Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapsförordning (2003:67) om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2022:31, som gäller från och med den 1 juni 2022.

1 §.  Definitioner

Definitioner av olika hamntyper:

a) En kommersiell hamn är en sådan hamn som huvudsakligen används av andra fartyg än sådana som är utrustade eller i yrkesmässigt syfte används för att fånga fisk, eller sådana fartyg som används för sport- eller fritidsändamål.

b) En gästhamn är en sådan hamn som upplåter båtplatser till gästande sport- och fritidsbåtar för kortare tidsperioder. Gästhamnar indelas i små och stora gästhamnar. Små gästhamnar har färre än 400 registrerade gästdygn per år. En stor gästhamn har fler än 400 registrerade gästdygn per år. Antalet registrerade gästdygn per år räknas ut som ett årligt medeltal för de tre senaste åren.

c) En småbåtshamn är en sådan hamn som används som hemmahamn för sport- och fritidsbåtar och där båtens ägare vanligen besitter en viss förtöjningsplats i hamnen. För att omfattas av reglerna om mottagningsanordningar i denna förordning skall hamnen innehålla 50 eller flere förtöjningsplatser vid kaj eller boj.

d) En fiskehamn är en hamn som huvudsakligen används av fartyg som fångar fisk i kommersiellt syfte. För att omfattas av denna förordning bör hamnen regelbundet användas som hemmahamn av minst 5 fiskefartyg.

e) (2012/23) Ett reparationsvarv är en hamnanläggning där fartyg yrkesmässigt repareras eller förvaras under kortare eller längre tidsperioder. Reparationsvarv indelas i stora och små reparationsvarv. Ett stort reparationsvarv är en anläggning där fartyg över 12 meter yrkesmässigt repareras. Ett litet reparationsvarv är en anläggning där fartyg under 12 meter yrkesmässigt repareras eller fler än 50 fartyg förvaras under kortare eller längre tid.

2 §.  Hamnens mottagningsanordning för fartygsgenererat avfall

En hamn ska ha en mottagningsanordning för mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester. Kraven på mottagningsanordningarna är olika för olika typer av hamnar enligt följande:

1) Kommersiell hamn

En mottagningsanordning i en hamn med kommersiell trafik kan bestå av en fast placerad anläggning eller en mobil enhet som kommer till fartyget.

Mottagningsanordningen skall kunna ta emot följande avfallsfraktioner:

a) osorterat avfall,

b) plast,

c) glas,

d) wellpapp och kartong,

e) metall,

f) fast och flytande farligt avfall,

g) toalettavfall,

h) oljehaltigt slagvatten,

i) biologiskt nedbrytbart avfall måste kunna tas emot efter den 1.1.2005.

Om mottagningsanordningen är fast placerad i hamnen skall det finnas ett skåp för farligt avfall. Skåpet skall ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet skall låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall skall kunna märkas och innehållsdeklareras.

Hamnen skall tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från fartyget till land. Pumpslangarna skall provtryckas årligen.

Mottagningsstationen bör vara väl upplyst och de olika kärlen skall vara försedda med lättförståeliga symboler och text som anger kärlets användningsändamål.

2) Stora gästhamnar

Stora gästhamnar skall i hamnens omedelbara närhet ha en mottagningsanordning för avfall som har följande utrustning:

a) Kärl för osorterat avfall.

b) Kärl för plast.

c) Kärl för glas.

d) Kärl för wellpapp och kartong.

e) Kärl för metall.

f) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet bör ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet skall låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall skall kunna märkas och innehållsdeklareras.

g) Mottagningsanordning för toalettavfall. Hamnen skall tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från båtarna till land. Pumpslangarna skall provtryckas årligen.

h) Kärl för insamling av biologiskt nedbrytbart avfall måste finnas efter den 1.1.2005.

Mottagningsstationen bör vara väl upplyst och de olika kärlen skall vara försedda med lättförståeliga symboler och text som anger kärlets användningsändamål.

3) Små gästhamnar

Små gästhamnar och småbåtshamnar skall ha följande mottagningsanordningar:

a) Kärl för osorterat avfall.

