Landskapslag (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar (upphävd)

Denna lag har upphävts genom 2023:17, som gäller från och med den 1 maj 2023.

1 kap. Tillämpningsområde och stödmottagare

1 §.  Tillämpningsområde

Landskapsregeringen beslutar om beviljande av stöd för finansiering av landsbygdsnäringar vid verkställighet av

1) landskapets nationella stöd för landsbygdsutveckling som beviljas enligt av landskapsregeringen fastställda stödordningar och därtill anslagna budgetmedel samt

2) stöd som medfinansieras från den Europeiska unionen i enlighet med ett av den Europeiska kommissionen godkänt landsbygdsutvecklingsprogram.

Med stöd avses i denna lag räntestöd, bidrag samt sådana ersättningar som stödmottagare kompenseras med för merkostnader och inkomstbortfall till följd av en verksamhets begränsningar eller till följd av utförda åtaganden.

Vid förvaltning av medel från den Europeiska unionen ska iakttas vad som bestäms i den Europeiska unionens vid varje tidpunkt gällande bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling.

2 §.

Upphävd (2016/32).

3 §.  Ansökan om stöd

Landskapsregeringen kan besluta att en ansökan om stöd ska lämnas på en av landskapsregeringen fastställd blankett och undertecknas av den eller de sökande. De utredningar som behövs för beviljande av stöd ska fogas till ansökan. Landskapsregeringen kan besluta att en sådan blankett och till den hörande utredningar kan lämnas på elektronisk väg. Om en ansökan om stöd och till den hörande handlingar har sänts per post genom brev anses den ha lämnats i tid om den har poststämplats senast den sista dagen för ansökan.

Landskapsregeringen kan besluta närmare om tidsfrister för inlämnande av ansökan, om en sökandes ändring av uppgifter i ansökan och om överföring av ansökan till följd av en verksamhets överlåtelse till en ny ägare eller nyttjanderättsinnehavare.

2 kap. Handläggning av ansökan om stöd

4 §.

Upphävd (2016/32).

5 §.  Tilläggsbetalning

En tilläggsbetalning ska utan särskild ansökan göras till den som har fått ett lägre stödbelopp än den borde ha fått, om detta skett på grund av uppenbara skrivfel, räknefel eller andra motsvarande fel vid landskapsregeringens handläggning. Om en tilläggsbetalning understiger 3 euro ger det ingen anledning till åtgärd.

6 §.  Delgivning

Vid delgivning per post genom brev anses ett beslut om stöd ha mottagits på den sjunde dagen efter avsändandet, om inte mottagaren visar att delgivningen har skett senare.

Vid elektronisk delgivning anses, med avvikelse från vad som följer av 13 § 2 mom., ett beslut ha mottagits den tredje dagen efter den dag det elektroniska meddelandet som innehåller beslutet finns till mottagarens förfogande, om inte en tillförlitlig redogörelse ges om att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt till följd av att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller till följd av en annan liknande omständighet.

7 §.  Rättelse och besvär

En skriftlig begäran om rättelse av ett beslut kan ställas till landskapsregeringen inom 21 dagar efter det att beslutet har mottagits. Av ett rättelseyrkande ska framgå vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på.

Ett besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut med anledning av ett rättelseyrkande får anföras hos Ålands förvaltningsdomstol.

8 §.  (2016/32)  Sänkning av stödbelopp

Ett beviljat stödbelopp ska sänkas eller inte alls utbetalas, om detta förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning eller om stödmottagaren inte har iakttagit de stödvillkor som grundar sig på åtagandet. Landskapsregeringen kan, i enlighet med Europeiska unionens regelverk, i landskapsförordning besluta närmare om grunderna för beslut att sänka eller att inte utbetala stödbelopp.

9 §.  Återbetalning

En stödmottagare ska utan dröjsmål återbetala ett stöd eller en del av stödet som denne fått felaktigt till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren ska betala tillbaka ett stöd eller en del av det också när det inte kan användas på det sätt som krävs enligt stödbeslutet. Landskapsregeringen kan besluta om ett belopp under vilket ett stöd inte behöver återbetalas. (2016/32)

Utbetalning av stöd ska avbrytas och stödet återkrävas om

1) förutsättningar eller villkor för beviljande eller utbetalning av stöd inte har uppfyllts,

2) stödmottagaren har gett sådana felaktiga eller bristfälliga uppgifter som väsentligt har inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stöd,

3) stödmottagaren utan landskapsregeringens tillstånd har överlåtit det investeringsobjekt som stöds innan den tidsfrist som anges i stödbeslutet har gått ut,

4) stödmottagaren har vägrat att bistå vid inspektion eller om

5) den Europeiska unionens lagstiftning kräver det.

Om stöd har beviljats flera stödmottagare gemensamt, svarar alla mottagare solidariskt för återbetalning av stödet.

