Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (1997:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019:29, som gäller från och med den 1 maj 2019.

1 §.

Följande riksförfattningar skall, med de undantag som anges i denna lag, tillämpas i landskapet Åland:

1) (2003/24) kommunindelningslagen den 19 december 1997 (FFS 1196/1997) samt

2) [lagen den 28 juni 1996 om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten (FFS 483/1996)].

2 §.

De förvaltningsuppgifter som enligt kommunindelningslagen skall handhas av det ministerium som behandlar kommunärenden, [länsstyrelsen] eller statsrådet handhas i landskapet av landskapsregeringen. (2003/24)

Hänvisas i lagen om kommunindelning till bestämmelser i rikslagstiftningen, vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen, skall hänvisningarna anses avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen.

3 §.

Kostnader som föranleds av tillämpningen av bestämmelserna i de lagar som avses i 1 § och som enligt dem skall erläggas av statens medel skall i landskapet betalas av landskapets medel.

3a §.  (2007/74)

Med avvikelse från 10 kap. kommunindelningslagen får kommuner i landskapet sammanslagningsunderstöd enligt 3b–3c §§ i denna lag.

3b §.  (2007/74)

Om en ändring av kommunindelningen medför att antalet kommuner minskar betalas till de berörda kommuner som är verksamma efter ändringen ett kalkylerat sammanslagningsunderstöd. Understödet betalas det år ändringen träder i kraft och under de fyra följande åren.

Stödbeloppet det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft beräknas med invånarantalet i de berörda kommunerna som grund enligt följande:

Invånarantal Understöd, euro/invånare
–2 000 316
2 001–2 500 299
2 501–3 000 282
3 001–3 500 265
3 501–4 000 249
4 001–4 500 223
4 501–5 000 215
5 001–5 500 198
5 501–6 000 181
6 001–6 500 164
6 501–7 000 148
7 001– 131

Om den största kommunens invånarantal överstiger 10 000, beaktas i kalkylen endast 10 000 invånare. Med kommunens invånarantal avses i beräkningarna invånarantalet den 1 januari året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Under det första året efter året då ändringen i kommunindelningen träder i kraft är stödbeloppet 80 procent, under det andra året 60 procent, under det tredje året 40 procent och under det fjärde året 20 procent av stödbeloppet det år då ändringen träder i kraft.

Om en och samma ändring av kommunindelningen innebär att flera än en kommun är verksamma efter ändringen, fördelas sammanslagningsunderstödet mellan de berörda kommunerna i förhållande till deras invånarantal.

Ändras kommunindelningen under den tid understödet betalas så att kommunerna skulle vara berättigade till ett nytt kalkylerat sammanslagningsunderstöd, beaktas vid fastställandet av stödbeloppet inte invånarantalet i en kommun som redan får understöd.

Sammanslagningsunderstödet betalas årligen före utgången av juni.

3c §.  (2007/74)

Om de berörda kommunernas landskapsandelar minskar som en följd av en ändring som avses i 3b § beviljas de ersättning för minskningen. Ersättningsbeloppet beräknas genom att den allmänna landskapsandel, den komplettering av skatteinkomsterna och de uppgiftsbaserade landskapsandelar för driftskostnader som de berörda kommunerna beviljats året före det år ändringen träder i kraft jämförs med de motsvarande landskapsandelar som skulle betalas till kommunerna om en sådan ändring hade verkställts samma år. Ersättningen beviljas det år då ändringen träder i kraft och till samma belopp under de därpå följande fyra åren.

Om fler kommuner än en får ersättning fördelas den mellan kommunerna i förhållande till deras invånarantal. Med kommunens invånarantal avses invånarantalet den 1 januari året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Ersättningen betalas i samband med det kalkylerade sammanslagningsunderstödet.

4 §.

Landskapsregeringen ansvarar för att det utarbetas förslag till bestämmande av sådana gränser som avses i 1 § lagen om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten och som rör kommungränser mellan landskapets kommuner.

Beslut om bestämmande av kommungränser fattas av landskapsregeringen.

Beslutet skall sändas för kännedom till Ålands lantmäteribyrå och de berörda kommunerna.

5 §.

Beslut som fattats av landskapsregeringen kan överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

1997:76

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. De bestämmelser som avser lagen om bestämmande av kommungränser inom Finlands territorialvatten är i kraft till den 1 januari 2001. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • Fr. 3/1996-97
  • Lu bet. 8/1996-97
  • Stu bet. 4/1996-97

2003/24

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

  • Fr. 24/2001-2002
  • Lu bet. 1/2001-2002
  • Stu bet. 1/2001-2002

2007/74

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

  • Fr. 18/2006-2007
  • Fu bet. 7/2006-2007
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:25
Uppdaterad 9.3.2020 kl. 08:49