4) Småbåtshamn

a) Kärl för osorterat avfall

b) Mottagningsanordning för toalettavfall. Hamnen skall tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från båtarna till land. Pumpslangarna skall provtryckas årligen.

5) Fiskehamn

En fiskehamn skall ha följande mottagningsanordningar:

a) Kärl för osorterat avfall.

b) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet bör ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet skall låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall skall kunna märkas och innehållsdeklareras.

c) Mottagningsanordning för toalettavfall. Hamnen skall tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från båtarna till land. Pumpslangarna skall provtryckas årligen.

d) Mottagningsanordning för oljehaltigt slagvatten.

e) Kärl för insamling av biologiskt nedbrytbart avfall måste finnas efter den 1.1.2005.

Mottagningsstationen bör vara väl upplyst och de olika kärlen skall vara försedda med lättförståeliga symboler och text som anger kärlets användningsändamål.

6) (2012/23) Stort reparationsvarv

En mottagningsanordning i ett stort reparationsvarv kan bestå av en fast placerad anläggning eller en mobil enhet som kommer till fartyget och ska bestå av följande:

a) Kärl för osorterat avfall

b) Kärl för plast

c) Kärl för glas

d) Kärl för wellpapp och kartong

e) Kärl för metall

f) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet bör ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

g) Mottagningsanordning för av toalettavfall. Varvet ska tillhandahålla pumpslang för pumpning av toalettavfall från båtarna till land. Pumpslangarna ska provtryckas årligen.

h) Mottagningsanordning för oljehaltigt slagvatten

i) Kärl för insamling av biologiskt nedbrytbart avfall.

7) (2012/23) Litet reparationsvarv

Ett litet reparationsvarv ska ha följande mottagningsanordningar:

a) Kärl för osorterat avfall

b) Kärl för plast

c) Kärl för metall

d) Skåp för inlämning av fast och flytande farligt avfall. Skåpet bör ha ett uppsamlingstråg ifall någon vätskebehållare läcker. Skåpet ska låsas under obevakad tid. Inlämnat farligt avfall ska kunna märkas och innehållsdeklareras.

Hamnen skall lämna information till användarna såsom stipuleras i 10 § landskapslagen om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester. Informationen bör lämnas av hamnen i samband med att fartygen anmäler sin avsikt att lämna avfall. Informationen skall alltid finnas anslagen vid fasta mottagningsstationer eller anslagen på hamnens anslagstavla. Informationen skall finnas tillgänglig i åtminstone svensk, finsk och engelsk språkdräkt.

3 §.  Avfallsplaner

En hamn skall enligt 7 § landskapslagen om mottagning av fartygsgenererat avfall och lastrester uppgöra en plan för mottagning och hantering av avfall. Avfallsplanens innehåll framgår i lagens 8 §. Därtill skall i planen lämnas följande uppgifter:

1) hamnens namn,

2) hamnens adress,

3) namn på den hamnansvarige, eller i det fall att ingen hamnavgift tas upp, på ägaren till den fastighet där hamnen är belägen,

4) namn och kontaktuppgifter till den person som kan kontaktas i den dagliga verksamheten,

5) det uppskattade årliga totala antalet anlöp av fartyg eller båtar,

6) det uppskattade årliga antalet fartyg och båtar som har behov att lämna avfall,

7) det antal fartyg som har beviljats undantag från att lämna avfall i hamnen,

8) en karta i minst skala 1:50000 där hamnen utmärks,

9) en ritning över hamnen där mottagningsstationen utmärks,

10) om hamnen ingått avtal med avfallshanteringsföretag för hanteringen av fartygsgenererat avfall och lastrester skall kopia av avtalet bifogas,

11) protokollsutdrag av myndighetens eller styrelses beslut i vilket det framgår att avfallsplanen fastställes.

4 §.  Påföljder

Den som bryter mot denna förordning kan åläggas förbud, åläggande, vite eller straffrättsligt ansvar i enlighet med 9 och 17 §§ landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester.

5 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2003:67

2012/23

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:26
Uppdaterad 29.6.2022 kl. 13:46