Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2022:31) om mottagning i hamn av avfall från fartyg

1 §.  Definitioner

I denna förordning används följande definitioner.

1) Kommersiell hamn är en hamn som huvudsakligen används av andra fartyg än sådana som är utrustade eller i yrkesmässigt syfte används för att fånga fisk, eller sådana fartyg som används för sport- eller fritidsändamål.

2) Gästhamn är en hamn som upplåter minst 25 båtplatser till gästande sport- och fritidsbåtar för kortare tidsperioder.

3) Småbåtshamn är en hamn som har minst 50 båtplatser och som används som hemmahamn för sport- och fritidsbåtar och där båtens ägare vanligen besitter en viss förtöjningsplats i hamnen.

4) Fiskehamn är en hamn som huvudsakligen används av fartyg som fångar fisk i kommersiellt syfte om hamnen regelbundet används som hemmahamn för minst fem fiskefartyg.

5) Reparationsvarv är en hamnanläggning där fartyg yrkesmässigt repareras eller förvaras under kortare eller längre tidsperioder. Reparationsvarv indelas i stora och små reparationsvarv. Ett stort reparationsvarv är en anläggning där fartyg över 12 meter yrkesmässigt repareras. Ett litet reparationsvarv är en anläggning där fartyg under 12 meter yrkesmässigt repareras eller fler än 50 fartyg förvaras under kortare eller längre tid.

2 §.  Mottagningsanordningar i en kommersiell hamn

Hamninnehavaren ska se till att en kommersiell hamn har separata mottagningsanordningar för åtminstone följande avfall.

1) Oljehaltigt avfall.

2) Avfall som innehåller skadliga flytande ämnen.

3) Toalettavfall.

4) Använda batterier och ackumulatorer.

5) El- och elektronikavfall.

6) Biologiskt nedbrytbart avfall.

7) Wellpapp- och kartongavfall.

8) Plastförpackningsavfall.

9) Glasförpackningsavfall.

10) Metallförpackningsavfall och annat metallavfall av liten storlek.

11) Annat fast avfall än som avses i 4-10 punkterna.

12) Sådant avfall från avgasrening vars utsläpp i miljön är förbjudet enligt bilaga VI till Marpol-konventionen.

För anskaffning och användning av mottagningsanordningarna för sådana skadliga flytande ämnen som avses i 1 mom. 2 punkten samt för transport och behandling av avfall och blandningar svarar importören eller annan mottagare eller exportören eller annan avsändare av det ämne som ska transporteras.

Det som föreskrivs i 1 mom. gäller inte hamnar som enbart betjänar passagerarfartyg i inrikes fart, om det kan säkerställas att allt avfall kan lämnas i andra hamnar på fartygens rutt och det beviljats undantag enligt 13 § i landskapslagen (2022:30) om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Innehavarna av dessa hamnar ska se till att det i hamnen finns tillräckliga mottagningsanordningar som har kapacitet att ta emot avfallet från fartyg som normalt använder hamnen.

3 §.  Mottagningsanordningar i en gästhamn

En gästhamnsinnehavare ska i hamnens omedelbara närhet ha en mottagningsanordning för avfall som har följande utrustning.

1) Kärl för osorterat avfall.

2) Kärl för plast.

3) Kärl för glas.

4) Kärl för wellpapp och kartong.

5) Kärl för metall.

6) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet ska om möjligt ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

7) Mottagningsanordning för toalettavfall. Hamnen ska tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från båtarna till land. Pumpslangarna ska provtryckas årligen.

8) Kärl för insamling av biologiskt nedbrytbart avfall.

Mottagningsstationen ska om möjligt vara väl upplyst och de olika kärlen ska vara försedda med lättförståeliga symboler och text som anger kärlets användningsändamål. Innehavaren av en småbåtshamn kan ordna mottagningen av avfall genom att komma överens om användarrätt av en annan mottagningsanordning som finns i närområdet på rimligt avstånd enligt 4 § 2 mom. landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg.

4 §.  Mottagningsanordningar i en småbåtshamn

Småbåtshamninnehavare ska se till att småbåtshamnen har tillräckliga separata mottagningsanordningar för åtminstone följande avfall.

1) Kärl för osorterat avfall.

2) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall, inklusive oljehaltigt avfall. Skåpet ska om möjligt ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

3) Mottagningsanordning för toalettavfall. Hamnen ska tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från båtarna till land. Pumpslangarna ska provtryckas årligen.

Innehavaren av en småbåtshamn kan ordna mottagningen av avfall genom att komma överens om användarrätt av en annan mottagningsanordning som finns i närområdet på rimligt avstånd enligt 4 § 2 mom. landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg.

5 §.  Mottagningsanordningar i en fiskehamn

En innehavare av en fiskehamn ska se till att följande mottagningsanordningar finns i hamnen.

1) Kärl för osorterat avfall.

2) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet ska om möjligt ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

3) Mottagningsanordning för toalettavfall. Hamnen ska tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från fartygen till land. Pumpslangarna ska provtryckas årligen.

4) Mottagningsanordning för oljehaltigt slagvatten.

5) Kärl för insamling av biologiskt nedbrytbart avfall.

Mottagningsstationen ska om möjligt vara väl upplyst och de olika kärlen ska vara försedda med lättförståeliga symboler och text som anger kärlets användningsändamål.

6 §.  Mottagningsanordningar i ett stort reparationsvarv

En mottagningsanordning i ett stort reparationsvarv kan bestå av en fast placerad anläggning eller en mobil enhet som kommer till fartyget och ska bestå av följande.

1) Kärl för osorterat avfall.

2) Kärl för plast.

3) Kärl för glas.

4) Kärl för wellpapp och kartong.

5) Kärl för metall.

6) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet ska om möjligt ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

7) Mottagningsanordning för toalettavfall. Varvet ska tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från fartygen till land. Pumpslangarna ska provtryckas årligen.

8) Mottagningsanordning för oljehaltigt slagvatten.

9) Kärl för insamling av biologiskt nedbrytbart avfall.

Hamninnehavaren ska se till att det utöver de mottagningsanordningar som avses i 1 mom. finns tillräckliga mottagningsanordningar för följande.

1) Ozonnedbrytande ämnen som härrör från fartyg som använder hamnen och från utrustning som lossas från sådana fartyg.

2) Oljehaltigt barlast- och tankrengöringsvatten från tankfartyg som använder hamnen.

3) Kemikalietankfartyg som kommer för reparation.

4) Sediment från fartygs barlastvattentankar.

7 §.  Mottagningsanordningar i ett litet reparationsvarv

En innehavare av ett litet reparationsvarv ska ha följande mottagningsanordningar.

1) Kärl för osorterat avfall.

2) Kärl för plast.

3) Kärl för metall.

4) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet ska om möjligt ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

8 §.  Avfallsplanens innehåll

En hamns avfallsplan ska innehålla följande.

1) Hamnens namn och adress.

2) Namn och kontaktuppgifter till den person som kan kontaktas i den dagliga verksamheten.

3) En karta i minst skala 1:50 000 där hamnen utmärks.

4) En ritning över hamnen där mottagningsstationen utmärks.

5) Det uppskattade årliga totala antalet anlöp av fartyg eller båtar.

6) Det uppskattade årliga antalet fartyg och båtar som har behov att lämna avfall.

7) En bedömning av behovet av mottagningsanordningar mot bakgrund av behoven hos de fartyg som normalt anlöper hamnen.

8) En beskrivning av mottagningsanordningarnas typ och kapacitet.

9) En översikt över vilken typ av och vilka mängder avfall som tas emot från fartyg och hanteras i anordningarna.

10) En beskrivning av förfarandena för mottagande och insamling av avfall från fartyg.

11) En beskrivning av den metod som används för att registrera de mängder avfall som fartyg lämnar.

12) En beskrivning av avgiftssystemet.

13) Förfaranden för att rapportera brister hos mottagningsanordningar.

14) Förfaranden för fortlöpande samråd med användare av hamnen, avfallshanterare, terminaloperatörer och andra berörda parter.

15) Om hamnen ingått avtal med avfallshanteringsföretag för hanteringen av fartygsgenererat avfall och lastrester ska en kopia av avtalet bifogas.

9 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2022.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2022:31

  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883, EUT nr L 151, 7.6.2019, s. 116
Publicerad 29.6.2022 kl. 13:46
Uppdaterad 29.6.2022 kl. 13:46