på vilka villkor egendomen och rörelsen överförs samt vilka fordringar och skulder som överförs. Den fasta egendom som betraktas som landskapsegendom ska överföras som sådan särskild egendom som avses i 14 §. För övrigt ska beslutet fattas och balansräkningen uppgöras i enlighet med vad som föreskrivs i 13 §.

21 §.  Förflyttning av personal

Ordinarie och tillsvidareanställd personal i arbetsavtalsförhållande vid finansavdelningens fastighetsbyrå förflyttas vid ikraftträdandet av denna lag till landskapets fastighetsverk i privaträttsligt anställningsförhållande till de arbetsuppgifter som finns tillgängliga. Den som förflyttas gör det med bibehållande av de pensionsförmåner som följer av den anställning från vilken personen förflyttas, dock med beaktande av vad om anställning vid landskapet särskilt föreskrivs och om villkoren i berörda anställdas anställningsförhållande avtalas. Anställningsförhållandet för den som förflyttas fortgår utan avbrott i anställningsförhållandet, med beaktande av vad om anställning vid landskapet särskilt föreskrivs och om villkoren i berörda anställdas anställningsförhållande avtalas.

Ordinarie och tillsvidareanställda arbetstagare får enbart förflyttas till sådana arbetsuppgifter som de uppfyller kompetenskraven för och som kan anses vara lämpliga för arbetstagaren. Behörig för anställning vid fastighetsverket är den som när denna lag träder i kraft är behörig för sådan tjänst eller anställning i arbetsavtalförhållande vid finansavdelningens fastighetsbyrå.

22 §.  Rätt att säga upp sitt anställningsförhållande

Ordinarie och tillsvidareanställd personal i arbetsavtalsförhållande får utan att iaktta anställningsförhållandets gällande uppsägningstid och oberoende av anställningsförhållandets längd, senast inom en månad efter att beslut fattats om nytt anställningsförhållande inom landskapets fastighetsverk, säga upp sitt anställningsförhållande från och med dagen för denna lags ikraftträdande.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2015:110

  • LF 24/2014-2015
  • LKU bet. 16/2014-2015

2017/5

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2017 och tillämpas första gången på det bokslut och den verksamhetsberättelse som upprättas för år 2016.

  • LF 24/2015-2016
  • FNU bet. 1/2016-2017