Landskapsförordning (2010:36) om föreläggande av ordningsbot vid olika ordningsförseelser (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2017:64, som gäller från och med den 1 september 2017

1 §.  Tillämpningsområde

I enlighet med bestämmelserna i denna förordning kan ordningsbot föreläggas vid ordningsförseelse.

Ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland kallas i denna förordning ordningslagen.

2 §.  Ordningsbotens storlek

Ordningsboten är 20, 35 eller 50 euro.

3 §.  Förseelser som gäller störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten

Den som bryter mot bestämmelserna om störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten i 3 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

4 §.  Förseelser som gäller intagande av berusningsmedel

Den som bryter mot bestämmelserna om intagande av berusningsmedel i 4 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

5 §.  Förseelser som gäller förhindrande av fara

Den som åsidosätter den aktsamhetsplikt som han eller hon är skyldig att iaktta för att förhindra fara enligt 5 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

6 §.  Förseelser som gäller reklam och kungörelser

Den som bryter mot bestämmelserna om reklam och kungörelser i 6 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

7 §.  Förseelser som gäller annan verksamhet som orsakar störning

Den som bryter mot bestämmelserna om annan verksamhet som orsakar störning i 7 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på

1) 20 euro om han eller hon urinerar eller har avföring på ett sådant sätt som strider mot förbudet i 7 § 2 mom. ordningslagen samt

2) 35 euro om han eller hon ordnar föreställningar på ett sådant sätt som strider mot förbudet i 7 § 3 mom. ordningslagen.

8 §.  Förseelser som gäller säkerställande av tillträde till byggnad

Den som underlåter att vidta de åtgärder som han eller hon är skyldig att vidta enligt bestämmelserna om säkerställande av tillträde till byggnad i 8 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

9 §.  Förseelser som gäller innehav av föremål och ämnen som kan användas för att skada någon annan

Den som bryter mot bestämmelserna om innehav av föremål och ämnen som kan användas för att skada någon annan i 10 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

10 §.  Förseelser som gäller innehav av ämnen som kan användas för klottring

Den som bryter mot bestämmelserna om innehav av ämnen som kan användas för klottring i 13 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

11 §.  Förseelser som gäller hunddisciplin

Den som åsidosätter de skyldigheter som han eller hon ska iaktta enligt bestämmelserna om hunddisciplin i 14 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

12 §.  Förseelser som gäller ridning

Den som åsidosätter de skyldigheter som han eller hon ska iaktta enligt bestämmelserna om ridning i 15 § ordningslagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2010:36

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.