Landskapslag (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Rikets hissäkerhetslag (FFS 1134/2016) tillämpas i landskapet, med de avvikelser som anges i denna lag. Ändringar av rikets hissäkerhetslag ska gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Myndighetsutövning

Om inte annat särskilt stadgas i denna lag eller i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt rikets hissäkerhetslag ankommer på statens myndigheter i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets lagstiftningsbehörighet.

Landskapsregeringen ska ålägga den som bryter mot de skyldigheter som föreskrivs i eller med stöd av denna lag att avhjälpa felet eller försummelsen. Beslutet kan förenas med vite enligt bestämmelserna i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

3 §.  Avvikelser från rikslagen

Hänvisningar i rikets hissäkerhetslag till riksförfattning ska inom landskapets behörighet avse hänvisning till motsvarande bestämmelser som finns i landskapslagstiftningen.

En EU-försäkran om överensstämmelse, bruksanvisningar och annan information som avses i denna lag ska vara på svenska språket. Landskapsregeringen kan i enskilda fall medge att en EU-försäkran om överensstämmelse som avses i rikets hissäkerhetslag ges på ett annat språk än svenska.

Landskapsregeringen kan biträdas av en sådan delegation för el- och hissäkerhet som avses i 87 § rikets hissäkerhetslag.

4 §.  Behörighet att utföra besiktning

Behörig att utföra besiktning är en auktoriserad besiktningsman eller ett auktoriserat organ som har behörighet enligt de nationella behörighetskrav som gäller en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer. (2017/142)

Landskapsregeringen för ett register över auktoriserade besiktningsmän och auktoriserade organ.

Tidigare 1 mom. har blivit 2 mom. genom (2017/142).

5 §.  Behörighet att utföra hissarbeten

Den anses ha behörighet att utföra hissarbeten som har sådan i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet enligt de nationella behörighetskrav som gäller i en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. (2017/142)

Landskapsregeringen för ett register över verksamhetsutövare som avses i 1 mom.

Tidigare 1 mom. har blivit 2 mom. genom (2017/142).

6 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av rikets hissäkerhetslag ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

7 §.  Sökande av ändring

Beslut som har fattats med stöd av denna lag får överklagas i enlighet med vad som gäller för rätt att söka ändring enligt rikets hissäkerhetslag. I 25 § självstyrelselagen finns bestämmelser om besvär över landskapsregeringens beslut.

8 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:40

  • Lagens 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. förordnades att förfalla.
  • LF nr 5/2016-2017
  • LKU bet. nr 5/2016-2017
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU, EUT nr L 96, 29.3 2014, s. 251

2017/142

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

  • LF 31/2016-2017
  • LKU bet. 20/2016-2017