Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2018:80) om tillämpning på Åland av statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet

1 §.

Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet (FFS 766/2016), nedan riksförordningen, ska tillämpas på Åland med de avvikelser som följer av denna landskapsförordning.

Ändringar i riksförordningen ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna förordning.

2 §.

Hänvisningen i riksförordningen till 162 § 1 mom. i rikets miljöskyddslag ska enligt denna landskapsförordning avse 34a § 1 mom. landskapslagen (2008:124) om miljöskydd.

3 §.

De förvaltningsuppgifter som enligt riksförordningen ankommer på Säkerhets- och kemikalieverket ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

4 §.

Certifikat som utfärdats av Säkerhets- och kemikalieverket ska gälla även på Åland.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

Publicerad 10.6.2019 kl. 08:33
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54