Landskapslag (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2017:120, som gäller från och med den 1 januari 2018.

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på indelningen av kommuner i bosättningsstrukturgrupper, om så är stadgat i någon annan landskapslag.

2 §.  (2007/73)  Bosättningsstrukturgruppering

Kommunerna placeras i åtta bosättningsstrukturgrupper. Placeringen bestäms på basen av befolkningstätheten per landkvadratkilometer.

Bosättningsstrukturgrupperna bestäms enligt följande:

Kommuntyp Bosättningsstrukturgrupp
Kommuner med högst 6 invånare per kvadratkilometer landyta 1
Kommuner med över 6 men högst 11 invånare per kvadratkilometer landyta 2
Kommuner med över 11 men högst 18 invånare per kvadratkilometer landyta 3
Kommuner med över 18 men högst 24 invånare per kvadratkilometer landyta 4
Kommuner med över 24 men högst 30 invånare per kvadratkilometer landyta 5
Kommuner med över 30 men högst 36 invånare per kvadratkilometer landyta 6
Kommuner med över 36 men högst 42 invånare per kvadratkilometer landyta 7
Kommuner med över 42 invånare per kvadratkilometer landyta 8

3 §.  Invånarantal

Landskapsregeringen bestämmer bosättningsstrukturgrupperingen före utgången av april månad enligt uppgifter om invånarantalet i kommunen den 1 januari året före finansåret.

4 §.  Förändringar i kommunindelningen

Sker i kommunindelningen för en kommuns vidkommande under kalenderåret förändringar som inte är ringa, bestäms kommunens bosättningsstrukturgrupp enligt de förhållanden som rådde vid ingången av året.

5 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1993:73

  • Fr. 32/1992-93
  • Fu bet. 13/1992-93

2007/73

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007 och tillämpas första gången när landskapsandelar beviljas för verksamhetsåret 2008.

  • Fr. 18/2006-2007
  • Fu bet. 7/2006-2007