Landskapslag (2022:37) om resebyråverksamhet

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på resebyråer som tillhandahåller kombinerade resetjänster.

Med tillhandahållande av kombinerade resetjänster avses i denna lag tillhandahållande av paketresor och sammanlänkade researrangemang, utom när

1) resan varar mindre än 24 timmar och inte innefattar inkvartering över natten,

2) resetjänster marknadsförs tillfälligt för en begränsad grupp resenärer utan att ekonomisk vinning eftersträvas eller

3) resetjänster köps på basis av ett allmänt avtal om affärsresor.

Med tillhandahållande av kombinerade resetjänster jämställs i denna lag tillhandahållande av flygtransporter till konsumenter, om transporten tillhandahålls av någon annan än ett lufttrafikföretag.

Med resebyrå avses i denna lag en näringsidkare som ska ställa säkerhet enligt denna lag och som är

1) en researrangör,

2) en aktör som underlättar anskaffande av sammanlänkade researrangemang eller

3) en sådan på Åland etablerad reseförmedlare som är verksam för en sådan researrangörs räkning som är etablerad utanför Europeiska unionen eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inte själv i någon annan medlemsstat i Europeiska unionen (EU-stat) eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) har ställt en sådan säkerhet som avses i paketresedirektivet.

2 §.  Resetjänst

Med resetjänst avses i denna lag

1) transport av resenärer,

2) inkvartering som inte är avsedd för bostadsändamål och inte utgör en integrerad del av transport av resenärer,

3) uthyrning av bilar och av andra motorfordon som avses i artikel 3.16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 samt om upphävande av direktiv 2007/46/EG samt av motorcyklar som kräver körkort för kategori A,

4) andra turisttjänster som inte utgör en integrerad del av en sådan transport-, inkvarterings- eller uthyrningstjänst som avses i 1 – 3 punkterna.

3 §.  Paketresa

Med paketresa avses i denna lag en kombination av minst två olika typer av resetjänster som köps för samma resa eller semester, om dessa tjänster kombinerats av en enda näringsidkare antingen på näringsidkarens initiativ eller på begäran av resenären eller i enlighet med resenärens urval, innan ett enda avtal om alla tjänster ingåtts. Med paketresa avses dessutom separata avtal om enskilda resetjänster som ingås med tjänsteleverantörer när

1) tjänsterna köps från ett enda försäljningsställe och väljs ut innan resenären förbinder sig att betala dem,

2) tjänster marknadsförs eller debiteras till ett allomfattande eller totalt pris,

3) tjänster marknadsförs med beteckningen paketresa eller en liknande beteckning,

4) tjänsterna kombineras efter det att näringsidkaren med resenären har ingått ett avtal som ger resenären rätt att välja tjänster bland ett urval av olika typer av resetjänster eller

5) tjänsterna köps från separata näringsidkare genom sådana länkade bokningsprocesser via internet där resenärens namn, betalningsuppgifter och e-postadress överförs från den näringsidkare som sålt den första resetjänsten till en annan näringsidkare och det avtal som gäller den andra resetjänsten ingås senast 24 timmar efter det att bokningen av den första resetjänsten har bekräftats.

Om en transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänst kombineras med andra turisttjänster, betraktas kombinationen av resetjänster dock inte som en paketresa, om inte de turisttjänster som ingår i kombinationen står för en betydande del av värdet av kombinationen eller om de inte på något annat sätt utgör ett väsentligt inslag i kombinationen eller marknadsförs som ett sådant inslag. Transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänster i kombination med andra turisttjänster betraktas inte heller som en paketresa om de andra turisttjänsterna väljs och köps först efter det att fullgörandet av transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänsten har inletts.

4 §.  Sammanlänkade researrangemang

Med sammanlänkat researrangemang avses i denna lag minst två olika typer av resetjänster köpta för samma resa eller semester vilka inte utgör en paketresa och om vilka en resenär ingår separata avtal med de enskilda tjänsteleverantörerna, om en näringsidkare

1) underlättar resenärens separata urval och betalningar för var och en av resetjänsterna under en enda kontakt eller

2) på ett riktat sätt underlättar köp av minst en ytterligare resetjänst från en annan näringsidkare, när avtalet med den andra näringsidkaren ingås senast 24 timmar efter det att bokningen av den första resetjänsten har bekräftats.

Transport-, inkvarterings- eller fordonsuthyrningstjänster sammanlänkade med övriga turisttjänster utgör dock inte ett sammanlänkat researrangemang, om inte de köpta övriga turisttjänsterna står för en betydande del av de köpta resetjänsternas värde eller om de inte på något annat sätt utgör ett väsentligt inslag i den helhet som tjänsterna bildar eller marknadsförs som ett sådant inslag.

