Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Landskapslag (2013:72) om tillämpning på Åland av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2021:9, som gäller från och med den 1 mars 2021.

1 §.  Lagens tillämpningsområde

Lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare (FFS 349/2013) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland.

Ändringar av lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

2 §.  Hänvisningar

Hänvisningen i 2 § 3 punkten i lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare till lagen om kommersiell godstransport på väg (FFS 693/2006) och kollektivtrafiklagen (FFS 869/2009) ska på Åland avse landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik.

3 §.  Förvaltningsuppgifter

De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare ankommer på arbetsskyddsmyndigheten ska på Åland skötas av landskapsregeringen, till den del förvaltningsuppgifterna grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

4 §.  Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2013:72

  • LF 14/2012-2013
  • FNU bet. 17/2012-2013
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG
Publicerad 10.6.2019 kl. 08:30
Uppdaterad 12.4.2021 kl. 15:56