Landskapsförordning (2015:6) om ombudsmannanämnden

1 §.  Allmän bestämmelse

Ombudsmannanämnden har enligt 17 § 1 mom. i landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet till uppgift att bistå ombudsmannamyndigheten vid skötseln av de uppgifter som avses i 3-6 §§ i landskapslagen ifråga.

2 §.  Ombudsmannanämndens sammansättning

Ombudsmannanämnden består av minst 5 och högst 8 ordinarie medlemmar.

I samband med att de ordinarie medlemmarna utses ska även 3 ersättare utses.

De ordinarie medlemmarna ska utses så att de intresseinriktningar som ingår i ombudsmannamyndighetens verksamhetsområde, med undantag för konsumentrådgivningen, blir representerade.

Nämnden väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

3 §.  Ombudsmannanämndens mandattid

Medlemmarna i nämnden utses av landskapsregeringen för två år i sänder.

Ombudsmannanämnden ska senast 3 månader innan nämndens mandattid utgår till landskapsregeringen överlämna ett förslag på medlemmar som kan utses för nästa mandattid.

4 §.  Kompetenskrav för ombudsmannanämndens medlemmar

Ordföranden och viceordföranden samt de andra i ombudsmannanämnden ingående medlemmarna ska, vid en samlad bedömning av landskapsregeringen utgående från de principer som ligger till grund för landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet, vara lämpliga för uppdraget att verka i nämnden.

5 §.  Ombudsmannanämndens uppgifter

Ombudsmannanämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Över ombudsmannanämndens sammanträden ska föras protokoll.

Protokollet undertecknas av ordföranden.

Ombudsmannanämnden ska årligen överlämna en verksamhetsberättelse till landskapsregeringen.

Myndighetschefen för ombudsmannamyndigheten är sekreterare i ombudsmannanämnden med uppgift att

1) förbereda och delta i sammanträdena i enlighet med ordförandens instruktioner,

2) föra protokoll samt

3) i samråd med ombudsmannanämnden sammanställa verksamhetsberättelsen.

Om myndighetschefen för ombudsmannamyndigheten är förhindrad att fullgöra sin föreskrivna skyldighet att sköta sekreterarens uppgifter, helt eller till viss del, ska myndighetschefen utse någon av de andra ombudsmännen vid ombudsmannamyndigheten, med undantag för konsumentrådgivaren, till ersättare för henne eller honom.

Ombudsmannanämnden ska sammanträda minst 2 gånger per mandatår.

6 §.  Arvoden

Till en ordinarie medlem av ombudsmannanämnden och dennes ersättare betalas arvode som motsvarar det arvode som i enlighet med landskapsregeringens beslut om kommittéarvoden betalas till en medlem av en kommitté.

7 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

Åtgärder för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2015:6