5 §.  Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) näringsidkare en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som vid ingående av avtal om paketresa eller sammanlänkat researrangemang agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, oavsett om personen agerar i egenskap av researrangör, reseförmedlare, aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang eller i egenskap av resetjänsteleverantör,

2) resenär en person som med en näringsidkare önskar ingå ett avtal om paketresa eller sammanlänkat researrangemang eller som har rätt att resa på grundval av ett sådant avtal,

3) researrangör en näringsidkare som kombinerar paketresor och säljer eller på något annat sätt erbjuder paketresor antingen direkt eller genom en annan näringsidkare eller tillsammans med en annan näringsidkare eller som överför resenärens uppgifter till en annan näringsidkare genom sådana länkade bokningsprocesser via internet som avses i 3 § 1 mom. 5 punkten,

4) reseförmedlare en sådan annan näringsidkare än en researrangör som säljer eller på något annat sätt erbjuder paketresor som kombineras av en researrangör,

5) paketresedirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU samt om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG,

6) insolvens det att resetjänsterna, till följd av likviditetsproblem hos resebyrån, inte fullgörs, inte kommer att fullgöras eller kommer att fullgöras endast delvis eller när tjänsteleverantörerna kräver att resenärerna betalar för tjänsterna,

7) hemtransport transport av resenären till avreseplatsen eller någon annan plats som avtalsparterna har kommit överens om.

2 kap. Registrering av resebyråverksamhet

6 §.  Registeranmälan

Den som har för avsikt att bedriva resebyrå som tillhandahåller kombinerade resetjänster och är skyldig att ställa säkerhet enligt 12 § ska göra en registeranmälan hos landskapsregeringen. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 8 § 2 mom. 1 – 6 punkterna. Till anmälan ska fogas ett utdrag ur handelsregistret eller något annat motsvarande offentligt register och en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten och ett intyg om att näringsidkaren inte är i konkurs.

7 §.  Förutsättningar för registrering

Landskapsregeringen ska registrera den som gjort en registeranmälan som avses i 6 § som resebyrå, om anmälaren

1) har rätt att utöva näring på Åland enligt landskapslagstiftningen om näringsrätt,

2) inte har försatts i konkurs och, när det är frågan om en fysisk person, har uppnått myndighetsåldern och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad,

3) under de föregående tre åren inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att fullgöra sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, lagstadgade olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som Tullen tar ut och

4) har ställt en säkerhet enligt bestämmelserna i denna lag.

Landskapsregeringen kan vägra registrering med anledning av anmälan, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att utöva resebyråverksamhet som bulvan för någon annan.

8 §.  Register över resebyråer som är skyldiga att ställa säkerhet

Landskapsregeringen ska föra ett register över sådana resebyråer som registrerats enligt 7 §.

I registret antecknas

1) en fysisk persons fullständiga namn och personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum samt firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning samt kontaktuppgifter,

3) ett marknadsföringsnamn som en fysisk eller en juridisk person använder,

4) uppgift om huruvida näringsidkaren är en researrangör, är en reseförmedlare för en researrangör som är etablerad utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller är en aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang,

5) uppgift om huruvida näringsidkaren tillhandahåller flygtransporter,

6) vem som har utfärdat säkerheten och säkerhetens ansvarsbelopp,

7) registerbeteckning och datum för registreringen,

8) skälet till och tidpunkten för strykning ur registret.

I registret ska det också antecknas uppgifter om dem som enligt 26 § 1 mom. har meddelats förbud att tillhandahålla kombinerade resetjänster. Uppgiften ska strykas ur registret när tre år har förflutit från utgången av det år då förbudet meddelades.

9 §.  Underrättelse om ändring

Resebyrån ska utan dröjsmål underrätta landskapsregeringen om ändringar i de uppgifter som införts i registret. Om underrättelsen om ändring gäller att någon upphör med att tillhandahålla kombinerade resetjänster, ska underrättelsen innehålla en redogörelse för de ersättningsanspråk och betalningsförpliktelser som kan komma att fullgöras ur säkerheten.

10 §.  Strykning ur registret

Landskapsregeringen ska stryka en resebyrå ur registret, om resebyrån inte längre uppfyller de förutsättningar för registrering som anges i 7 § eller har upphört med sin verksamhet.

Avlider en enskild idkare av en resebyrå eller försätts en resebyrå i konkurs, förfaller registreringen. Döds- eller konkursboet har dock rätt att för boutredningen fortsätta rörelsen med stöd av tidigare registrering under en tid av högst ett år från dödsdagen eller dagen för konkursens början.

