Förnyande av socialvårdslagstiftning

Just nu pågår en omfattande reform av lagstiftning som rör socialvård och social omsorg på Åland.

Syftet med reformen är att:

  • stärka socialvårdslagens ställning som central allmän lag
  • främja jämlik tillgång till socialvård och dess tillgänglighet
  • flytta fokus i socialvården från korrigerande åtgärder till främjande av välfärd och tidigt stöd
  • stärka klientorienteringen och helhetssynen
  • tillse att människor får stöd i sin egen dagliga miljö

Det centrala målet med reformen är alltså att trygga en jämlik rättighet till tillräcklig socialservice för de olika befolknings- och åldersgrupperna genom en klientorienterad lagstiftning. Utgångspunkten i reformen är med andra ord individen och familjen och socialvårdens möjligheter att stärka dessa i deras vardagsmiljöer. Genom att effektivt utveckla servicen inom öppenvården minskar man institutionsboende och antal omhändertaganden.

För att målen ska nås krävs ett strukturerat och väl utvecklat samarbete med övriga aktörer och att kunnandet om socialvården stärks inom övriga sektorer och myndigheter. Framför allt samarbetet med hälso- och sjukvården, utbildningssektorn och arbetsmarknadsmyndigheten är av avgörande betydelse för möjligheten att skapa flexibla servicehelheter som motsvarar klientens behov.

Den 17 maj 2018 överfördes den lagstiftningspromemoria som socialvårdsbyrån sammanställt till lagberedningen för lagstiftningsåtgärder. Lagstiftningspromemorian hittar du under Bilagor här intill.