Landskapslag (2013:31) om produktionsstöd för el (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2019:84, som gäller från och med den 1 november 2019.

1 §.  Fast produktionsstöd för el

För el från vindkraft, skogsflis och biogas betalas ett fast produktionsstöd för el till producenten om

1) ett kraftverk är beläget i landskapet Åland och är anslutet till ett elnät i landskapet,

2) ett kraftverk har verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för elproduktion och

3) en producent har tillförlitlig bokföring över de bränslen som an-vänts i ett kraftverk under ett kalenderår och deras energiinnehåll om ett kraftverk kan använda olika slags bränslen.

Ett stöd utbetalas med 6,90 euro per megawattimme för el från ett kraftverk som använder energikällorna vindkraft, skogsflis eller biogas.

Närmare bestämmelser om de förutsättningar som ska gälla för att få ett fast produktionsstöd för el som avses i 1 mom. får utfärdas genom en förordning.

2 §.  Definitioner

Vid tillämpningen av denna lag är innebörden av följande begrepp denna:

1) En producent är en fysisk eller en juridisk person som innehar ett kraftverk.

2) En distributionsnätinnehavare är en distributionsnätinnehavare enligt ellagen (1982:38) för landskapet Åland.

3) Ett vindkraftverk är ett kraftverk där el produceras med vindturbiner ur rörelseenergin i en strömmande luftmassa i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare.

4) Ett biogaskraftverk är ett kraftverk där el produceras från biogas som har förts över direkt eller via gasnätet till ett kraftverk i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare. Med biogas avses en produkt som bildas när ett organiskt material bryts ner under anaeroba förhållanden och där de huvudsakliga komponenterna är metan och koldioxid.

5) Ett skogsfliskraftverk är ett kraftverk där el produceras från skogsflis i en eller flera generatorer som är kopplade till samma mätare hos en distributionsnätinnehavare. Med skogsflis avses bränsleflis eller bränslekross som tillverkas av trä som kommer direkt från skogen.

6) En utsläppsrätt är en utsläppsrätt enligt landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel.

7) En nyttiggjord värme är en värme som produceras samtidigt och inom samma process som el samt som tillgodoser ett sådant behov av uppvärmning och kylning som kan motiveras ekonomiskt. Behovet kan motiveras ekonomiskt om det inte överskrider ett uppvärmnings- eller kylningsbehov och om det annars skulle tillgodoses på marknadsvillkor med andra sätt att producera energi. En mängd nyttiggjord värme ska fastställas genom mätningar. Vid fastställandet av en mängd nyttiggjord värme ska det system för mätning tillämpas som specificerats i en uppföljningsplan som avses i 3 § 2 mom. och ska ange de uppgifter eller de värden som utgående från sådana mätningar har registrerats med hjälp av det mätningssystemet.

8) En total effektivitet är summan av mängden el och värme divide-rad med det sammanlagda energiinnehållet i de bränslen som använts i en produktion. Den mängd el som utgör grunden för beräkningen av en total effektivitet motsvarar mängden producerad el minskad med den elenergi som apparaterna för eget bruk förbrukar. Den mängd el som utgör grunden för beräkningarna motsvarar den uppmätta mängden nyttiggjord värme. Energiinnehållet i bränslena motsvarar det sammanlagda energiinnehållet i samtliga bränslen som ingår i uppföljningsplanen. Vid fastställandet av total effektivitet används inte någon antagen total effektivitet eller pannans garanterade verkningsgrad. Den totala effektiviteten ska grunda sig på uppgifterna om en faktisk produktion och en faktisk användning av energikällor under en avsedd period.

9) Ett medeltal för marknadspriset på el bestäms, om inte landskapsregeringen i en förordning beslutar annat, enligt medeltalet för områdespriset som tillämpas för landskapet Åland föregående dag noterat i den fysiska elhandeln på den nordiska elmarknaden. Därvid beräknas ett medeltal för marknadspriset på el som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under ett kalenderår.

10) Ett medeltal för marknadspriset på utsläppsrätter bestäms som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpris på de tre största börserna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som bedriver handel med utsläppsrätter. Därvid beräknas ett medeltal för marknadspriset på utsläppsrätten som ett aritmetiskt medeltal för dagens slutpriser under ett kvartal. Om inte landskapsregeringen i en förordning beslutar annat ska det pris som är bundet till priset på utsläppsrätten räknas ut enligt formeln 18 – 18/13 x (Pe – 10), då ett medelpris för utsläppsrätten under tre månader (Pe) är minst 10 och högst 23 euro.

