Landskapslag (2022:41) om tillämpning på Åland av foderlagen

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska foderlagen (FFS 1263/2020) tillämpas på Åland.

Ändringar i foderlagen ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

Bestämmelser i foderlagen som rör utrikeshandel innefattas inte i tillämpningsområdet för denna lag. Om detta gäller vad som föreskrivs i rikslagstiftningen.

2 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt foderlagen ankommer på riksmyndigheterna ska på Åland skötas av landskapsregeringen eller någon annan i landskapslag bestämd myndighet, till den del förvaltningen grundar sig på lagtingets lagstiftningsbehörighet.

3 §.  Hänvisningar

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

1) lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (FFS 497/2013) i 4 § i foderlagen avse landskapslagen (2013:75) om tillämpning av lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål,

2) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 30 § 3 mom. i foderlagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland,

3) lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (FFS 306/2019) i 30 § 3 mom. i foderlagen avse landskapslagen (2019:7) om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen,

4) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 30 § 3 mom. i foderlagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland,

5) 9 kap. 1 § i polislagen (FFS 872/2011) i 43 § i foderlagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen samt

6) viteslagen (FFS 1113/1990) i 59 § 2 mom. i foderlagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

Hänvisningen till lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (FFS 906/2019) i 30 § 3 mom. i foderlagen tillämpas inom landskapets behörighet inte på Åland.

Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till 51 § i foderlagen i 1 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (FFS 672/2002) avse denna lag.

4 §.  Språkkrav

Anvisningar, anteckningar och annan information som enligt foderlagen ska finnas på eller i anslutning till foder som säljs eller används på Åland ska åtminstone vara avfattade på svenska.

När auktoriserade inspektörer utför uppgifter enligt 30 § i foderlagen ska språkstadgandena i självstyrelselagen för Åland tillämpas.

5 §.  Årlig kontrollplan och rapport

Landskapsregeringen ska för organiseringen av foderkontrollen på Åland utarbeta en motsvarande årlig kontrollplan som Livsmedelsverket utarbetar enligt 40 § 1 och 2 mom. i foderlagen. Landskapsregeringen ska även avfatta en rapport om genomförandet av foderkontrollen på Åland som motsvarar den rapport som Livsmedelsverket avfattar enligt 40 § 3 mom. i foderlagen.

6 §.  Skyldigheten att lämna uppgifter och göra anmälningar

Uppgifter och anmälningar som enligt foderlagen ska lämnas till rikets myndigheter ska på Åland lämnas till landskapsregeringen.

Vad som i 41 § 4 mom. i foderlagen föreskrivs om rikets myndigheter ska på Åland avse landskapsregeringen.

7 §.  Tillsynsregister

Landskapsregeringen ska föra ett motsvarande tillsynsregister som Livsmedelsverket för enligt 45 § i foderlagen med uppgifter om anmälningsskyldiga foderföretagare och godkända laboratorier på Åland.

Endast sådana anmälningsskyldiga foderföretagare och godkända laboratorier som registrerats i det av landskapsregeringen förda registret får bedriva verksamhet på Åland.

8 §.  Påföljdsavgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 51 § 2 mom. i foderlagen, tillfaller påföljdsavgifterna landskapet.

Inom landskapets behörighet ska bestämmelserna i lagen om verkställighet av böter tillämpas på Åland vid verkställighet i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

9 §.  Avgifter

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 63 § 1 mom. i foderlagen, till den del det avser lagstiftning som ska tillämpas vid sidan av den Europeiska unionens lagstiftning, ska, om inte annat följer av den lagstiftningen, avgifter tas ut till landskapet för de prestationer som landskapsregeringen utför enligt denna lag i enlighet med de grunder som anges i landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet.

10 §.  Rättelseyrkande

En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar, räknat från beslutsdagen, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

11 §.  Besvärsbestämmelser

Besvär över lagligheten av ett beslut som landskapsregeringen fattat enligt denna lag med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

12 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av foderlagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

13 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen (den gamla lagen) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

14 §.  Övergångsbestämmelser

Foderföretagare som godkänts eller anmälts med stöd av den gamla lagen eller lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (FFS 193/2013) innan denna lag träder i kraft får utan särskilt godkännande eller separat anmälan fortsätta sin verksamhet.

På sådana anmälningar och ansökningar om godkännande som gäller foderföretagare och som är anhängiga innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2022:41

  • LF 3/2021-2022
  • FNU bet. 2/2021-2022