Landskapslag (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Följande rikslagar ska tillämpas på Åland, med de avvikelser som anges i denna lag,

1) lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016), nedan upphandlingslagen,

2) lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016), nedan försörjningslagen, samt

3) (2022/40) lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster (FFS 740/2021).

Denna lag ska endast tillämpas på upphandling som beräknas uppgå till minst de tröskelvärden som fastställs i EGs bestämmelser om offentlig upphandling.

2 §.  Ändringar av rikslagarna

Ändringar av de lagar som avses i 1 § 1 mom. ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag.

3 §.  Upphandlande myndigheter

Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av

1) landskapsregeringen,

2) myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen,

3) förvaltning som är ansluten till Ålands lagting,

4) kommunala myndigheter,

5) (2022/40) sådana upphandlare som avses i 5 § 1 mom. 5 punkten i upphandlingslagen,

6) offentliga företag och enheter som enligt 5 § i försörjningslagen anses vara andra upphandlande enheter,

7) myndigheter som enligt 5 § i upphandlingslagen eller 5 § i försörjningslagen anses vara offentligrättsliga organ samt

8) landskapets affärsverk.

4 §.  Förvaltningsmyndigheter

De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på Konkurrens- och konsumentverket samt Transport- och kommunikationsverket ska på Åland skötas av Ålands ombudsmannamyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet. (2023/118)

De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på arbets- och näringsministeriet ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

5 §.  Särskilda avvikelser

Hänvisningar till rikslagstiftningen i de lagar som avses i 1 § ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

Avvikande från det som bestäms i 9 § i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ska följande minimiandelar som gäller personbilar och lätta nyttofordon tillämpas för landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen samt kommunerna:

Område Första referensperioden Andra referensperioden
Landskapsregeringen samt underliggande myndigheter 75 % 75 %
Mariehamn 75 % 75 %
Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund 38,5 % 38,5 %
Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö 10 % 10 %

(2022/40)

Avvikande från det som bestäms i 10 § i lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster ska följande minimiandelar som gäller upphandling av lastbilar tillämpas för landskapsregeringen, myndigheter och inrättningar som lyder under landskapsregeringen samt kommunerna:

Område Första referensperioden Andra referensperioden
Landskapsregeringen samt underliggande myndigheter 20 % 25 %
Mariehamn 20 % 25 %
Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund 5 % 10 %
Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga, Vårdö 0 % 5 %

(2022/40)

6 §.  Förordningsfullmakt

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som utfärdats med stöd av någon av de rikslagar som avses i 1 § och som inte tillhör området för lag ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen bestämmer.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

7 §.  (2021/128)  Avvikelse från sekretessbestämmelserna

Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till berörda myndigheter i riket och inom Europeiska unionen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått i enlighet med denna lag.

8 §.  Ikraftträdelse

Denna lag träder i kraft den 1 november 2017.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2017:80

  • LF nr 23/2016-2017
  • FNU bet. 18/2016-2017

2021/128

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021

2022/40

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

  • LF 1/2021-2022
  • LKU bet. 5/2021-2022

2023/118

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

  • LF 30/2022-2023
  • LKU bet. 15/2022-2023