11) En apparat för egen förbrukning är en anordning eller ett aggregat som en anläggning behöver för produktion av el eller av el och värme och för upprätthållande av en produktionsberedskap och som behövs för att avlägsna och minska de miljöolägenheter som en anläggning orsakar. Några exempel på sådana apparater för egen för-brukning är en till en kraftmaskin ansluten apparat, en till en generator ansluten apparat, en apparat som behövs för att leverera elektricitet till elnätet samt andra maskiner och andra apparater inom ett kraftverksområde som används vid energiproduktion, upprätthållande av beredskap eller energiöverföring.

3 §.  Ansökan om att ingå i systemet med fast produktionsstöd

En skriftlig ansökan om att ingå i systemet med ett fast producentstöd för el ska av producenten lämnas till landskapsregeringen. Av en ansökan ska framgå de uppgifter om en producent och ett kraftverk som behövs för utbetalning av stöd.

Till en ansökan om fast produktionsstöd för el ska fogas en uppföljningsplan med data om den stödberättigade mängden elenergi som kommer att produceras. Av en uppföljningsplan ska framgå de system som kommer att användas för att mäta elenergi samt de system för insamling, behandling och rapportering av data som kommer att användas för att fastställa den stödberättigade mängden elenergi. En producent ska systematiskt följa och mäta den mängd elenergi som produceras samt ska i enlighet med detta uppföljningssystem producera data om den mängd el som berättigar till ett fast produktionsstöd.

Närmare bestämmelser om den ansökan som avses i denna paragraf och om vad som ska framgå av en ansökan får utfärdas genom en förordning.

4 §.  Producentens allmänna skyldigheter

En producent ska utan dröjsmål meddela landskapsregeringen om en varaktig ändring i någon av grunderna för en bestämmelse i beslutet om godkännande samt om ett avbrott i elproduktion vilket är längre än tre månader.

Om ett kraftverk kan använda olika slags bränslen är en producent skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över de bränslen som används i kraftverket och om deras energiinnehåll.

En producent är skyldig att ha en tillförlitlig bokföring över den nyttiggjorda värmen i ett biogaskraftverk samt över ett kraftverks totala effektivitet.

Närmare bestämmelser om den meddelandeskyldighet och den bokföringsskyldighet som avses i denna paragraf får utfärdas genom en förordning.

5 §.  Producentens rapport

En producent ska varje kalenderår för vilka stöd söks utarbeta en tillförlitlig rapport om den elproduktion som berättigar till ett fast produktionsstöd för el. Detta material ska omfatta uppföljningsdata med uppgifter om nyttiggjord värme och total effektivitet, så att landskapsregeringen och en kontrollör kan försäkra sig om uppföljningssystemets tillförlitlighet och exakthet och om att de uppgifter om mängd producerad el som berättigar till ett fast produktionsstöd är riktiga.

En producent ska bevara det i 1 mom. avsedda materialet till dess det har gått tio år efter att det sista stödbeloppet har betalats ut.

Närmare bestämmelser om rapporter och om bevarande av uppgifter får utfärdas genom en förordning.

6 §.  Rättelse av förseelse eller försummelse

Landskapsregeringen kan

1) förbjuda den som bryter mot denna lag eller mot en bestämmelse eller en föreskrift som utfärdats med stöd av den att fortsätta tillämpa eller upprepa ett förfarande som strider mot bestämmelserna och

2) ålägga den som bryter mot denna lag eller mot en bestämmelse som utfärdats med stöd av den att fullgöra sin skyldighet.

Landskapsregeringen kan förena ett förbud eller ett föreläggande enligt denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande på det sätt som föreskrivs i enlighet med landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen.

7 §.  Information, inspektion och återbetalning

Landskapsregeringen har rätt att av en producent och en distributionsnätinnehavare få den information som behövs för sin tillsyn över att denna lag efterlevs eller den information som annars krävs för att fullgöra en förpliktelse att lämna upplysningar som EU:s regelverk om statsstöd föreskriver ska lämnas. Landskapsregeringen kan utföra inspektioner och kan kräva återbetalning av stöd i enlighet med bestäm-melserna i 10, 12 och 14 §§ näringsstödslagen (2008:110) för landskapet Åland. Landskapsregeringen kan dessutom besluta att ett redan utbetalt fast produktionsstöd för el eller en del av stödet ska återbetalas om en producent har försatts i likvidation eller i konkurs eller om en domstol har beslutat att en skuldsanering eller ett saneringsförfarande ska inledas för en producent eller om dennes egendom har utmätts.

