Landskapslag (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling (2012/21) (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2018:7, som gäller från och med den 1 mars 2018.

1 §.  (2007/50)  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet är, med i denna lag angivna undantag, följande riksförfattningar tillämpliga i landskapet Åland vid upphandling som görs av landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar, till Ålands lagting ansluten förvaltning, kommunala myndigheter samt övriga upphandlingsenheter som avses i denna lag: (2013/29)

1) lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007),

2) lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 349/2007) och

3) lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (FFS 1509/2011). (2012/21)

Med avvikelse från vad som gäller i enlighet med de i 1 mom. angivna riksförfattningarna är denna lag endast tillämplig på upphandling som beräknas uppgå till gällande EU-tröskelvärde enligt EG:s bestämmelser om offentlig upphandling.

Ändringar av de i 1 mom. angivna lagarna gäller från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag.

Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra författningar skall inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. En förvaltningsuppgift som i enlighet med riksförfattningar i 1 mom. ankommer på en myndighet i riket skall i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

2 §.  Övriga upphandlingsenheter

Med övriga upphandlingsenheter enligt 1 § 1 mom. avses sådana juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas och kommunalförbundens myndigheter på samma sätt som statens, kommunernas och kommunalförbundens myndigheter enligt 6 § lagen om offentlig upphandling har inflytande i eller vilka på annat sätt enligt sistnämnda bestämmelse kan anses tillhöra den offentliga förvaltningen. (2013/29)

Som upphandlingsenheter enligt denna lag avses även affärsverk underställda landskapsregeringen.

3 §.  (2007/50)  Närmare bestämmelser

Om det inte hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av någon av de i 1 § 1 mom. angivna lagarna skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver. (2008/101)

Utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handling har landskapsregeringen rätt att till berörda myndigheter i riket och inom den Europeiska gemenskapen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått på basis av denna lag.

Tidigare 1 mom. har blivit 2 mom. genom (2008/101).

4 §.  Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

5 §.  Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag skall inte tillämpas på upphandling som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1994:43

 • Fr. 2/1993-94
 • Nu bet. 3/1993-94
 • Stu bet. 1/1993-94

1996/57

Denna lag träder omedelbart i kraft. (utgiven från tryckeriet 30.8.1996)

 • Fr. 13/1995-96
 • Nu bet. 6/1995-96
 • Stu bet. 1/1995-96

2007/50

Denna lag träder i kraft den 1 september 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Denna lag skall inte tillämpas på upphandling som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

 • Fr. 10/2006-2007
 • Nu bet. 1/2006-2007
 • Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG, Rådets direktiv 89/665/EEG, 92/13/EEG

2008/101

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

 • Fr. 8/2007-2008
 • Nu bet. 1/2007-2008
 • Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG, Rådets direktiv 89/665/EEG, 92/13/EEG, Kommissionens direktiv 2005/51/EG, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/75/EG

2012/21

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Inom landskapets behörighet tillämpas bestämmelserna i den i 1 § 1 mom. 3 punkten angivna lagen inte där upphandlingsförfarandet har inletts före lagens ikraftträdande.

 • LF 9/2011-2012
 • FNU bet. 13/2011-2012

2013/29

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

 • LF 23/2011-2012
 • LKU bet. 2/2012-2013