Landskapslag (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009, servicesedellagen), tillämpas på Åland till den del den avser användningen av servicesedlar för socialvårdstjänster som ordnas av kommunerna. Vad som i servicesedellagen bestäms om kommuner gäller även kommunalförbund.

Ändras något i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården som hör till landskapets behörighet ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

3 mom. upphävt (2022:91).

2 §.  Hänvisningar

Hänvisas i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009) servicesedellagen till bestämmelser i rikslagstiftningen som hänför sig till ett rättsområde inom landskapets behörighet och som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Till den del bestämmelserna i servicesedellagen innehåller hänvisningar till lagen om patientens ställning och rättigheter (FFS 785/1992) ska de inte tillämpas på Åland.

Hänvisas i någon av de i servicesedellagen angivna riksförfattningarna till andra bestämmelser i rikslagstiftningen som hänför sig till ett rättsområde inom landskapets behörighet och som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, ska hänvisningarna avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Hänvisningar i lagen till ett välfärdsområde ska avse en kommun. (2023/26)

3 §.  Rättelseyrkande

En i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009) servicesedellagen avsedd klient får inom 14 dagar från det att hon eller han fick del av ett i 7 § 3 mom. eller 8 § 2 mom. i servicesedellagen avsett beslut framställa ett skriftligt rättelseyrkande hos det kollegiala organ i en kommun som ansvarar för ordnandet av i 4 § 1 mom. i servicesedellagen avsedda tjänster i kommunen. Bestämmelser om anvisning om rättelseyrkande finns i 41 § i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland (förvaltningslagen).

Ett i 7 § 3 mom. eller 8 § 2 mom. i servicesedellagen avsett beslut som det kollegiala organet har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får delges klienten i brev per post. Om inte något annat visas, anses delfåendet då ha ägt rum den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress som klienten uppgett. Bestämmelser om förfarandet i övrigt finns i förvaltningslagen för landskapet Åland.

4 §.  Besvär

I ett i 7 § 3 mom. eller 8 § 2 mom. i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (FFS 569/2009) servicesedellagen avsett beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Besvär över lagligheten av det beslut som det kollegiala organet har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos Ålands förvaltningsdomstol. Besvären får också lämnas in till organet, som ska sända dem till förvaltningsdomstolen tillsammans med sitt eget utlåtande

I Ålands förvaltningsdomstols beslut får ändring inte sökas genom besvär.

5 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av servicesedellagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2016:15

  • LF nr 23/2014-2015
  • Smu bet. nr 13/2014-2015

2021/68

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  • LF 17/2020-2021
  • SMU bet. 7/2020-2021

2023/26

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

  • LF 12/2022-2023
  • SMU bet. 4/2022-2023