Landskapsregeringen kan helt eller delvis avstå från att återkräva ett belopp som betalats ut felaktigt eller utan grund, om en helhetsbedömning visar att det med hänsyn till stödmottagarens omständigheter och verksamhet är oskäligt att återkräva beloppet. Återkrav och indrivning ska ske i den omfattning som det krävs i enlighet med Europeiska unionens lagstiftning. Indrivning av ett återbetalningsskyldigt belopp kan ske i den ordning som gäller för utsökning av skatter och avgifter.(2016/32)

10 §.  (2016/32)  Ränta vid återbetalning

På belopp som återkrävs ska det betalas en årlig dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (FFS 633/1982). Räntan beräknas enligt den tid som börjar 60 dagar efter beslutet om återkrav och slutar när återbetalningen sker eller, om det belopp som återkrävs dras av från en post som ska betalas senare, när avdraget görs.

3 kap. Kontroll

11 §.  Skyldighet att lämna uppgifter

En stödmottagare är skyldig att meddela sådana förändringar som kan påverka stödbeloppet eller kan medföra att stödet återkrävs, eller att utbetalningarna avbryts eller inställs. Meddelandet ska ges skriftligen till landskapsregeringen senast 10 arbetsdagar efter det att stödmottagaren har fått kännedom om de förändrade förhållandena.

12 §.  Inspektion

Landskapsregeringen har rätt att genomföra inspektioner för prövning av en ansökan om stöd och vid tillsyn. Inspektion hos en sökande kan ske för att utreda förutsättningarna för att bevilja stöd.

En sökande eller en stödmottagare är vid inspektion skyldig att bistå landskapets tjänsteman samt att utan rätt till ersättning på tjänstemannens begäran framlägga för tillsynen behövlig bokföring och andra behövliga handlingar. Med handlingar avses också uppgifter som har framställts eller lagrats med hjälp av automatisk databehandling eller på annat sätt. I den omfattning som tillsynen förutsätter det så kan en inspektion avse husdjursbyggnader, odlingar, produktions- och förädlingsanläggningar, lager samt försäljnings- och marknadsföringsutrymmen.

En inspektion kan i den omfattning som en prövning av ansökan eller tillsyn kräver det omfatta byggnader, lokaler, omständigheter, informationssystem och handlingar som är betydelsefulla med hänsyn till berörd åtgärd. En inspektion får dock inte utföras i lokaler och utrymmen som till skydd för privatlivet omfattas av hemfrid.

Bestämmelserna om inspektion för de ändamål som avses i 1 och 2 mom. avser även inspektörer

1) som för ändamålet är utsedda av en av den Europeiska unionens institutioner,

2) från attesterande organ som avses i Europeiska unionens bestämmelser om stöd för landsbygdsutveckling samt

3) (2016/32) från oavhängiga revisionssamfund som befullmäktigats av utbetalningsstället att utföra internrevision, i enlighet med gällande unionslagstiftning om utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron.

Med de begränsningar som enligt 3 mom. gäller för hemfrid kan landskapsregeringen i landskapsförordning besluta närmare om tillsyn av stödvillkor i den omfattning som förutsätts i den Europeiska unionens förordningar om finansiering av landsbygdsnäringar. (2016/32)

4 kap. Särskilda bestämmelser

13 §.  Annan lagstiftning

Om inte annat särskilt föreskrivs i denna lag finns bestämmelser om

1) förfarandet i förvaltningsärenden i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland samt

2) allmänna villkor för stöd i landskapslagen (1988:50) om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti.

Lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) ska i tillämpliga delar iakttas vid den ärendehantering som genomförs med stöd av denna lag.

14 §  (2021/93)  Utlämnande av uppgifter

Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen (2021:79) för Åland.

15 §.  Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

Genom denna lag upphävs landskapslagen (2007:63) om finansiering av landsbygdsnäringar. Stöd som före denna lags ikraftträdande har sökts och beviljats enligt bestämmelserna i den tidigare lagen, ska prövas, avgöras och behandlas enligt den tidigare lagen. Vid utbetalning, övervakning och återkrav av stöd ska dock det förfarande tillämpas som gäller enligt denna lag, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning.

Ikraftträdandebestämmelser och förarbeten

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft, samt om författningens och ändringarnas förarbeten. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs. Alla förarbeten finns på Ålands lagtings webbplats.

Gå till ärendesökningen på lagtinget.ax »

2016:29

  • Lagens 2 § 3 mom., 4 § 3 mom., 8 §, 12 §4 mom. 3 punkten och 5 mom. förordnades att förfalla.
  • LF 27/2014-2015
  • FNU bet. 24/2014-2015

2016/32

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

  • LF 7/2015-2016
  • FNU bet. 6/2015-2016

2019/22

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

  • LF 14/2017-2018
  • LKU bet. 2/2018-2019

2021/93

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

  • LF 8/2020-2021
  • LKU bet. 7/2020-2021