Landskapslag (2021:48) om tillämpning på Åland av utsädeslagen

1 §.  Syfte

I syfte att upprätthålla och främja en högklassig växtproduktion samt att säkerställa produktionen och tillgången av för Åland lämpligt utsäde, ska utsädeslagen (FFS 600/2019) tillämpas på Åland, med de undantag som följer av denna lag.

2 §.  Tillämpning

Utsädeslagen ska tillämpas på Åland sådan den lyder när denna lag träder i kraft på Åland. Sker därefter förändringar i lagen ska de ändrade bestämmelserna tillämpas på Åland från den tidpunkt de träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

Hänvisningar i utsädeslagen till bestämmelser som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av utsädeslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen beslutar.

3 §.  Bestämmelser som inte tillämpas

På Åland tillämpas inte följande bestämmelser i utsädeslagen

1) 25 § om tillsynsplan,

2) 32 § 4 mom. angående tillsynsregistret som en del av landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem som avses i lagen om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem (FFS 284/2008),

3) 35 § om påföljdsavgift.

4 §.  Förvaltningsmyndighet

De förvaltningsuppgifter som enligt utsädeslagen ankommer på statens myndigheter, ska på Åland handhas av landskapsregeringen om dessa faller inom landskapets behörighet.

5 §.  Märkning

Den som marknadsför, tillverkar eller överlåter sådant utsäde som avses i utsädeslagen ska tillhandahålla varudeklarationer eller liknande handlingar. Dessa uppgifter ska ges på det svenska språket.

6 §.  Avgifter

Avgifter tas ut enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

7 §.  Godkännande av packeri

Landskapsregeringen ska godkänna packeri enligt vad som föreskrivs i 13 § 1 och 2 mom. i utsädeslagen.

Packeriet ska lämna ett sådant meddelande om ändringar som avses i 13 § 3 mom. i utsädeslagen till landskapsregeringen.

8 §.  Tillsynsregister

Landskapsregeringen ska föra ett sådant tillsynsregister som avses i 32 § i utsädeslagen.

9 §.  Anmälningsplikt

Den som ska göra en sådan anmälan som avses i 14 § i utsädeslagen ska göra det till landskapsregeringen.

10 §.  Handräckning av polisen

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning på Åland finns i landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen.

11 §.  Rättelse av fel i beslut

Angående rättelse av fel i beslut gäller vad som föreskrivs i 8 kap. i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

12 §.  Ändringssökande

Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

13 §.  Vite

Vad som föreskrivs i utsädeslagen om riksmyndigheters möjlighet att vitesförelägga och om tvångsutförande ska på Åland gälla för landskapsregeringen. Närmare bestämmelser kring vite framgår av landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

14 §.  Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) producerar eller på marknaden släpper ut utsäde i strid med 5 eller 12 § utsädeslagen eller som bryter mot ett förbud att släppa ut utsäde på marknaden som meddelats med stöd av 36 § utsädeslagen,

2) på marknaden släpper ut utsäde som inte uppfyller de krav som i 11 § utsädeslagen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, ställs på förpackande eller märkning av utsäde,

3) förpackar utsäde utan godkännande av packeriet enligt 7 § denna lag eller fortsätter sin verksamhet trots att packeriets godkännande har återkallats med stöd av 42 § utsädeslagen,

4) försummar anmälningsplikten enligt 9 § denna lag eller

5) försummar att föra register enligt 15 § 1 mom. utsädeslagen

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för utsädesförseelse dömas till böter. Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och förenats med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försummar att i varudeklaration eller på något annat sätt lämna sådana skriftliga uppgifter på det svenska språket som enligt utsädeslagen eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag ska lämnas köparen, ska för förseelse mot språkbestämmelse dömas till böter.

En anmälan från landskapsregeringens sida behöver inte göras om förseelsen som helhet betraktad ska anses som uppenbart ringa.

15 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2021. Genom denna lag upphävs landskapslagen (2001:25) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om handel med utsäde.

De beslut och förordningar som landskapsregeringen fattat med stöd av den upphävda lagen förblir dock fortfarande i kraft, om de inte strider mot bestämmelser i denna lag.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2021:48

  • LF 10/2020-2021
  • FNU bet. 6/2020-2021