Landskapslag (2013:72) om tillämpning på Åland av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:9, som gäller från och med den 1 mars 2021.

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (FFS 349/2013) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland.

Ändringar av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisningen i 2 § 3 punkten i lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare till lagen om kommersiell godstransport på väg (FFS 693/2006) och kollektivtrafiklagen (FFS 869/2009) ska på Åland avse landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare ankommer på arbetsskyddsmyndigheten ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningsuppgifterna grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

4 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:72

  • LF 14/2012-2013
  • FNU bet. 17/2012-2013
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG