Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Innehållsförteckning

Landskapslag (2012:69) om landskapets finansförvaltning

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  En sund ekonomisk förvaltning

I all verksamhet som landskapet ansvarar för ska principen om en sund ekonomisk förvaltning iakttas. En sund ekonomisk förvaltning baserar sig på principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

2 §.  Definitioner

I denna lag avses med

1) (2015/111) landskapets finanser landskapets budgetekonomi, landskapets affärsverk och fonder utanför budgeten,

2) landskapets finansförvaltning den del av landskapets förvaltning som gäller skötseln av landskapets finanser och som förutom ekonomiförvaltning även omfattar planering, beslutsfattande, verkställighet, uppföljning och övervakning i samband med skötseln av landskapets finanser,

3) ekonomiförvaltning den del av finansförvaltningen som omfattar redovisning, betalningsförmedling, likviditetsplanering samt bokslut,

4) landskapsförvaltningen landskapsregeringens allmänna förvaltning, de fristående enheter som finns i anslutning till den samt de myndigheter som är underställda landskapsregeringen och

5) förvaltningsenhet en avgränsad del av landskapsförvaltningen som består av en avdelning eller fristående enhet vid landskapets allmänna förvaltning eller av en myndighet som är underställd landskapsregeringen.

3 §.  Finansförvaltningen

Landskapsregeringen sköter landskapets finansförvaltning och finansavdelningen har därvid det övergripande ansvaret.

Landskapsregeringen kan utfärda närmare bestämmelser om en underställd myndighets ekonomiförvaltning samt om till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av den. Landskapsregeringen kan även bestämma att en underställd myndighet själv bestämmer om sin egen ekonomiförvaltning.

4 §.

Upphävd (2012/72).

2 kap. Landskapets budget

5 §.  (2012/72)  Bruttobudgetering

I landskapets budget upptas de årliga inkomsterna och anslagen för de årliga utgifterna till bruttobelopp, så att varken utgifterna dras från inkomsterna eller inkomsterna från utgifterna (bruttobudgetering).

6 §.  (2012/72)  Nettobudgetering

Av följande inkomster och utgifter kan i landskapets budget tas in inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan dem (nettobudgetering):

1) inkomster av och utgifter för verksamheten vid en förvaltningsenhet,

2) bidrag som beviljats inom ramen för ett EU-program och återbokning av sådana bidrag,

3) landskapsandelar och kompensationer som enligt lag betalas till en kommun och belopp som en kommun enligt gällande beräkningsgrunder ska betala till landskapet,

4) (2019/108) inkomster från medieavgift och kostnader för avgiftens uppbörd och för återutsändning av tv-kanaler på Åland.

5) utgifter för förhandsfinansiering enligt landskapslagen (1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder och inkomster som motsvarar förhandsfinansieringen,

6) inkomster från överlåtelser av fastigheter och direkta kostnader i samband med överlåtelserna samt

7) kostnader för vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten och ersättningar från andra parter för kostnader som är direkt förknippade med ett projekt men som inte ska belasta landskapet.

Vid nettobudgetering beaktas inte

1) överföringsutgifter eller återbäring av sådana, med undantag av de som anges i 1 mom. 2–5 punkterna,

2) investeringsutgifter eller inkomster av försäljning av egendom, med undantag av anskaffning av lös egendom avsedd för förvaltningsenhetens verksamhet eller försäljning av lös egendom samt de undantag som anges i 1 mom. 5–7 punkterna.

7 §.  (2012/72)  Beaktande av över- eller underskott enligt landskapsbokslutet

Efter att landskapsbokslutet har upprättats kan det ackumulerade överskott som bokslutet visar användas som täckning för anslagen i tilläggsbudgetarna för samma finansår och i budgeten för följande finansår.

Om landskapsbokslutet visar ett ackumulerat underskott vid finansårets utgång ska ett anslag för täckande av underskottet upptas i budgeten.

Med ackumulerat överskott eller ackumulerat underskott vid finansårets utgång avses det sammanräknade beloppet av å ena sidan det ackumulerade överskott eller underskott vid det föregående årets utgång som framgår av den i 20 § avsedda budgetuppföljningen och å andra sidan finansårets överskott eller underskott.

