Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen (2013/58) (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:140, som gäller från och med den 1 november 2021.

1 §.  (2013/58)  Syfte och tillämpningsområde

I syfte att genom styrning av alkoholkonsumtionen förebygga de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av alkoholdrycker ska inom landskapets behörighet alkohollagen (FFS 1143/1994) tillämpas på Åland, till den del den innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker, med de avvikelser som följer av denna lag.

De i 1 mom. avsedda bestämmelserna i alkohollagen ska tillämpas på Åland sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Sker därefter ändringar i bestämmelserna ifråga ska ändringarna gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket. Ändringar av bestämmelser beträffande vilka i denna lag föreskrivits avvikelser ska dock inte tillämpas på Åland.

2 §.  Tillämpningen av hänvisningar

Hänvisas i de författningar som anges i 1 § till bestämmelser i rikslagstiftningen som äger motsvarighet i landskapslagstiftningen skall hänvisningarna anses avse de bestämmelser i landskapslagstiftningen som sålunda är i fråga.

3 §.  Myndigheter

Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt alkohollagen ankommer på statens myndigheter ska på Åland handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet. (2013/58)

Polisen övervakar den allmänna ordningen på ställen där alkoholdrycker serveras.

3a §.  (2018/21)  Tillräcklig yrkesskicklighet för servering av starka och svaga alkoholdrycker

Med avvikelse från bestämmelserna i 21 b § i alkohollagen kan, ifråga om ett serveringsställe där det serveras alkoholdrycker som innehåller högst 80 volymprocent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av behörig arbetsgivare utfärdat arbetsintyg över minst tre månaders heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker. Med avvikelse från samma bestämmelser i alkohollagen kan, i fråga om ett serveringsställe där det endast serveras alkoholdrycker som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol, tillräcklig yrkesskicklighet för den ansvarige föreståndaren och dennes ställföreträdare även konstateras genom ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

Av ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg som avses i 1 mom. ska det framgå att ett prov har avlagts som visar att personen i fråga är förtrogen med bestämmelserna om

1) förutsättningarna för beviljande av serveringstillstånd,

2) förbud mot servering till minderåriga och berusade,

3) ordningen på serveringsställen, serveringsområden, serveringstider, reklambegränsningar och andra särskilda förpliktelser som gäller servering,

4) ansvariga föreståndarens och den övriga personalens uppgifter och egentillsyn samt

5) myndighetstillsyn och sanktioner.

3b §.  (2007/86)  Personlig närvaro på serveringsstället

Den ansvarige föreståndarens och dennes ställföreträdares skyldighet att se till att denna lag iakttas kan fullgöras även utan personlig närvaro på serveringsstället om

1) den totala serveringen av alkoholhaltiga drycker omräknat i ren etylalkohol inte överstiger 50 liter per år, dock så att den totala serveringen under en enskild månad inte får överstiga 8 liter,

2) det närvar en person som fyllt 20 år, som är anställd vid servicestället och som har utsetts av den ansvarige föreståndaren att handha den direkta övervakningen och

3) den ansvarige föreståndaren eller dennes ställföreträdare kan kallas till och inställa sig på serveringsstället inom sextio minuter.

4 §.  (2007/127)  Ändringssökande

I beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas, om besvärsförbud inte gäller i enlighet med 52 § alkohollagen, genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

Utan hinder av att ändring har sökts skall miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut iakttas, om besvärsmyndigheten inte beslutar något annat.

5 §.  Straffbestämmelser

Den som utan serveringstillstånd serverar alkoholdrycker samt den som innehar serveringstillstånd eller den som är anställd på ett serveringsställe och överlåter för servering erhållen alkoholdryck att bortföras från serveringsstället eller som på serveringsstället eller i anslutning till det serverar annan än lagligen till detta levererad alkoholdryck skall för olovlig servering av alkoholdryck dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Den som innehar serveringstillstånd eller den som är anställd på ett serveringsställe och som på något annat sätt än vad som anges i 1 mom. bryter mot bestämmelserna i alkohollagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser i fråga om serveringsförbud, om serveringstider, om serveringsmängder eller om betalningssättet och skyldigheten att ge räkning vid serveringen ska för alkoholförseelse dömas till böter. (2013/58)

5a §.  (2013/58)  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av alkohollagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver till den del författningarna innehåller bestämmelser om tillstånd till servering av alkoholdrycker.

6 §.  Ikraftträdelsebestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 december 1995.

Genom denna lag upphävs, såvitt gäller giltigheten i landskapet Åland, alkohollagen (FFS 459/1968) jämte ändringar som tillkommit före den 1 januari 1993 (den äldre lagen).

7 §.  Övergångsbestämmelser

Av kommunfullmäktige med stöd av den äldre lagen givet samtycke till utskänkning av alkoholdrycker förblir i kraft.

Den rättighet, det tillstånd samt det samtycke som utfärdats på basis av den äldre lagen och bestämmelser som utfärdats med stöd av den förblir i kraft under den tid som nämnts i beslutet i fråga. Genom denna lag upphävs dock de föreskrifter och allmänna tillståndsvillkor som utfärdats med stöd av den äldre lagen och som anknyter till sådana rättigheter, tillstånd eller samtycken och på dessa tillämpas denna lag och villkor som utfärdats med stöd av denna lag. De specialvillkor som anknyter till rättighet, tillstånd och samtycke och som utfärdats med stöd av den äldre lagen förblir i kraft till den del som de inte står i strid med denna lag.

Ett ärende som är anhängigt då denna lag träder i kraft behandlas och avgörs enligt denna lag.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1995:92

  • Fr. 32/1994-95
  • Smu bet. 13/1994-95

2007/86

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

  • Fr. 16/2006-2007
  • Smu bet. 5/2006-2007

2007/127

  • Fr. 22/2006-2007
  • Smu bet. 6/2006-2007

2013/58

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

  • LF 5/2012-2013
  • SMU bet. 21/2012-2013

2018/21

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2018.

För beviljade tillstånd enligt de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft ska bestämmelserna i denna lag gälla från och med tidpunkten för ikraftträdandet av denna lag.

  • LF 12/2017-2018
  • SMU bet. 6/2017-2018