11 §.  Utlämnande av uppgifter ur registret

Var och en har rätt att få information om de uppgifter som har förts in i registret samt utdrag ur registret. Uppgifter om personbeteckningen lämnas ut endast om det är tillåtet enligt dataskyddslagstiftningen.

Med undantag av personbeteckningen ska på landskapsregeringens webbplats publiceras de uppgifter som ingår i registret över resebyråer.

3 kap. Insolvensskydd och säkerhet

12 §.  Ställande av säkerhet

En på Åland etablerad researrangör ska ställa en säkerhet som säkerställer att de betalningar som görs för paketresan betalas tillbaka till resenären i den utsträckning som avtalet inte fullgörs till följd av researrangörens insolvens. Om transport av resenärer inbegrips i paketreseavtalet, ska säkerheten också täcka hemtransport av resenärerna.

En på Åland etablerad aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang ska ställa en säkerhet som säkerställer att alla betalningar som aktören fått av resenärerna betalas tillbaka till den del som en resetjänst som ingår i ett sammanlänkat researrangemang inte fullgörs till följd av aktörens insolvens. Om aktören ansvarar för transport av resenärer, ska säkerheten också täcka hemtransport av resenärerna.

En researrangör etablerad utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som säljer eller erbjuder paketresor för försäljning på Åland eller på något annat sätt riktar sådan verksamhet till Åland, eller en aktör som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang på Åland och inte har ställt säkerhet i enlighet med paketresedirektivet i en EU- eller EES-stat ska ställa säkerhet i enlighet med 1 och 2 mom.

En på Åland etablerad reseförmedlare som agerar för en sådan utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet etablerad researrangörs räkning som inte själv har ställt säkerhet i enlighet med artikel 17 i paketresedirektivet ska ställa säkerhet både i händelse av sin egen insolvens och i händelse av huvudmannens insolvens.

En i denna paragraf avsedd säkerhet ska ställas hos landskapsregeringen.

13 §.  Godtagbar säkerhet

Säkerheter godkänns av landskapsregeringen. Som säkerhet ska godkännas en borgen, en annan garantiförbindelse eller en försäkring

1) vars utfärdare har sin hemort i en EU- eller EES-stat,

2) vars utfärdare landskapsregeringen anser kunna fullgöra sin betalningsskyldighet och

3) vars ansvarsbelopp landskapsregeringen bedömer räcka till för betalning av de fordringar som avses i 12 §.

Säkerheten ska vara effektiv och omfatta skäligen förutsebara kostnader. Hänsyn ska tas till storleken på de sammanlagda betalningar som gjorts av resenärer för paketresor respektive sammanlänkade researrangemang och tidsperioden mellan delbetalning och slutbetalning och fullgörandet av resetjänsten. Säkerheten ska vara tillgänglig kostnadsfritt.

Resenärer ska omfattas av insolvensskydd som fullgörs genom att säkerhet ställs oberoende av deras bostadsort och avreseort, oberoende av var paketresan eller resetjänsten som ingått i ett sammanlänkat researrangemang har sålts och utan hänsyn till i vilken EU- eller EES-stat det organ som ansvarar för insolvensskyddet är beläget.

14 §.  Villkor för säkerheten

Av villkoren för säkerheten ska framgå åtminstone följande:

1) att landskapsregeringen kan kräva att betalningsförpliktelserna fullgörs genast när resebyrån blir insolvent,

2) att säkerheten upphör att gälla tidigast tre månader från den tidpunkt då landskapsregeringen av den som har ställt säkerheten har fått skriftlig underrättelse om att den upphör,

3) att landskapsregeringen kan säga upp säkerheten tre månader efter att landskapsregeringen har konstaterat att den som ställt säkerheten inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet,

4) att säkerheten ska täcka resenärernas fordringar enligt denna lag som uppkommit under säkerhetens giltighetstid och de fordringar som uppkommit innan säkerheten trädde i kraft och

5) att de betalningar som erläggs ur säkerheten avgiftsfritt ska betalas till de bankkonton som landskapsregeringen specificerat.

15 §.  Ömsesidigt erkännande av insolvensskydd

Researrangörer som säljer eller erbjuder paketresor för försäljning på Åland eller på något annat sätt riktar sådan verksamhet till Åland, eller aktörer som underlättar anskaffning av sammanlänkade researrangemang på Åland, vilka är etablerade i någon annan EU- eller EES-stat eller i riket är inte skyldiga att ställa säkerhet på Åland, om researrangören eller aktören har ställt säkerhet i enlighet med lagstiftningen i etableringslandet eller riket.

