Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1942:10) innehållande särskilda bestämmelser angående biografer och offentliga biografföreställningar i landskapet Åland (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:163, som gäller från och med den 1 januari 2022.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §.

Med biograf förstås i denna landskapslag lokal, som användes för offentlig förevisning av biografbilder med begagnande av lättantändlig film.

Är lokal, varom i 1 mom. förmäles, tilläventyrs inrättad jämväl för annat ändamål än där sägs, skola härför erforderliga utrymmen och anordningar, i den mån de ej användas för biografverksamheten, vara undantagna från stadgandena i denna landskapslag.

2 §.

Vill någon uppföra eller inreda biograf i staden Mariehamn, göre därom skriftlig ansökan hos [magistraten], som enligt gällande byggnadsordning för staden äger pröva ansökan om byggnadslov, men å annan ort hos [landskapsnämnden].

Över ansökan om tillstånd till uppförande eller inredande av biograf skall polismyndigheten i orten och å plats, där brandordning gäller, jämväl brandchefen avgiva yttrande.

Biograf må ej tagas i bruk, förrän den myndighet, som givit byggnadslov, efter av densamma föranstaltad besiktning godkänt biografen. Vid besiktningen skall polismyndigheten i orten och å plats, där brandordning gäller, jämväl brandchefen vara företrädd. I fall, då [landskapsnämnden] givit byggnadslov, skall biografens ägare gälda kostnaden för besiktningen med belopp, som bestämmes av [landskapsnämnden].

2 kap. Offentliga biografföreställningar

3 §.

I biografteatrar må celluloidfilmer användas endast med polismyndighets tillstånd och under iakttagande av följande försiktighetsmått:

1. Apparaten böra vara försedd med effektiva anordningar till skydd mot filmens antändning samt till förebyggande av eldens spridning, och bör densamma befinna sig i ett därför uppfört rum.

2. Apparatrummet jämte tilläventyrs förefintliga utgångar och omrullningsrum bör vara helt och hållet uppfört av eldfast material och hava tillräckligt utrymme för ändamålet samt vara så inrett, att eldfaran är så ringa som möjligt, och bör apparatrummet vara fullständigt isolerat från byggnadens övriga delar. Projektionsöppningar och titthål bör vara röktätt slutna medelst starka glas och vid eldsvåda kunna skyddas med automatiskt slutande skyddsluckor. I apparatrummet bör dessutom finnas ett eldfast med skyddsnät försett avloppsrör av eldfast material för avledande av bränngaserna samt tillräckliga ventilationsanordningar.

3. Utgången för maskinisten bör vara säkerställd.

4. Under föreställning må i apparatrummet ej finnas mera film än vad som erfordras för en föreställning, och böra filmerna uppbevaras i med självslutande lock försedda mot antändning effektivt skyddande fack, varje filmrulle för sig.

5. Under föreställning bör i apparatrummet en lämplig eldsläckningsapparat i brukbart skick förefinnas.

6. Annan belysning än elektriskt ljus må ej användas, och bör den elektriska installationen vara utförd med beaktande av de säkerhetssynpunkter, som av omständigheterna påkallas. Belysningen i korridorer och trappor ävensom byggnadens reservbelysningssystem må ej stå i samband med den elektriska installationen i apparatrummet.

7. Under föreställning må åskådarrummet icke hållas alldeles mörkt.

8. Tobaksrökning och all slags begagnande av öppen låga, liksom ock obehöriga personers vistelse i apparat- och omrullningsrummen äro förbjudna.

9. Såsom maskinist må endast av polismyndighet godkänd person, som avlagt stadgad examen, fungera.

4 §.

Vad i 3 § är sagt om biografteatrar, äge jämväl tillämpning med avseende å annan offentlig biografföreställning, en eller flera, som mot avgift eller avgiftsfritt, antingen i och för sig eller i samband med annat program gives å utställning, vid sammankomst, nöjestillfälle eller annorstädes, dock att apparatrum må vara av trä, där det är starkt byggt och invändigt effektivt skyddat mot antändning.

Gives föreställning utomhus, är uppförande av apparatrum icke av nöden, men böra apparaten och de vid föreställningen använda filmerna vara så placerade, att vid inträffande eldsvåda utgången för allmänheten icke avstänges eller omgivningen råkar i fara.

3 kap. Övervakning och meddelande av tillstånd

5 §.

Den lokala övervakningen av denna landskapslags efterlevnad ankommer å polis- och brandmyndigheterna på orten.

6 §.

