Energideklaration

Energideklaration av byggnader

Ny lag gällande energideklaration av byggnader tillämpas från 2015 på Åland.

Allmänt

Från första januari 2015 förändras redovisningen av energiförbrukningen i byggnader på Åland. Mellan åren 2008-2014 har det finska certifikatsystemet tillämpats, även om svenska byggregler tillämpats sedan 2008.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda medförde nya bestämmelser och därmed är det mest praktiskt att tillämpa svenska systemet framöver.

Vissa förändringar sker i samband med de nya kraven gällande energicertifikat. Läs om förändringarna här nedanför.

Försäljning och uthyrning av fastighet

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. När någon ska köpa eller hyra bostad har den rätt att få se energideklarationen innan den bestämmer sig. Det är ägaren som ansvarar för att deklarationen görs och att spekulanten får se den före köpet. Upprättande av deklaration gäller för de flesta byggnader, även äldre som tidigare varit undantagna.

Annonsering

Den som ska sälja eller hyra ut en byggnad, eller en del av den, ska ange uppgiften om byggnadens energiprestanda i annonsen.

Den som säljer ska ange uppgiften när annonsering sker i kommersiella medier som dagstidningar eller på internet. Det gäller både när en hel byggnad bjuds ut till försäljning eller uthyrning, eller bara en del av den (flerbostadshus).

Annonsen kan vara utan uppgiften om energiprestanda men bara om det vid annonseringstillfället ännu inte finns en energideklaration. Om det finns en deklaration är man däremot skyldig att ange uppgiften.

Uppgiften om energiprestanda i annonser

Energideklarationen innehåller uppgifter om energiklass för byggnaden. Energiklassen är en symbol i form av ett hus med färg och bokstav som visar byggnadens energianvändning. Energiklassen ska anges i annonsen. I annonser i kommersiella tryckta medier såsom dagstidningar finns alternativet att ange enbart energiklassens bokstav (versalt).

Vid nybyggnad

Den som bygger nytt ansvarar för att energideklarationen utförs för nya byggnader. Energideklarationen kan ses som ett kvitto på att byggnaden verkligen har de energiegenskaper som den projekterades för och en energideklaration ska upprättas senast inom två år från det att byggnaden tas i bruk.

Om nyttjanderätten till den nya byggnaden upplåts eller om byggnaden säljs inom dessa två år, ska energideklarationen upprättas innan byggnaden säljs eller hyrs ut.

Tidigare upprättade energideklarationer på Åland

De energideklarationer som har upprättats innan 2015 enligt det finska systemet har olika giltighetstid beroende på i vilket sammanhang de upprättats.

  • Har deklarationen upprättats i samband med byggnadslov är giltighetstiden generellt 10 år
  • Har deklarationen upprättats i samband med disponentintyg är giltighetstiden 1 år.

Då giltighetstiden gått ut för deklarationen ska nytt certifikat upprättas enligt nya redovisningssystemet och måste då upprättas av certifierade experter. Deklarationens giltighetstid är sedan 10 år.

Behörighet att upprätta deklarationer

Från 2015 ska nytt certifikat upprättas enligt nya redovisningssystemet och får endast upprättas av certifierade experter. Godkända experter som utbildats i det tidigare systemet får även upprätta deklarationer enligt nya systemet. Deras kompetens måste dock uppgraderas då giltighetstiden för deras behörighet går ut.

Ett antal experter har utbildats på Åland under 2015 och efter att ett certifieringsorgan konstaterat deras behörighet kan de utföra deklarationer av byggnader. Certifierade experter från Sverige kan även uföra energideklarationer på Åland. De måste dock först godkännas av landskapsregeringen.

Landskapsregeringen har i samarbete med Boverket utformat en databas för åländska energicertifikat. Databasens utformning är i stort sett lika den svenska, med avvikelser för bl.a. kommunnamn, fastighetsbeteckningar och vissa andra skillnader.

Samtliga energideklarationer förs in i databasen och de certifierade experterna har tillträde till databasen genom inloggning. De kan även se de energideklarationer som de själv utfört.

Exempel på hur blanketten för energideklaration ser ut finns bland bilagorna.

Information om energideklarationer för byggnader på Svenska boverkets webbplats

Lagstiftning