8 §.  Hänförandet av inkomster och utgifter till ett finansår

I landskapets budget hänförs en inkomst eller utgift till det finansår den närmast hör till med beaktande av dess art och ekonomiska karaktär. Dessutom beaktas särskilt den tidpunkt då inkomsten eller utgiften betalas eller tidpunkten för överlåtelsen av den prestation, för mottagandet av den produktionsfaktor eller för uppkomsten av den prestationsskyldighet som ligger till grund för inkomsten eller utgiften.

Närmare bestämmelser om hur inkomster och utgifter hänförs till olika finansår utfärdas genom landskapsförordning.

9 §.  Grupperingen av inkomster och utgifter

I landskapets budget grupperas inkomster och utgifter i avdelningar, som i sin tur indelas i kapitel och moment dels enligt förvaltningens organisationsstruktur dels enligt inkomsternas eller utgifternas art.

Närmare bestämmelser om grupperingen av inkomster och utgifter utfärdas genom landskapsförordning.

10 §.  Överskridning och överföring av anslag (2012/72)

Anslag tas upp i budgeten som fasta anslag, förslagsanslag eller reservationsanslag. (2012/72)

Fasta anslag får inte överskridas eller överföras till följande finansår.

Förslagsanslag får inte överföras till följande finansår men får överskridas om det är nödvändigt för att uppfylla det aktuella anslagets ändamål.

Reservationsanslag får inte överskridas. Reservationsanslag kan användas under högst fyra finansår i följd. Ett reservationsanslag som är avsett att finansiera ett EU-program kan dock användas till dess att programmet avslutats samt får överskridas om det är nödvändigt för att uppfylla det aktuella anslagets ändamål. (2012/72)

11 §.

Upphävd (2012/72).

12 §.  Beredningen av budgeten

Landskapsregeringens förslag till budget ska överlämnas till lagtinget senast den 1 november året före finansåret. Ett lagförslag som ansluter sig till budgeten ska överlämnas till lagtinget tillsammans med budgetförslaget eller, om det inte är möjligt, i så god tid att det kan slutbehandlas tillsammans med budgeten. (2012/72)

Förslaget till budget bereds enligt de närmare bestämmelser som landskapsregeringen utfärdar genom landskapsförordning. Ett slutligt budgetförslag som överlämnas till landskapsregeringen av en underställd myndighet är offentligt enligt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (2021:79) för Åland. (2021/89)

13 §.  Verkställandet av budgeten

Närmare bestämmelser om verkställandet av budgeten utfärdas genom landskapsförordning. Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten.

14 §.  Förslag till tilläggsbudget

1 mom. upphävt (2012/72).

När ett förslag om tillägg till eller ändring i landskapets budget överlämnas till lagtinget ska i förslaget anvisas medel för täckande av den utgiftsökning och den inkomstminskning som föreslås. Där ska även tas in beräknade väsentliga förändringar i de inkomstbelopp som antecknats i budgeten. Förslaget kan dessutom innehålla minskningar i de anslag som beviljats i budgeten.

15 §.

Upphävd (2012/72).

3 kap. Bokföring och årsredovisning

16 §.  Betalningsförmedlingen

Landskapets betalningar och betalningsförmedling ska skötas med beaktande av tillräcklig säkerhet.

Närmare bestämmelser om landskapets betalningar och betalningsförmedling utfärdas genom landskapsförordning.

17 §.  Bokföringen

Landskapets bokföring ska omfatta alla utgifter, inkomster, finansiella transaktioner och därtill hörande rättelse- och överföringsposter samt ske på ett sätt som stämmer överens med god bokföringssed.

Bokföringen ska ordnas så att förverkligandet av budgeten kan kontrolleras på momentnivå.

Närmare bestämmelser om landskapets bokföring utfärdas genom landskapsförordning.

18 §.  Redovisningsskyldigheten

Landskapsregeringen är redovisningsskyldig inför lagtinget när det gäller landskapets medel och övriga tillgångar.

En myndighet som är underställd landskapsregeringen är redovisningsskyldig inför landskapsregeringen.

Närmare bestämmelser om hur redovisningen ska ordnas för fullföljandet av redovisningsskyldigheten utfärdas genom landskapsförordning.

19 §.  Landskapets årsredovisning

Landskapsbokslutet och en förvaltningsberättelse ska ingå i den årsredovisning som avses i 25 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering.

Årsredovisningen ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om hur budgeten förverkligats, om landskapsförvaltningens intäkter och kostnader, om landskapets ekonomiska ställning och resultat samt om landskapsförvaltningens verksamhet och de åtgärder som vidtagits för att verkställa lagtingets beslut (rättvisande bild).

