Landskapslag (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2022:79, som gäller från och med den 15 december 2022.

1 §.  Inledande bestämmelse

Lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (FFS 1129/2003) skall tillämpas i landskapet med de avvikelser som anges i denna lag.

Ändring av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung skall gälla i landskapet från det att den träder i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Förvaltning

Om inte annat särskilt stadgas i annan landskapslag ska de förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på statens myndigheter i landskapet skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. (2015/104)

Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1 och 4 §§ skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

I landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet finns särskilda bestämmelser om de förvaltningsuppgifter som avses i 1 mom. (2015/104)

3 §.  Ändringssökande

Ändring i beslut som fattats med stöd av denna lag kan sökas enligt de bestämmelser som avses i 1 och 4 §§, dock så att ändring i beslut som landskapsregeringen fattat söks hos högsta förvaltningsdomstolen.

4 §.  Landskapsförordning

Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung skall tillämpas i landskapet oförändrade eller med de avvikelser som landskapsregeringen föreskriver.

5 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006. Skyldigheten i 11 § lagen om certifiering och angivande av elens ursprung tillämpas på fakturor och reklam som sänds till elförbrukarna från och med ingången av den sjunde kalendermånaden efter ikraftträdandet.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2006:77

  • Fr. 16/2004-2005
  • Nu bet. 5 och 5a/2004-2005
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG, 2003/54/EG

2015/104

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

  • LF 17/2014-2015
  • FNU bet. 15/2014-2015