Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling (2012/21) (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2018:7, som gäller från och med den 1 mars 2018.

1 §.  (2007/50)  Lagens tillämpningsområde

Inom landskapets behörighet är, med i denna lag angivna undantag, följande riksförfattningar tillämpliga i landskapet Åland vid upphandling som görs av landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar, till Ålands lagting ansluten förvaltning, kommunala myndigheter samt övriga upphandlingsenheter som avses i denna lag: (2013/29)

1) lagen om offentlig upphandling (FFS 348/2007),

2) lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 349/2007) och

3) lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (FFS 1509/2011). (2012/21)

Med avvikelse från vad som gäller i enlighet med de i 1 mom. angivna riksförfattningarna är denna lag endast tillämplig på upphandling som beräknas uppgå till gällande EU-tröskelvärde enligt EG:s bestämmelser om offentlig upphandling.

Ändringar av de i 1 mom. angivna lagarna gäller från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag eller annan landskapslag.

Hänvisningar i rikslagstiftningen till andra författningar skall inom landskapets behörighet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. En förvaltningsuppgift som i enlighet med riksförfattningar i 1 mom. ankommer på en myndighet i riket skall i landskapet skötas av landskapsregeringen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

2 §.  Övriga upphandlingsenheter

Med övriga upphandlingsenheter enligt 1 § 1 mom. avses sådana juridiska personer, enheter och upphandlare som landskapsregeringen, under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas och kommunalförbundens myndigheter på samma sätt som statens, kommunernas och kommunalförbundens myndigheter enligt 6 § lagen om offentlig upphandling har inflytande i eller vilka på annat sätt enligt sistnämnda bestämmelse kan anses tillhöra den offentliga förvaltningen. (2013/29)

Som upphandlingsenheter enligt denna lag avses även affärsverk underställda landskapsregeringen.

3 §.  (2007/50)  Närmare bestämmelser

Om det inte hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att bestämmelser som har utfärdats med stöd av någon av de i 1 § 1 mom. angivna lagarna skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver. (2008/101)

Utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handling har landskapsregeringen rätt att till berörda myndigheter i riket och inom den Europeiska gemenskapen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått på basis av denna lag.

Tidigare 1 mom. har blivit 2 mom. genom (2008/101).

4 §.  Landskapsförordning

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom landskapsförordning.

5 §.  Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Denna lag skall inte tillämpas på upphandling som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1994:43

 • Fr. 2/1993-94
 • Nu bet. 3/1993-94
 • Stu bet. 1/1993-94

1996/57

Denna lag träder omedelbart i kraft. (utgiven från tryckeriet 30.8.1996)

 • Fr. 13/1995-96
 • Nu bet. 6/1995-96
 • Stu bet. 1/1995-96

2007/50

Denna lag träder i kraft den 1 september 2007. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Denna lag skall inte tillämpas på upphandling som har påbörjats innan lagen har trätt i kraft.

 • Fr. 10/2006-2007
 • Nu bet. 1/2006-2007
 • Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG, Rådets direktiv 89/665/EEG, 92/13/EEG

2008/101

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

 • Fr. 8/2007-2008
 • Nu bet. 1/2007-2008
 • Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG, Rådets direktiv 89/665/EEG, 92/13/EEG, Kommissionens direktiv 2005/51/EG, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/75/EG

2012/21

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

Inom landskapets behörighet tillämpas bestämmelserna i den i 1 § 1 mom. 3 punkten angivna lagen inte där upphandlingsförfarandet har inletts före lagens ikraftträdande.

 • LF 9/2011-2012
 • FNU bet. 13/2011-2012

2013/29

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

 • LF 23/2011-2012
 • LKU bet. 2/2012-2013
Publicerad 10.6.2019 kl. 10:22
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:54