Årsredovisningen fastställs av landskapsregeringen före utgången av påföljande mars månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av april månad. (2017/4)

Närmare bestämmelser om uppgörandet av och innehållet i landskapets årsredovisning utfärdas genom landskapsförordning.

19a §.  (2015/11)  Landskapets årsredovisning för finansåren 2014 och 2015

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 19 § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåret 2014 fastställas före utgången av juli 2015 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Den ska överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av augusti samma år.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 19 § 3 mom. ska årsredovisningen för finansåret 2015 fastställas före utgången av april 2016 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Den ska överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av maj samma år.

Se ikraftträdandebestämmelsen för (2015/11).

20 §.  Landskapsbokslutet

I landskapsbokslutet som upprättas för varje finansår ska ingå

1) resultaträkning,

2) balansräkning,

3) finansieringsanalys,

4) budgetuppföljning samt

5) noter som behövs för att ge en rättvisande bild som avses i 19 § 2 mom.

I landskapsbokslutet redovisas användningen av de fullmakter som har beviljats i budgeten. Närmare bestämmelser om upprättandet av och innehållet i landskapsbokslutet utfärdas genom landskapsförordning. (2012/72)

21 §.  Överföringen mellan finansår

Budgeterade inkomster som hör till finansåret och som inte har kunnat uppbäras till landskapet under finansåret kan som inkomstrester övergå till följande år. En inkomstrest som stryks ska antecknas som utgift.

Får ett reservationsanslag som helt eller delvis blivit oanvänt inte längre överföras i bokslutet, ska det oanvända beloppet strykas. Ett anslag som stryks ska antecknas som inkomst. (2012/72)

22 §.  Underställda myndigheters verksamhetsberättelser och bokslut

En underställd myndighet ska årligen lämna en verksamhetsberättelse till landskapsregeringen. Om inte annat bestäms i någon annan lag kan landskapsregeringen bestämma när berättelsen ska lämnas.

Landskapsregeringen kan bestämma att en underställd myndighet ska upprätta bokslut.

4 kap. Förvaltning av landskapets tillgångar

23 §.  Användningen av landskapets tillgångar

Landskapets tillgångar ska användas på ett sätt som är till nytta för samhället.

Närmare bestämmelser om användningen av landskapets tillgångar utfärdas genom landskapsförordning.

24 §.  (2015/111)  Överlåtelser av fast egendom

Beslut om överlåtelse av fast egendom som tillhör landskapet får fattas utan att lagtinget gett sitt samtycke om överlåtelsen anses vara av ringa betydelse och sker som ett led i en plan eller process som regleras i någon annan lag. Landskapsregeringen fattar beslut enligt denna paragraf om det inte gäller egendom som överförts i landskapets fastighetsverks besittning.

25 §.  Överlåtelse av lös egendom

Aktier, andelsbevis eller andra värdepapper som förvärvats med stöd av lagtingets uttryckliga beslut får inte överlåtas utan lagtingets samtycke, om inte överlåtelsen ska anses vara av ringa betydelse. (2012/72)

Nyttjanderätten till någon av landskapets fastigheter för tjugo år eller mer får inte överlåtas utan lagtingets samtycke. (2012/72)

Om inte något annat bestäms i lag eller i budgeten får landskapsregeringen och underställda myndigheter överlåta annan lös egendom som är i deras besittning, förutsatt att överlåtelsen är ekonomiskt motiverad och ändamålsenlig.

26 §.  Likviditetshanteringen

Landskapets likviditetshantering sköts av landskapsregeringen i enlighet med en placeringsplan. Planen ska göras upp av landskapsregeringen med avseende på tillräckligt god avkastning, tillräcklig långsiktighet och riskspridning, betryggande säkerhet samt tillfredsställande betalningsberedskap. Bedömningen av säkerheten ska göras med beaktande av att placeringarnas realvärde bevaras.

Landskapsregeringen kan ingå avtal om placering av landskapets likvida medel med en sammanslutning som bedriver placeringsverksamhet.

27 §.  Mottagande av donationer

Beslut om mottagande av en donation fattas av den myndighet som är mottagare. Om en donation bedöms medföra betydande kostnader för landskapet kan beslut om mottagande fattas först efter att medel för täckande av kostnaderna har upptagits i landskapets budget.

Närmare bestämmelser om mottagande av donationer utfärdas genom landskapsförordning.

5 kap. Intern styrning och kontroll (2013/30)

28 §.  (2013/30)  Definition

Med intern styrning och kontroll avses den process genom vilken en myndighet med rimlig säkerhet

1) uppnår en effektiv verksamhet,

2) efterlever lagar, förordningar och andra regler samt

3) lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten.

Ledningen för varje förvaltningsenhet inom landskapsförvaltningen ansvarar för att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och tillräcklig.

Närmare bestämmelser om den interna styrningen och kontrollen inom landskapsförvaltningen utfärdas genom landskapsförordning.

29 §.  (2013/30)  Funktion för intern styrning och kontroll

För att säkerställa kvaliteten i och utveckla de styrnings-, kontroll- och rapporteringsprocesser som avser landskapets finanser finns vid den allmänna förvaltningens finansavdelning en funktion för intern styrning och kontroll.

Funktionen ska stöda förvaltningsenheternas ledning i utvecklingen av den finansiella kontrollen samt samordna systemen för finansiell kontroll inom landskapsförvaltningen. Genom att ge råd, delge iakttagelser och ge åtgärdsförslag ska funktionen verka för att systemen och förfarandena för den styrning, kontroll och rapportering som avser landskapets finanser fungerar på ett ändamålsenligt sätt och håller hög kvalitet.

30 §.  (2013/30)  Befogenheter

Den interna styrnings- och kontrollfunktionen kan för en förvaltningsenhet framlägga en rapport om sina iakttagelser och i den framföra åtgärdsförslag. Funktionen kan dessutom i enlighet med ärendets karaktär framföra sina iakttagelser och åtgärdsförslag till andra berörda förvaltningsenheter, till den minister som är ansvarig för det aktuella förvaltningsområdet och till den minister som är ansvarig för finansavdelningen för vidtagande av eventuella åtgärder.

31 §.  (2013/30)  Rätten att få uppgifter

Den interna styrnings- och kontrollfunktionen har rätt att utan avgift från förvaltningsenheterna få uppgifter, handlingar och utredningar som behövs för skötseln av dess uppgifter.

Den interna styrnings- och kontrollfunktionen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna från förvaltningsenheterna få uppgifter och handlingar om landskapets finanser och landskapets verksamhet samt om förfarandet i fråga om landskapets finanser, medel eller egendom som landskapet ansvarar för, om utförandet av en uppgift som bestäms för funktionen ovillkorligen kräver detta.

6 kap. Särskilda bestämmelser

32 §.  Föreskrifter

Landskapsregeringen kan meddela föreskrifter om detaljer när det gäller bokföring, betalningar och betalningsförmedling, redovisning och upprättande av landskapsbokslutet samt andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

33 §.  Ikraftträdandet

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna om landskapets budget, bokslut och årsredovisning tillämpas första gången på budgeten, bokslutet och årsredovisningen för finansåret 2014.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (1971:43) om landskapets finansförvaltning. Sistnämnda lag tillämpas dock vid förverkligandet av budgeten och upprättandet av landskapets bokslut för finansåret 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2012:69

 • Fr. 21/2009-2010
 • Lu bet. 8/2010-2011
 • Stu bet. 1 och 1a/2010-2011

2012/72

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna om landskapets budget och bokslut tillämpas första gången på budgeten och bokslutet för finansåret 2014.

 • LF 19/2011-2012
 • LKU bet. 8/2011-2012

2013/30

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013. Bestämmelsen om landskapets årsredovisning i 19 § 3 mom. tillämpas första gången vid fastställande och överlämnande av årsredovisningen för finansåret 2014.

 • LF 23/2011-2012
 • LKU bet. 2/2012-2013

2015/11

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2015 och tillämpas vid fastställande och överlämnande till lagtinget av årsredovisningarna för finansåren 2014–2015.

 • LF 15/2013-2014
 • FNU bet. 18/2013-2014

2015/111

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

 • LF 24/2014-2015
 • LKU bet. 16/2014-2015

2017/4

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2017 och tillämpas första gången vid fastställande och överlämnade av årsredovisningen för finansåret 2016.

 • LF 24/2015-2016
 • FNU bet. 1/2016-2017

2019/108

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 • LF 19/2018-2019
 • LKU bet. 18/2018-2019

2021/89

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 • LF 8/2020-2021
 • LKU bet. 7/2020-2021
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:29
Uppdaterad 19.1.2022 kl. 15:53