Landskapsregeringen ska utan dröjsmål besluta om återbetalning av ett fast produktionsstöd för el efter det att landskapsregeringen har konstaterat att en sådan omständighet som avses i 1 mom. har kommit till landskapsregeringens kännedom om det belopp som ska återbetalas uppgår till mer än 10 euro. Ett krav på återbetalning av ett fast produktionsstöd för el eller på en ränta eller en dröjsmålsränta på ett fast produktionsstöd får inte inledas om tio år har gått efter det att det sista stödbeloppet har betalats ut.

8 §.  Utbetalning

Landskapsregeringen utbetalar ett fast produktionsstöd för el per kalenderår efter en ansökan från en producent. En ansökan om utbetalning av ett fast produktionsstöd ska av en producent lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter det stödberättigande kalenderårets slut.

Ett fast produktionsstöd utbetalas också för de timmar då ett marknadspris på el har varit negativt.

9 §.  Inskränkning i utbetalning

Ett fast produktionsstöd för el utbetalas inte

1) om elproduktionen under ett kalenderår har varit mindre än 200 megawattimmar,

2) för el från vindkraft eller biogas om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett kalenderår har varit högre än 76,60 euro per megawattimme eller

3) för el från skogsflis om ett medelvärde för marknadspriset på en utsläppsrätt under ett kalenderår är högre än 18 euro.

Ett fast produktionsstöd för el utbetalas inte för el som i ett kraftverk har använts för en apparat avsedd för ett kraftverks egen förbrukning.

10 §.  Avbrytande av utbetalning

Landskapsregeringen kan besluta att utbetalning av ett fast produktionsstöd för el ska avbrytas om

1) de förutsättningar som ges i 1 § för ett fast produktionsstöd för el från vindkraft, skogsflis och biogas inte längre uppfylls,

2) det finns anledning att misstänka att en producent inte har lämnat riktiga eller tillräckliga uppgifter för bestämmande av ett produktionsstöd eller att denne i övrigt på ett väsentligt sätt har försummat eller har överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag eller

3) en producent inte har följt ett förbud eller ett åläggande som har meddelats med stöd av 6 §.

Landskapsregeringen ska avbryta en betalning av ett fast produktionsstöd för el om en producent inte har följt ett beslut om att återbetala ett fast produktionsstöd enligt den Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. På avbrytande av en utbetalning av ett fast produktionsstöd tillämpas vad som bestäms i landskapslagen (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel.

Landskapsregeringen kan återkalla ett beslut att avbryta en utbetalning om en producent har rättat till en brist eller en försummelse.

11 §.  Kontrollör

Landskapsregeringen kan på en ansökan från en fysisk eller en juridisk person tills vidare eller för viss tid godkänna en kontrollör för att övervaka att producenter iakttar tillämpliga villkor för fast produktionsstöd. En kontrollör ska meddela landskapsregeringen om ändringar som kan påverka möjligheterna att få ett fast produktionsstöd samt ska årligen lämna en rapport till landskapsregeringen om sin verksamhet och om resultaten av den.

I offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska en kontrollör följa bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland och i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos en kontrollör när de utför uppgifter som avses i detta moment. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

Närmare bestämmelser om en kontrollörs uppgifter, hur de ska utföras och om rapporteringsskyldighet får utfärdas genom en förordning.

12 §.  Ändring eller återkallelse av beslut om kontrollör

Landskapsregeringen kan ändra kompetensområdet i ett beslut om att godkänna en kontrollör, med beaktande av vad som enligt 11 § gäller för ett godkännande av en kontrollör. En sådan ändring av ett kompetensområde kan göras på ansökan av den berörde kontrollören.

Landskapsregeringen kan återkalla ett beslut om att godkänna en kontrollör om

1) felaktiga eller bristfälliga uppgifter har uppgivits i en ansökan som avses i 11 § och om dessa i väsentlig grad har påverkat prövningen av beslutet att godkänna en kontrollör eller

2) en kontrollör inte längre uppfyller villkoren för att vara godkänd eller om en kontrollör på ett väsentligt sätt har försummat eller har överträtt en skyldighet eller en inskränkning enligt denna lag eller en bestämmelse i beslutet om godkännande och trots en anmärkning eller en varning inte har rättat till bristerna i verksamheten.

13 §.  Brott mot tystnadsplikt

Den som utan lov röjer vad han eller hon vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag har fått veta om ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning eller en affärs- eller yrkeshemlighet ska för brott mot tystnadsplikt enligt landskapslagen om produktionsstöd för el dömas till böter, om inte ett strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

En allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 1 mom. om inte en målsägande har anmält brottet till åtal.

