Landskapsförordning (2020:127) om landskapsregeringens allmänna förvaltning (upphävd)

Denna förordning har upphävts genom 2022:65, som gäller från och med den 1 oktober 2022.

1 §.

I denna förordning finns det bestämmelser om regeringskansliet, om indelningen av avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning i byråer och enheter och om de uppgifter som ankommer på byråerna och enheterna.

Regeringskansliet

2 §.

Vid regeringskansliet finns allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet, polisväsendet, allmänna val, kommunalförvaltning, kommunikation, digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen, tillståndsfrågor såsom spel, lotterier och penninginsamlingar, jämställdhet, integration, radio- och television, postväsendet, personalpolitik och personaladministrativt arbete samt interna servicefrågor.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ankommer det på byrån att fullgöra de övriga uppgifter som förvaltningschefen påför byrån.

3 §.

Regeringskansliets allmänna byrå indelas på följande sätt:

1) stabsenheten, fungerar som stöd till landskapsregeringen samt ger rådgivning och handlägger ärenden som gäller självstyrelseutveckling, språkrådet, strategisk samhällsutveckling, jämställdhet och integration, samordning av kommunala frågor, samordning av nordiska frågor samt representation i Finland och övriga Norden,

2) enheten för rättsliga och internationella frågor, vid vilken handläggs ärenden som gäller åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt och reglementerade näringar, allmänna val, kommunerna, registerövervakning, tillståndsfrågor såsom spel, lotterier och penninginsamlingar, radio- och television, postväsendet, allmänjuridisk rådgivning inom förvaltningen, brand- och räddningsväsendet, explosionsfarliga ämnen, befolkningsskydd och beredskapsfrågor samt strategisk planering och övriga enligt lag på landskapsregeringen ankommande uppgifter inom polisens, brand- och räddningsväsendets verksamhetsområden samt ärenden som gäller Europeiska unionen och rådgivning i EU relaterade ärenden, demilitariseringen och neutraliseringen, internationella fördrag, som inte påförts någon annan byrå eller enhet och annat institutionaliserat internationellt samarbete samt till enheten hör även landskapsregeringens registratur,

3) personal- och kommunikationsenheten, utgör ett stöd för ledningen av den allmänna förvaltningen i personalfrågor, kommunikations- och pressfrågor samt utvecklar, samordnar och följer upp den interna och externa kommunikationen och informationen för olika målgrupper i olika kanaler, stöder chefer i rollen som arbetsgivare, ansvarar för kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företagshälsovård och friskvård samt till enheten hör även landskapsregeringens reception,

4) digitaliseringsenheten, vid vilken handläggs ärenden som gäller förvaltningsövergripande digitalisering, informationsteknologi och informationsteknologiutveckling samt

5) servicefunktionen, till vilken vaktmästeri och lokalvård hör.

4 §.

Allmänna byrån förestås av en byråchef.

Finansavdelningen

5 §.

Vid finansavdelningen finns följande byråer:

1) allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller landskapets finanser och övervakningen av dessa, skatter och avgifter, uppföljning av strategisk samhällsutveckling, samordning och stöd i upphandlingsfrågor, ägarstyrning samt kommunernas ekonomi,

2) redovisningsbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller landskapets ekonomiförvaltning samt

3) avtals- och pensionsbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller kollektiva avtal och tolkningen av dessa, de landskapsanställdas rättsliga ställning, tjänsteregleringar och pensioner.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ankommer det på byråerna att fullgöra de övriga uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

6 §.

Vid finansavdelningens redovisningsbyrå finns löneenheten som sköter utbetalningen av löner och därtill hörande registerföring.

7 §.

Avdelningschefen för finansavdelningen benämns finanschef. Byråerna vid finansavdelningen förestås av byråchefer.

Social- och miljöavdelningen

8 §.

Vid social- och miljöavdelningen finns följande byråer:

1) allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområden,

2) socialvårdsbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem,

3) hälso- och sjukvårdsbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller främjande av hälsa, förebyggande av sjukdomar och utvecklingen av hälso- och sjukvården samt

4) miljöbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller miljömedvetenhet, miljöskydd, biologisk mångfald, minimerad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, hälsosam livsmiljö för människor, djurhälsa, djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och vattenvård.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ankommer det på byråerna att fullgöra de övriga uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

9 §.

Byråerna vid social- och miljöavdelningen förestås av byråchefer.

Utbildnings- och kulturavdelningen

10 §.