Vid handläggning av fråga om tillstånd, bör polismyndighet i frågor, som röra brandskydd, inhämta brandchefens i kommunen utlåtande. Äro polismyndigheterna och brandchefen av olika mening, bör saken underställas [landskapsnämndens] avgörande.

Polismyndighets tillstånd må meddelas för en eller flera föreställningar eller för viss tid, men kan det av polismyndigheten återkallas, där densamma finner skäl därtill.

7 §.

Polismyndighets tillstånd till föranstaltande av offentlig biografföreställning skall sökas hos polismyndigheten skriftligt senast tre dagar före föreställningen. Dock kan polismyndighet godkänna också senare ingiven ansökan. I ansökningen bör uppgivas platsen och tiden för föreställningen samt vem som kommer att tjänstgöra som maskinist, varjämte det tillståndsbevis bör bifogas, som polismyndighet meddelat maskinisten antingen i original eller styrkt avskrift.

8 §.

Polismyndigheten bör jämte brandmyndigheten verkställa syn på föreställningsplatsen, för så vitt icke på ärendets avgörande inverkande omständigheter på förhand äro kända.

9 §.

Polis- och brandmyndigheterna böra var för sig verkställa inspektion vid offentliga biografföreställningar utan att därom på förhand göra anmälan. Biografteatrarna böra under säsongen inspekteras minst varje månad.

10 §.

Över de inspektion underkastade inrättningarna och platserna böra inspektionsmyndigheterna föra förteckning angående föreställningar och verkställda inspektioner. I förteckningen göres anteckning om iakttagna försummelser eller bristfälligheter samt av dem föranledda åtgärder.

Polismyndigheten bör ofördröjligen underrätta vederbörande brandchef om meddelade tillstånd till föreställningar.

4 kap. Särskilda bestämmelser

11 §.

I polismyndighets beslut kan ändring sökas hos [länsstyrelsen i landskapet Åland] inom trettio dagar från delfåendet, men bör beslutet lända till efterrättelse, tills [länsstyrelsen] annorlunda förordnar.

Den som ej nöjes åt [länsstyrelsens] utslag i av polismyndighet avgjort ärende, äge däri söka ändring medelst besvär, som inom trettio dagar från delfåendet böra ingivas till högsta förvaltningsdomstolen, men bör [länsstyrelsens] utslag lända till efterrättelse, tills ärendet i högsta förvaltningsdomstolen avgjorts.

12 §.

Var, som bryter mot stadgandena i denna landskapslag, straffes, såframt ej strängare straff för gärningen annorstädes är stadgat, med högst hundra dagsböter eller, där omständigheterna äro synnerligen försvårande, med fängelse ej utöver tre månader.

Till samma straff vare den förfallen, som i sin syssla går oaktsamt eller vårdslöst tillväga, så ock företagare, innehavare av lokal eller annan person, som medvetet tillstädjer överträdelse av stadgandena eller bestämmelserna eller annat oaktsamt eller vårdslöst förfarande eller som annorledes åsidosätter honom åliggande övervakningsskyldighet.

Oavsett åtals väckande vare polismyndighet berättigad att i alla de avseenden, som genom denna landskapslag reglementeras, utfärda förbud för eller, i mån av behov, förhindra verksamhet, som kan åstadkomma fara, eller att på vederbörandes bekostnad låta till platsen beordra brandmanskap eller vidtaga andra nödiga säkerhetsåtgärder.

13 §.

Med polismyndighet avses i denna landskapslag [polisinrättningen i Mariehamn och länsman på landet].

14 §.

Vid biograf skall finnas anställd en vaktmästare, som fyllt 21 år och gjort sig känd för pålitlighet och ordentlighet.

Det åligger biografens innehavare att hos [polismyndigheten i orten] anmäla, vem som är vaktmästare därstädes.

Finner polismyndigheten vaktmästaren icke vara lämplig för uppdraget, åligger det biografens innehavare att efter anmodan av polismyndigheten utse annan person.

15 §.

Beträffande utfärdandet av närmare bestämmelser angående säkerhetsåtgärder vid offentliga biografföreställningar samt biografmaskinist och dennes kompetens och dess prövning ävensom om filmteknisk nämnd vare gällande, vad därom är stadgat i riket eller framdeles varder bestämt.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1942:10

16 §. Denna lag träder omedelbart i kraft. (utfärdad: 31.7.1942)

  • Fr. 4/1942
  • Lu bet. 4/1942
  • Stu bet. 4/1942
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:21
Uppdaterad 20.1.2022 kl. 13:09