14 §.  Utlämnande av uppgifter

Trots bestämmelserna om tystnadsplikt ska kontrollörer lämna varandra sådana uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till landskapsregeringen lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

Trots bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt

2) den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i den Europeiska unionen.

15 §.  Handräckning

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns [i 41 § polislagen (2000:49) för landskapet Åland].

Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns numera i 9 kap. 1 § i polislagen (2013:87) för Åland

16 §.  Avgifter

17 §.  Ikraftträdande

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som bestäms i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013 och avser fast produktionsstöd för el som har producerats under åren 2011 och 2012. Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § ska en ansökan om utbetalning av fast produktionsstöd för åren 2011 och 2012 lämnas till landskapsregeringen senast tolv månader efter denna lags ikraftträdande. Ansökan enligt 3 och 5 §§ kan lämnas samtidigt. (2013/71)

Med avvikelse från 1 § och 17 § 2 mom. betalas fast produktionsstöd för el åren 2013-2015 med 4,90 euro per megawattimme från kraftverk som använder vindkraft. Med avvikelse från bestämmelserna i 8 § ska en ansökan om utbetalning av fast produktionsstöd för vart och ett av åren 2013 - 2015 lämnas till landskapsregeringen inom tolv månader efter produktionsåret eller, om denna lag inte har trätt i kraft inom en sådan tid, senast inom tolv månader efter denna lags ikraftträdande. Ansökan enligt 3 och 5 §§ kan lämnas samtidigt. Lagen tillämpas första gången efter att stödordningen har godkänts av EU-kommissionen.(2016/48)

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tidigare 3 mom. har blivit 4 mom. genom (2016/48).

18 §.  (2016/51)  Fast produktionsstöd för el från vindkraftverk åren 2016 - 2022

Med avvikelse från 1 och 9 §§ utbetalas fast produktionsstöd för el från vindkraftverk som är i drift då denna lag träder i kraft från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2022, enligt följande:

1) Ett stöd utbetalas med 6,90 euro per megawattimme för el från vindkraftverk vars nominella effekt överstiger 2 megawatt.

2) Ett stöd utbetalas med 20 euro per megawattimme för el från vindkraftverk vars nominella effekt är 2 megawatt eller lägre.

Ett fast produktionsstöd för el utbetalas dock inte i följande fall:

1) Om elproduktionen under ett kalenderår har varit mindre än 200 megawattimmar.

2) För el från vindkraftverk vars nominella effekt överstiger 2 megawatt om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett halvt kalenderår har varit högre än 36,90 euro per megawattimme. Då medelvärdet för marknadspriset för den aktuella perioden överstiger 29,90 euro per megawattimme minskas dock stödet så att stödet tillsammans med medelvärdet för marknadspriset aldrig överskrider 36,90 euro per megawattimme.

3) För el från vindkraftverk vars nominella effekt är 2 megawatt eller lägre om ett medelvärde för marknadspriset på el under ett halvt kalenderår har varit högre än 55 euro per megawattimme. Då medelvärdet för marknadspriset för den aktuella perioden överstiger 35 euro per megawattimme minskas dock stödet så att stödet tillsammans med medelvärdet för marknadspriset aldrig överskrider 55 euro per megawattimme.

4) Om ett vindkraftverk är helt avskrivet eller är äldre än 20 år.

Med avvikelse från 2 § beräknas ett medeltal för marknadspriset på el som ett aritmetiskt medeltal för timpriserna under ett halvt kalenderår.

Med avvikelse från 5 § ska en producent varje halvt kalenderår för vilka stöd söks utarbeta en tillförlitlig rapport om den elproduktion som berättigar till ett fast produktionsstöd för el.

Med avvikelse från 8 § utbetalar landskapsregeringen ett fast produktionsstöd för el per halvt kalenderår efter en ansökan från en producent. En ansökan om utbetalning av ett fast produktionsstöd av en producent lämnas till landskapsregeringen senast sex månader efter den stödberättigande periodens slut.

Med ett halvt kalenderår avses i denna paragraf perioderna från och med januari till och med juni månad samt från och med juli till och med december månad.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:31

  • Fr. 25/2010-2011
  • Fu bet. 7/2010-2011

2013/71

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

  • LF 21/2012-2013
  • FNU bet. 20/2012-2013

2016/39

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • LF 12/2015-2016
  • FNU bet. 11/2015-2016

2016/48

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • LF 3/2014-2015
  • FNU bet. 6/2014-2015

2016/51

Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  • LF 12/2015-2016
  • FNU bet. 11/2015-2016