Vid utbildnings- och kulturavdelningen finns följande byråer:

1) allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller den övergripande förvaltningen, arkivverksamhet och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområden,

2) utbildningsbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller barnomsorg, samarbetet mellan förundervisningen och grundskolan, grundskoleutbildningen, utbildningen på gymnasienivå, högskoleutbildningen, erkännande av yrkeskvalifikationer, jämställande av högskoleexamen och fri bildning som förmedlas i skolform,

3) kulturbyrån, vid vilken handläggs ärenden och finansiering gällande kulturell och museal verksamhet exklusive den verksamhet som bedrivs vid Ålands museum, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks-, film- och medieverksamhet samt nordiskt och övrigt internationellt samarbete inom kultur- och medieområdet liksom kreativa näringar och internationella konventioner tillhörande museer och kulturarv. Byrån handlägger även ärenden inom kulturminnesvården dvs. fornminnesvården, kulturmiljövården, folkminnesvården, byggnadsminnesvården samt arkitektur och kyrkligt kulturarv samt

4) Ålands museum, vid vilken handläggs ärenden gällande museiverksamhet. Verksamheten innefattar utställningar och förmedling, ansvar och förvaltning av samlingar, kundservice samt museipedagogiskt arbete vid landskapsägda museer och sevärdheter. Ålands museum utför även uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ankommer det på byråerna att fullgöra de övriga uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

11 §.

Vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå finns Ålands landskapsarkiv som är en enhet vid vilken handläggs ärenden som gäller arkiveringen av handlingar och som även sköter mottagningen, förvaret och ordnandet av arkivalier samt tillhandahållandet av dessa.

12 §.

Vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå finns kulturmiljöenheten, vid vilken handläggs ärenden som gäller fornminnes-, byggnads-, kulturmiljö- och ruinvård. Vid enheten utförs utredningar, tillståndsförfaranden och därtill hörande registerföring.

13 §.

Vid utbildnings- och kulturavdelningens byrå Ålands museum, finns följande enheter:

1) Ålands kulturhistoriska museum, som bedriver utställningsverksamhet och sköter de kulturhistoriska samlingarna,

2) Ålands konstmuseum, som bedriver utställningsverksamhet och sköter konst-, konsthantverks- och designsamlingarna samt

3) kulturarvsenheten, som bedriver kulturmiljö- och byggnadsvård, uppdragsverksamhet samt forskningssamordning. Enheten sköter även de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt annan museal verksamhet med samlingar.

14 §.

Byråerna vid utbildnings- och kulturavdelningen förestås av byråchefer.

Näringsavdelningen

15 §.

Vid näringsavdelningen finns följande byråer:

1) allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller utveckling av näringarna förutom primärnäringar samt regional utveckling och arbetsmarknadsfrågor,

2) jordbruksbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller jordbruk och dess binäringar,

3) fiskeribyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller fiske, fiskevård och vattenbruk samt

4) skogsbruksbyrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller skogsbruk, jakt och viltvård.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ankommer det på byråerna att fullgöra de övriga uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

16 §.

Vid näringsavdelningens fiskeribyrå finns enheten Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp som är en enhet som ska främja fiskevården på Åland i syfte att stöda yrkes- och fritidsfisket. Inom ramen för sin verksamhet kan enheten även stöda vattenbruket på Åland.

17 §.

Vid näringsavdelningens skogsbruksbyrå finns en enhet för jakt- och viltvårdsfrågor, vid vilken handläggs ärenden som gäller jakt och viltvård.

18 §.

Byråerna vid näringsavdelningen förestås av byråchefer.

Infrastrukturavdelningen

19 §.

Vid infrastrukturavdelningen finns följande byråer:

1) allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller den övergripande förvaltningen och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområde, till fordon och enskilda vägar relaterade ärenden, ärenden som gäller yrkesmässig trafik, byggnads- och planläggningsväsendet, expropriation, bostadsproduktion och -förbättringar, hyresförhållanden samt elsäkerhet, hissäkerhet och energi,

2) transportbyrån, vid vilken handläggs ärenden gällande transportlogistik, färjor, färjetrafik, kollektivtrafik, flygtrafik och oljeskydd samt utförs tjänster inom färjedrift och verkstads- och lagerverksamhet samt

3) vägnätsbyrån, vid vilken handläggs ärenden gällande byggande och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, kanaler, färjfästen och fastigheter, trafiksäkerhet, kommunalvägar och farleder samt utförs tjänster inom väg-, bro- och hamnunderhåll.

Utöver de uppgifter som anges i 1 mom. ankommer det på byråerna att fullgöra de övriga uppgifter som avdelningschefen påför byrån.

20 §.

Vid infrastrukturavdelningens transportbyrå finns följande enheter:

1) Ålandstrafiken, som sköter bokning av bilplatser på färjor samt administration av tidtabeller och kollektivtrafik, samt

2) verkstads- och lagerenheten, som utför underhålls- och reparationsåtgärder och trafik med färjor.

21 §.

Vid infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå finns vägunderhållsenheten som utför drifts- och underhållsåtgärder inom vägar, broar, hamnar, flygfält och helikopterplattor.

22 §.

Byråerna vid infrastrukturavdelningen förestås av byråchefer.

23 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Ikraftträdandebestämmelser

Här finns information om när författningen och ändringar av den har trätt i kraft. I listan anges också om EU-lagstiftningen berörs.

2020:127