Republikens presidents förordning (2010:33) om polisförvaltningen i landskapet Åland (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2020:34, som gäller från och med den 1 februari 2020.

1 §.  Behörighetsfördelningen mellan landskapet och riket

För polisväsendet i landskapet Åland ska dels landskapet, dels riket svara i enlighet denna förordning.

Landskapets polis ska upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt utföra övriga uppgifter som hör till polisen, om inte något annat föreskrivs särskilt i lag eller förordning eller bestäms med stöd av 4 §.

Rikets polis ska i landskapet svara för statens säkerhet och sköta de uppgifter som hör till skyddspolisen och centralkriminalpolisen. Polisstyrelsen beslutar om ledningen av polisverksamheten när landskapets polis deltar i dessa uppgifter. Centralkriminalpolisen har en enhet i landskapet.

Rikets polis har rätt att delta i förundersökning som åklagaren leder i landskapet för utredning av ett brott som en polisman i landskapet misstänks ha begått.

2 §.  Kostnadsfördelningen

Kostnaderna för de uppgifter som avses i 1 § 2 mom. och som hör till rikets lagstiftningsbehörighet betalas av riket enligt vad inrikesministeriet och Ålands landskapsregering avtalar. Statens ämbetsverk på Åland betalar de kostnader som svaranden enligt 9 kap. 1 § i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) är skyldig att återbetala till staten.

3 §.  Tillsynen över landskapets polisväsende

Den högsta tillsynen över landskapets polisväsende ankommer på Ålands landskapsregering, som förestår landskapets polisförvaltning, och på landshövdingen, som företräder rikets polisförvaltning.

4 §.  Ledningsförhållanden i vissa situationer

Om en situation förknippad med polisverksamhet förflyttas från eller till landskapet utan att den avbryts, leds verksamheten av den polisenhet som har inlett den tills något annat bestäms om ledningsförhållandena.

I händelse av en polisiärt särskilt krävande situation ska förmannen för landskapets polis omedelbart underrätta Polisstyrelsen. Polisstyrelsen kan då ge order om tillfälliga ledningsförhållanden på det sätt som situationen kräver.

5 §.  Polismännens befogenheter

Landskapets polismän har i tjänsteuppdrag i riket samma befogenheter som rikets polismän. Rikets polismän har på motsvarande sätt samma befogenheter i landskapet.

6 §.  Handräckning

Polisstyrelsen ska på begäran av landskapets polischef eller någon annan av denne förordnad tjänsteman lämna handräckning i frågor som gäller polisverksamheten i landskapet.

7 §.  Utnämning av befäl

Landskapets polischef och dennes ställföreträdare utnämns av landskapsregeringen efter samtycke av landshövdingen.

8 §.  Förteckning över polismän

Vid landskapsregeringen förs en förteckning över alla som har utnämnts eller förordnats till polisman. En kopia av förteckningen ska finnas hos Statens ämbetsverk på Åland. Landskapsregeringen ska fortlöpande underrätta ämbetsverket om ändringar i förteckningen.

9 §.  Uniform och beväpning

Ålands landskapsregering bestämmer efter samråd med landshövdingen om uniform och beväpning för landskapets polis.

10 §.  Utbildning

Landskapets polispersonal ska ges möjlighet att få utbildning på svenska vid statens polisläroinrättning eller vid poliskurser på Åland, om landskapsregeringen anser att sådana kurser behövs.

11 §.  Samrådsdelegationen

För behandlingen av frågor som gäller tillämpningen av denna förordning finns en samrådsdelegation för Åland. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter finns i en arbetsordning som fastställs av landskapsregeringen med landshövdingens samtycke.

12 §.  Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 13 november 1998 om polisförvaltningen i landskapet Åland (828/1998) jämte senare ändringar.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2010:33

  • FFS 1177/2009