Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2020:96) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

1 §.  Lagens syfte

Syftet med denna lag är att under en begränsad tidsperiod, för personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden, främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

2 §.  Temporärt tilläggsstöd

För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet på det sätt som bestäms i denna lag.

Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 september 2021 – 31 maj 2022. (2021/60)

3 §.  Rätt till temporärt tilläggsstöd

Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetsgivare som är berättigad till sysselsättningsstöd för anställning inom näringsliv med stöd av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att arbetsgivaren i fråga har beviljats sysselsättningsstöd för anställning med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet avser anställningsförhållanden under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens meddelande om tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, C(2020) 1863, avsnitt 3.1. (2021/60)

4 §.  Förfarandet

För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för anställning iakttas.

5 §.  Förvaltningsmyndighet

Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

6 §.  Finansiering

Det stöd som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

7 §.  Sökande av ändring

Beslut som Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

8 §.  Ikraftträdande

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 19 oktober 2020.

Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för anställning som har fattats före denna lags ikraftträdande, om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett för fortgår eller påbörjas den 1 november 2020 eller därefter. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet prövar i sådana fall utan särskild ansökan rätten till temporärt tilläggsstöd separat.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2020:96

  • LF 35/2019-2020
  • FNU bet. 22/2019-2020

2021/60

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

  • LF 21/2020-2021
  • FNU bet. 15/2020-2021
Publicerad 18.2.2021 kl. 11:46
Uppdaterad 30.8.2021 kl. 11:30