16 §.  Sänkning av säkerheten

Landskapsregeringen ska på ansökan av en resebyrå minska säkerhetsbeloppet, när sökanden visar att sökanden uppfyller följande villkor:

1) det egna kapitalet hos resebyrån överstiger värdet av den säkerhet som myndigheten har bestämt för resebyrån,

2) värdet av omsättnings- och finansieringstillgångarna hos resebyrån under den pågående och de två föregående räkenskapsperioderna har varit minst lika stort som värdet av det kortfristiga främmande kapitalet enligt bokslutet (utredning om likviditet) och

3) resebyrån under de senaste fem räkenskapsperioderna inte upprepade gånger eller i betydande grad har försummat att fullgöra sina skyldigheter som hänför sig till skatter, lagstadgade pensionsavgifter, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringspremier samt avgifter som Tullen tar ut.

Säkerheten minskas med det belopp med vilket det egna kapitalet hos resebyrån överstiger den säkerhet som bestämts. Den sänkta säkerheten ska dock utgöra minst 50 procent av beloppet av den godkända säkerheten.

17 §.  Redovisning för den sänkta säkerheten

Om en resebyrå har fått sin säkerhet sänkt ska resebyrån två gånger om året till landskapsregeringen lämna en av en revisor bestyrkt beräkning av beloppet av eget kapital och en utredning om likviditeten samt en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten.

Landskapsregeringen ska återkalla sänkningen av säkerheten, om resebyrån underlåter att lämna in de upplysningar som nämns i 1 mom. eller om resebyrån inte längre uppfyller de villkor som anges i 16 § 1 mom.

18 §.  Konstaterande av insolvens och användning av säkerheten

Landskapsregeringen fattar beslut om användning av säkerheten, när landskapsregeringen har konstaterat att resebyrån är insolvent.

19 §.  Betalning av fordringar till resenärer samt ordnande av hemtransporter

Säkerheten används för att till resenärerna betala sådana fordringar som säkerställts genom säkerheten samt för ordnande av hemtransporter av resenärer.

En resenär ska hos landskapsregeringen yrka på användning av säkerheten för betalning av sin fordran. Yrkandet ska framställas inom sex månader från den dag då resebyrån konstaterades vara insolvent. Förhandsbetalningar ska betalas tillbaka utan onödigt dröjsmål efter resenärens yrkande.

Landskapsregeringen kan bistå resenären med hjälp för hemtransporten av resenärerna som bekostas av resebyråns säkerhet.

En resenär har inte rätt till ersättning med stöd av denna lag, om fordringar som säkerställts genom i 12 § avsedd säkerhet betalas till resenären med stöd av någon annan lag eller med stöd av ett avtal. Resenären har inte heller rätt till ersättning för hemtransporter, om han eller hon utan grundad anledning låter bli att följa de instruktioner som landskapsregeringen gett om hemtransporterna.

20 §.  Skyldighet att informera om ändringar som påverkar säkerheten

En resebyrå ska utan dröjsmål informera landskapsregeringen om sådana ändringar i verksamhetens art eller omfattning som kan påverka skyldigheten att ställa säkerhet, säkerhetens storlek eller godkännandet av säkerheten.

4 kap. Tillsyn och tvångsmedel

21 §.  Tillsyn

Landskapsregeringen utövar tillsyn över att denna lag följs.

22 §.  Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter

Resebyråer ska utan hinder av sekretessbestämmelserna på uppmaning lämna landskapsregeringen de handlingar och uppgifter som är nödvändiga för tillsynen.

Resebyråer ska till landskapsregeringen lämna ett fastställt bokslut inom en månad från fastställandet av det och på de tider som landskapsregeringen satt ut lämna en motiverad redogörelse för verksamheten för bedömningen av säkerheten. I samband med bokslutet ska resebyråerna också lämna in uppgifter om arten och omfattningen av de kombinerade resetjänster som tillhandahållits under den avslutade räkenskapsperioden.

23 §.  Inspektion

Landskapsregeringen får vid tillsynen enligt denna lag inspektera en resebyrås verksamhet och lokaler som används i verksamheten i syfte att utreda att näringsutövningen är förenlig med denna lag. Näringsidkaren är skyldig att vid en granskning visa att verksamheten är förenlig med skyldigheterna i denna lag och beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag.

I utrymmen som används för boende av permanent natur får inspektion inte utföras.

Om utförandet av inspektioner gäller i övrigt det som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland.

24 §.  Rätt att få uppgifter av myndigheter

Landskapsregeringen har, trots sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller rätten att få uppgifter, rätt att av andra myndigheter och av dem som sköter offentliga uppdrag avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga för tillsynen samt för utredning av förutsättningarna för registrering och för utredning av förutsättningarna för strykning ur registret. Uppgifterna kan lämnas till landskapsregeringen också med hjälp av en teknisk anslutning eller annars på elektronisk väg.

25 §.  Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Landskapsregeringen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut sådana uppgifter om en resebyrå som landskapsregeringen fått vid tillsynen till andra myndigheter eller dem som sköter offentliga uppdrag, om det är nödvändigt för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter, samt till åklagaren för åtalsprövning och till förundersökningsmyndigheterna för förebyggande eller utredning av brott.

26 §.  Förbud och uppmaning

Om en resebyrå som är skyldig att ställa säkerhet inte har ställt säkerhet eller om den ställda säkerheten inte längre kan godkännas, ska landskapsregeringen förbjuda näringsidkaren att bedriva sådan näringsverksamhet som avses i denna lag.

Om en resebyrå försummar en skyldighet enligt 6 §, 20 §, 22 § eller 27 § kan landskapsregeringen uppmana resebyrån att inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet.

Landskapsregeringen kan förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf med vite. Bestämmelser om vite finns i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

5 kap. Särskilda bestämmelser

27 §.  Revisor och bokföring

En resebyrå som enligt revisionslagen (FFS 1141/2015) ska ha en revisor ska till de redogörelser som med stöd av 9, 17 och 22 §§ i denna lag ska lämnas till landskapsregeringen foga ett revisorsutlåtande där revisorn bestyrker att uppgifterna i redogörelsen är korrekta. Andra resebyråer kan i stället för ett sådant utlåtande lämna en av styrelsen och verkställande direktören undertecknad handling som bestyrker att uppgifterna är korrekta. Till den handlingen ska det fogas ett utlåtande som motsvarar det ovan avsedda utlåtandet och som har upprättats och med underskrift bestyrkts av den som ansvarar för den bokföringsskyldiges ekonomiförvaltning.

En resebyrå ska ordna sin bokföring så att alla de avgifter som betalats för kombinerade resetjänster och tjänster i anslutning till dessa innan resan inletts i realtid framgår av bokföringen. I övrigt föreskrivs om bokföring i bokföringslagen (FFS 1336/1997).

28 §.  Straffbestämmelser

En näringsidkare som utan att ställa säkerhet enligt 12 § bedriver verksamhet enligt denna lag, och därmed försvagar resenärernas ekonomiska trygghet, ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för resetjänstbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Om ett resetjänstbrott, med hänsyn till den ekonomiska vinning som har eftersträvats eller andra omständigheter vid brottet, bedömt som en helhet är ringa, ska gärningsmannen för resetjänstförseelse dömas till böter.

För resetjänstförseelse döms också en näringsidkare som försummar skyldigheten enligt 20 § att anmäla ändringar i verksamheten.

Den som bryter mot ett förbud eller underlåter att följa en uppmaning som har meddelats med stöd av 26 § som har förenats med vite kan inte dömas till straff för samma gärning, om vitet har utdömts till betalning genom ett lagakraftvunnet beslut.

29 §.  Ändringssökande

Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av 10, 13 och 18 §§ ska iakttas trots eventuella besvär, såvida inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

30 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

31 §.  Övergångsbestämmelser

En anmälan om ställande av säkerhet enligt 12 § och en registeranmälan som avses i 6 § får tas upp till behandling före ikraftträdandet av denna lag. Säkerheten kan godkännas och anmälaren kan föras in i registret över dem som är skyldiga att ställa säkerhet efter ikraftträdandet av denna lag.

En idkare av resebyrårörelse som vid ikraftträdandet av denna lag är införd i registret enligt 6 § 3 mom. i landskapslagen om resebyrårörelse och som är skyldig att ställa säkerhet i enlighet med denna lag ska inom sex månade från ikraftträdandet av denna lag göra en ny anmälan enligt denna lag.

Den som vid ikraftträdandet av denna lag bedriver sådant tillhandahållande av kombinerade resetjänster som kräver ställande av säkerhet och registrering enligt denna lag får fortsätta med sin verksamhet tills beslutet om godkännandet av säkerheten och införandet i registret har fattats, om säkerheten ställs och den registeranmälan som avses i 6 § görs inom två månader från ikraftträdandet.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2022:37

  • LF 7/2021-2022
  • FNU bet. 7/2021-2022
  • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2302, EUT nr L 326, 11.12.2015, s. 1